Donald Knuth là ai? Những câu nói hay của Donald Knuth

Donald Knuth, một trong những nhà khoa học máy tính vĩ đại và tác giả nổi tiếng của bộ sách “Nghệ thuật lập trình máy tính” (The Art of Computer Programming, TAOCP), đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực khoa học máy tính. Bộ sách này không chỉ là một tài liệu tham khảo quan trọng mà còn được coi là bản thánh kinh trong ngành, giúp định hình cách chúng ta nghĩ về thuật toán và lập trình máy tính. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Donald Knuth là ai?

Donald Ervin Knuth, ngày sinh 10/01/1938, là một nhà khoa học máy tính vĩ đại và giáo sư danh dự tại Đại học Stanford. Ông nổi tiếng với bộ sách “Nghệ thuật lập trình máy tính” (The Art of Computer Programming, TAOCP), được coi là tài liệu tham khảo hàng đầu trong lĩnh vực khoa học máy tính. Knuth đã đoạt Giải Turing vào năm 1974 vì những đóng góp xuất sắc của ông vào lĩnh vực này.

Ông là người tiên phong trong việc phát triển lĩnh vực phân tích thuật toán và đã tạo ra nhiều kiến thức nền tảng cho ngành khoa học máy tính lý thuyết. Không chỉ vậy, ông đã phát triển hệ thống sắp chữ TEX và hệ thống phát họa phông chữ METAFONT, cải thiện chất lượng và thẩm mỹ của tài liệu in ấn và xuất bản.

Donald Knuth là ai?
Donald Knuth là ai?

Donald Knuth cũng là người sáng lập khái niệm “lập trình học thức” (literate programming), giúp kết hợp giữa việc viết mã và viết tài liệu một cách có cấu trúc và dễ hiểu hơn. Ông là một nhà khoa học máy tính xuất sắc được tôn vinh bởi nhiều giải thưởng danh giá và đã định hình nền khoa học máy tính và ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Những câu nói hay của Donald Knuth

“Life is too short to waste on trying to do everything yourself.” (Cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình.)

“Don’t compare yourself to others; compare yourself to the person you were yesterday.” (Đừng so sánh bản thân với người khác; hãy so sánh bản thân với người bạn đã từng là hôm qua.)

“The goal of a computer scientist is to change the world, and I hope to have a small part in that.” (Mục tiêu của một nhà khoa học máy tính là thay đổi thế giới, và tôi hy vọng sẽ có một phần nhỏ trong điều đó.)

“Programming is like sex. Make one mistake and you have to support it for the rest of your life.” (Lập trình giống như tình dục. Sai một lần và bạn phải hỗ trợ nó suốt đời.)

“If you find that you’re spending almost all your time on theory, start turning some attention to practical things; it will improve your theories.” (Nếu bạn thấy mình dành gần hết thời gian cho lý thuyết, hãy bắt đầu chú ý đến những việc thực tế; điều này sẽ làm cho lý thuyết của bạn trở nên tốt hơn.)

“Don’t take yourself too seriously. Be the kind of person people want to work with, not the kind of person people avoid.” (Đừng tự cao quá mức. Hãy trở thành người mà người khác muốn làm việc cùng, chứ không phải người mà người khác tránh xa.)

“Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.” (Khoa học máy tính không chỉ liên quan đến máy tính như cách thiên văn học không chỉ liên quan đến kính viễn vọng.)

“If you optimize everything, you will always be unhappy.” (Nếu bạn tối ưu hóa mọi thứ, bạn sẽ luôn luôn không hạnh phúc.)

Xem thêm:  Mỹ Tâm là ai? Nữ hoàng V-Pop nổi tiếng quốc tế với âm nhạc Độc Đáo

“The only way to go fast is to go well.” (Cách duy nhất để đi nhanh là đi tốt.)

“The best thing about a boolean is even if you are wrong, you are only off by a bit.” (Điều tốt nhất về một boolean là ngay cả khi bạn sai, bạn chỉ sai một chút.)

“The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.” (Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là nghe điều gì đó mà không được nói ra.)

“I attribute my success to this: I never gave or took an excuse.” (Tôi ghi công thành công của mình vào điều này: tôi không bao giờ tạo ra hoặc chấp nhận lý do.)

“The best way to predict the future is to invent it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình sáng tạo nó.)

“Let us change our traditional attitude to the construction of programs. Instead of imagining that our main task is to instruct a computer what to do, let us concentrate rather on explaining to humans what we want the computer to do.” (Hãy thay đổi thái độ truyền thống của chúng ta đối với việc xây dựng chương trình. Thay vì tưởng tượng rằng nhiệm vụ chính của chúng ta là chỉ dẫn máy tính làm gì, hãy tập trung hơn vào việc giải thích cho con người chúng ta muốn máy tính làm gì.)

