Peter Ferdinand Drucker là ai? Những câu nói hay của Peter Ferdinand Drucker

Peter Ferdinand Drucker là một nhà tư vấn quản trị hàng đầu và được gọi là “cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại.” Cuốn sách “Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21” của ông đã làm thay đổi cách suy nghĩ về quản lý và đưa ra những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực này. Ông cũng tạo ra nhiều tác phẩm quản lý nổi tiếng khác và được tạp chí Financial Times xem là một trong bốn nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đại, cùng với Jack Welch, Philip Kotler và Bill Gates. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Peter Ferdinand Drucker là ai?

Peter Ferdinand Drucker (19 tháng 11 năm 1909 – 11 tháng 11 năm 2005) là một chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị và được xem là “cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại.” Ông đã sáng tạo nhiều khái niệm và phương pháp quản lý quan trọng, với tác phẩm nổi tiếng “Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21.” Ông được tạp chí Financial Times bình chọn là một trong bốn nhà Quản lý bậc thầy của mọi thời đại, cùng với Jack Welch, Philip Kotler và Bill Gates.

Sinh tại thủ đô Vienna của Áo, ông đã làm việc và nghiên cứu tại nhiều quốc gia và có 25 chứng chỉ tiến sĩ từ các trường đại học trên khắp thế giới. Với sự học hỏi đa dạng, ông áp dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực như sử học, tâm lý học, xã hội học, vật lý học, văn hóa và tôn giáo vào quản trị.

Peter Ferdinand Drucker là ai?
Peter Ferdinand Drucker là ai?

Cuốn sách “Khái niệm công ty” của ông đã thay đổi cách suy nghĩ về quản lý và vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Ông viết tổng cộng 35 cuốn sách, đa dạng từ quản lý đến kinh tế, chính trị, xã hội, và tự truyện. Đóng góp của ông không chỉ nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều khía cạnh của xã hội và kinh tế thế giới.

Những câu nói hay của Peter Ferdinand Drucker

“The most important thing in communication is to feel what isn’t being said.” (Quan trọng nhất trong giao tiếp là cảm nhận những điều không được nói.)

“Rank does not confer privilege or give power. It imposes responsibility.” (Vị trí không đem lại đặc quyền hay quyền lực. Nó đặt ra trách nhiệm.)

“Time is the scarcest resource, and unless it is managed, nothing else can be managed.” (Thời gian là nguồn tài nguyên hiếm hoi nhất, và trừ khi nó được quản lý, không thể quản lý được bất cứ điều gì khác.)

“People who don’t take risks generally make about two big mistakes a year. People who do take risks generally make about two big mistakes a year.” (Những người không mạo hiểm thường mắc khoảng hai sai lầm lớn mỗi năm. Những người mạo hiểm cũng thường mắc khoảng hai sai lầm lớn mỗi năm.)

“Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems.” (Kết quả được đạt được bằng cách tận dụng cơ hội, không phải bằng cách giải quyết vấn đề.)

“The purpose of business is to create a customer who creates customers.” (Mục đích của một doanh nghiệp là tạo ra khách hàng, người tạo ra khách hàng khác.)

“In every success story, you will find someone who has made a courageous decision.” (Trong mọi câu chuyện thành công, bạn sẽ tìm thấy ai đó đã đưa ra một quyết định dũng cảm.)

“The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity.” (Người khởi nghiệp luôn tìm kiếm sự thay đổi, phản ứng với nó và tận dụng nó như một cơ hội.)

“Do what you do best and outsource the rest.” (Hãy làm những gì bạn giỏi nhất và giao việc còn lại cho người khác.)

Xem thêm:  Barack Obama là ai? Những câu nói hay của Barack Obama

“The purpose of business is to create and keep a customer.” (Mục đích của kinh doanh là tạo ra và duy trì khách hàng.)

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things right.” (Hiệu suất làm việc đúng cách; hiệu quả làm những việc đúng.)