“The best programs are the ones that humans can understand.” (Các chương trình tốt nhất là những chương trình mà con người có thể hiểu.)

“Don’t just write programs that work; write programs that make sense.” (Đừng chỉ viết các chương trình hoạt động; hãy viết các chương trình có ý nghĩa.)

“It’s harder to read code than to write it.” (Khó khăn hơn khi đọc mã code hơn là viết nó.)

“Email is a wonderful thing for people whose role in life is to be on top of things. But not for me; my role is to be on the bottom of things.” (Email là một điều tuyệt vời đối với những người cuộc sống của họ là phải nắm vững mọi thứ. Nhưng đối với tôi, vai trò của tôi là ở dưới cùng của mọi thứ.)

“To err is human, but to really foul things up requires a computer.” (Sai lầm là của con người, nhưng để làm hỏng thực sự mọi thứ cần có máy tính.)

"To err is human, but to really foul things up requires a computer." 
“To err is human, but to really foul things up requires a computer.”

“An algorithm must be seen to be believed.” (Một thuật toán phải được thấy mới có thể tin.)

“Programs are meant to be read by humans and only incidentally for computers to execute.” (Chương trình được thiết kế để được đọc bởi con người và chỉ tình cờ để máy tính thực thi.)

“To understand recursion, one must first understand recursion.” (Để hiểu về đệ quy, người ta phải trước tiên hiểu về đệ quy.)

“An algorithm must be seen to be believed.” (Một thuật toán phải được thấy mới có thể tin được.)

“If you optimize everything, you will always be unhappy.” (Nếu bạn tối ưu hóa mọi thứ, bạn sẽ luôn luôn không hạnh phúc.)

“I tend to think of myself as a one-man band.” (Tôi thường tự nghĩ mình như một ban nhạc độc nhất vô nhị.)

“The idea that I can be presented with a problem, set out to logically solve it with the tools at hand, and wind up with a program that could not be legally used because someone else followed the same logical steps some years ago and filed for a patent on it is horrifying.” (Ý tưởng rằng tôi có thể đối mặt với một vấn đề, lập kế hoạch giải quyết nó một cách logic với công cụ có sẵn, và kết thúc với một chương trình không thể sử dụng hợp pháp vì ai đó đã đi theo các bước logic tương tự một vài năm trước đó và đệ đơn đăng ký bản quyền cho nó là một điều kinh hoàng.)

Xem thêm:  Thích Nhất Hạnh Là Ai? Những Câu Nói Hay Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

“We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: premature optimization is the root of all evil.” (Chúng ta nên quên đi về hiệu suất nhỏ, nói về khoảng 97% thời gian: tối ưu hóa sớm là nguyên nhân gốc của tất cả các vấn đề.)

“The most important property of a program is whether it accomplishes the intention of its user.” (Đặc tính quan trọng nhất của một chương trình là liệu nó hoàn thành mục đích của người sử dụng hay không.)

“Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do.” (Khoa học là những gì chúng ta hiểu đủ để giải thích cho máy tính. Nghệ thuật là mọi thứ khác chúng ta làm.)

“Computer programming is an art, because it applies accumulated knowledge to the world, because it requires skill and ingenuity, and especially because it produces objects of beauty.” (Lập trình máy tính là một nghệ thuật, bởi vì nó áp dụng tri thức tích luỹ vào thế giới, bởi vì nó đòi hỏi kỹ năng và sáng tạo, và đặc biệt là bởi vì nó tạo ra những đối tượng đẹp đẽ.)

“The most important thing in the programming language is the name. A language will not succeed without a good name. I have recently invented a very good name and now I am looking for a suitable language.” (Thứ quan trọng nhất trong ngôn ngữ lập trình là tên. Một ngôn ngữ sẽ không thành công nếu không có một cái tên tốt. Tôi vừa phát minh ra một cái tên rất tốt và bây giờ tôi đang tìm một ngôn ngữ phù hợp.)

“Simplicity is a great virtue but it requires hard work to achieve it and education to appreciate it. And to make matters worse: complexity sells better.” (Sự đơn giản là một đức tính tuyệt vời nhưng nó đòi hỏi công việc khó khăn để đạt được và kiến thức để đánh giá nó. Và để làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn: sự phức tạp bán chạy hơn.)

“The best error message is the one that never shows up.” (Thông điệp lỗi tốt nhất là thông điệp mà không bao giờ xuất hiện.)

“I invented the term ‘object-oriented,’ and I can tell you I did not have C++ in mind.” (Tôi đã phát minh ra thuật ngữ ‘hướng đối tượng,’ và tôi có thể nói rằng tôi không nghĩ đến C++ khi tạo ra nó.)

“The analysis of algorithms is the theory of computer programming.” (Phân tích thuật toán là lý thuyết của lập trình máy tính.)

“If you optimize everything, you will always be unhappy.” (Nếu bạn tối ưu hóa mọi thứ, bạn sẽ luôn luôn không hạnh phúc.)

“Premature optimization is the root of all evil (or at least most of it) in programming.” (Tối ưu hóa sớm là nguyên nhân gốc của tất cả các vấn đề (hoặc ít nhất là hầu hết) trong lập trình.)

“The real problem is that programmers have spent far too much time worrying about efficiency in the wrong places and at the wrong times; premature optimization is the root of all evil (or at least most of it) in programming.” (Vấn đề thực sự là các lập trình viên đã dành quá nhiều thời gian lo lắng về hiệu suất ở những nơi và thời điểm sai; tối ưu hóa sớm là nguồn gốc của tất cả các vấn đề (hoặc ít nhất là hầu hết) trong lập trình.)

Xem thêm:  Sheryl Sandberg là ai? Những câu nói hay của Sheryl Sandberg

“I have always been convinced that the only way to get a decent system is to have it be free software.” (Tôi luôn tin rằng cách duy nhất để có một hệ thống tốt là làm cho nó trở thành phần mềm tự do.)

“Let’s not underestimate the value of the computer science side of it. Computer science is a science of abstraction – creating the right model for thinking about a problem and devising the appropriate mechanizable techniques to solve it.” (Hãy không đánh giá thấp giá trị của mặt khoa học máy tính. Khoa học máy tính là một khoa học về trừu tượng – tạo ra mô hình đúng để suy nghĩ về một vấn đề và tạo ra các kỹ thuật có thể cơ khí hóa phù hợp để giải quyết nó.)

“Programming is not a zero-sum game. Teaching something to a fellow programmer doesn’t take it away from you. I’m happy to share what I can because I’m in it for the love of programming.” (Lập trình không phải là trò chơi zero-sum. Dạy cho một người đồng nghiệp lập trình không làm mất đi kiến thức của bạn. Tôi vui sẻ chia sẻ những gì tôi có vì tôi yêu thích lập trình.)

“Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do.” (Khoa học là những gì chúng ta hiểu đủ để giải thích cho máy tính. Nghệ thuật là mọi thứ khác chúng ta làm.)

“Computers are good at following instructions, but not at reading your mind.” (Máy tính giỏi trong việc tuân theo hướng dẫn, nhưng không giỏi trong việc đọc suy nghĩ của bạn.)

“The most important thing in the programming language is the name. A language will not succeed without a good name. I have recently invented a very good name and now I am looking for a suitable language.” (Thứ quan trọng nhất trong ngôn ngữ lập trình là tên. Một ngôn ngữ sẽ không thành công nếu không có một cái tên tốt. Tôi vừa phát minh ra một cái tên rất tốt và bây giờ tôi đang tìm một ngôn ngữ phù hợp.)

“Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it.” (Hãy cẩn thận với lỗi trong mã trên; tôi chỉ đã chứng minh nó đúng, chưa thử nghiệm.)

“It’s always harder to read code than to write it.” (Luôn luôn khó khăn hơn khi đọc mã code hơn là viết nó.)

“The best programs are written so that computing machines can perform them quickly and so that humans can understand them clearly.” (Những chương trình tốt nhất được viết sao cho máy tính có thể thực hiện chúng nhanh chóng và để con người có thể hiểu rõ.)

“Don’t believe everything you read on the internet.” (Đừng tin vào mọi thứ bạn đọc trên internet.)

Các câu nói của Donald Knuth không chỉ phản ánh sự sâu sắc và tri thức trong lĩnh vực khoa học máy tính và lập trình mà còn mang trong mình những quan điểm sâu sắc về cuộc sống và cách tiếp cận công việc. Chúng thể hiện sự tôn trọng đối với việc lập trình và khoa học máy tính, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp và sự học hỏi trong cuộc sống. Đây là những lời khuyên và triết lý quý báu cho cả những người làm việc trong ngành công nghệ thông tin và những ai đang tìm kiếm cách tiếp cận một cuộc sống có ý nghĩa và thành công. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Richard Stallman là ai? Những câu nói hay của Richard Stallman

Peter Ferdinand Drucker là ai? Những câu nói hay của Peter Ferdinand Drucker