“Your first and foremost job as a leader is to take charge of your own energy and then help to orchestrate the energy of those around you.” (Nhiệm vụ hàng đầu của bạn như một người lãnh đạo là quản lý năng lượng của chính mình và sau đó giúp điều phối năng lượng của những người xung quanh bạn.)

“Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes.” (Kiến thức phải được cải thiện, thách thức và tăng lên liên tục, hoặc nó sẽ biến mất.)

“The best way to predict your future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tự tạo ra nó.)

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” (Quản trị làm đúng việc; lãnh đạo làm việc đúng.)

“Rank does not confer privilege or give power. It imposes responsibility.” (Vị trí không đem lại đặc quyền hay quyền lực. Nó đặt ra trách nhiệm.)

“Time is the scarcest resource, and unless it is managed, nothing else can be managed.” (Thời gian là nguồn tài nguyên hiếm hoi nhất, và trừ khi nó được quản lý, không thể quản lý được bất cứ điều gì khác.)

“People who don’t take risks generally make about two big mistakes a year. People who do take risks generally make about two big mistakes a year.” (Những người không mạo hiểm thường mắc khoảng hai sai lầm lớn mỗi năm. Những người mạo hiểm cũng thường mắc khoảng hai sai lầm lớn mỗi năm.)

“The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.” (Quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe những điều không được nói.)

“The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity.” (Người khởi nghiệp luôn tìm kiếm sự thay đổi, phản ứng với nó và tận dụng nó như một cơ hội.)

“Do what you do best and outsource the rest.” (Hãy làm những gì bạn giỏi nhất và giao việc còn lại cho người khác.)

“The purpose of business is to create and keep a customer.” (Mục đích của kinh doanh là tạo ra và duy trì khách hàng.)

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things right.” (Hiệu suất làm việc đúng cách; hiệu quả làm những việc đúng.)

“Your first and foremost job as a leader is to take charge of your own energy and then help to orchestrate the energy of those around you.” (Nhiệm vụ hàng đầu của bạn như một người lãnh đạo là quản lý năng lượng của chính mình và sau đó giúp điều phối năng lượng của những người xung quanh bạn.)

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.” (Nguy cơ lớn nhất trong những thời điểm đầy biến động không phải là sự biến động; mà là hành động với lý thuyết của ngày hôm qua.)

“Doing the right thing is more important than doing the thing right.” (Làm việc đúng làm làm việc đúng còn quan trọng hơn.)

“Results are gained by exploiting opportunities, not by solving problems.” (Kết quả được đạt được bằng cách tận dụng cơ hội, không phải bằng cách giải quyết vấn đề.)

“The best way to predict your future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tự tạo ra nó.)

“There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” (Không có gì vô ích hơn việc làm một cách hiệu quả những việc không nên làm.)

“The purpose of a business is to create a customer who creates customers.” (Mục đích của một doanh nghiệp là tạo ra khách hàng, người tạo ra khách hàng khác.)

Xem thêm:  Ban Ki-moon là ai? Những câu nói hay của Ban Ki-moon

“In every success story, you will find someone who has made a courageous decision.” (Trong mọi câu chuyện thành công, bạn sẽ tìm thấy ai đó đã đưa ra một quyết định dũng cảm.)

“The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity.” (Người khởi nghiệp luôn tìm kiếm sự thay đổi, phản ứng với nó và tận dụng nó như một cơ hội.)

“Do what you do best and outsource the rest.” (Hãy làm những gì bạn giỏi nhất và giao việc còn lại cho người khác.)

“The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.” (Quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe những điều không được nói.)

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” (Khi bạn thấy một doanh nghiệp thành công, ai đó đã từng đưa ra một quyết định dũng cảm.)

Những câu nói hay của Peter Ferdinand Drucker
Những câu nói hay của Peter Ferdinand Drucker

“The purpose of business is to create and keep a customer.” (Mục đích của kinh doanh là tạo ra và duy trì khách hàng.)

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things right.” (Hiệu suất làm việc đúng cách; hiệu quả làm những việc đúng.)

“Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work.” (Kế hoạch chỉ là ý định tốt nếu chúng ngay lập tức biến thành công việc khó khăn.)

“Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge.” (Lãnh đạo không phải là việc kiểm soát mọi thứ. Nó là việc chăm sóc những người ở dưới sự quản lý của bạn.)

“The best way to predict your future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tự tạo ra nó.)

“Quality in a service or product is not what you put into it. It is what the customer gets out of it.” (Chất lượng trong một dịch vụ hoặc sản phẩm không phải là điều bạn đầu tư vào nó. Đó là điều khách hàng nhận được từ nó.)

“There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.” (Không có gì vô ích hơn việc làm một cách hiệu quả những việc không nên làm.)

“People who don’t take risks generally make about two big mistakes a year. People who do take risks generally make about two big mistakes a year.” (Những người không mạo hiểm thường mắc khoảng hai sai lầm lớn mỗi năm. Những người mạo hiểm cũng thường mắc khoảng hai sai lầm lớn mỗi năm.)

“Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems.” (Kết quả được đạt được bằng cách tận dụng cơ hội, không phải bằng cách giải quyết vấn đề.)

“Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity for a different business or a different service.” (Sáng tạo là công cụ cụ thể của những người khởi nghiệp, cách họ tận dụng sự thay đổi như một cơ hội cho một loại hình kinh doanh hoặc dịch vụ khác biệt.)

“The most important thing in communication is to feel what isn’t being said.” (Quan trọng nhất trong giao tiếp là cảm nhận những điều không được nói.)

“Rank does not confer privilege or give power. It imposes responsibility.” (Vị trí không đem lại đặc quyền hay quyền lực. Nó đặt ra trách nhiệm.)

“The purpose of business is to create and keep a customer.” (Mục đích của kinh doanh là tạo ra và duy trì khách hàng.)

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things right.” (Hiệu suất làm việc đúng cách; hiệu quả làm những việc đúng.)

“Your first and foremost job as a leader is to take charge of your own energy and then help to orchestrate the energy of those around you.” (Nhiệm vụ hàng đầu của bạn như một người lãnh đạo là quản lý năng lượng của chính mình và sau đó giúp điều phối năng lượng của những người xung quanh bạn.)

Xem thêm:  Dan Kennedy là ai? Những câu nói hay của Dan Kennedy

“The only thing we know about the future is that it will be different.” (Điều duy nhất chúng ta biết về tương lai là nó sẽ khác biệt.)

“Leadership is not magnetic personality; that can just as well be a glib tongue. It is not ‘making friends and influencing people,’ that is flattery. Leadership is lifting a person’s vision to higher sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.” (Lãnh đạo không phải là tính cách từng thu hút; điều đó có thể chỉ là sự lưỡng lự. Đó không phải là “kết bạn và ảnh hưởng đến người khác,” đó là lấy lòng. Lãnh đạo là nâng tầm tầm nhìn của một người lên những tầm cao hơn, nâng cao hiệu suất của một người lên một tiêu chuẩn cao hơn, xây dựng một cá nhân vượt ra ngoài giới hạn thông thường của nó.

“Long-range planning does not deal with the future decisions, but with the future of present decisions.” (Kế hoạch dài hạn không đối mặt với những quyết định trong tương lai, mà là về tương lai của những quyết định hiện tại.)

“Time is the scarcest resource, and unless it is managed, nothing else can be managed.” (Thời gian là nguồn tài nguyên hiếm hoi nhất, và trừ khi nó được quản lý, không thể quản lý được bất cứ điều gì khác.)

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” (Khi nào bạn thấy một doanh nghiệp thành công, ai đó đã từng đưa ra một quyết định dũng cảm.)

“The best way to predict the future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

“Management is doing things right; leadership is doing the right things.” (Quản trị làm đúng việc; lãnh đạo làm việc đúng.)

“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.” (Hiệu quả làm việc đúng cách; tác động làm việc đúng việc.)

“The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.” (Quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe những điều không được nói.)

“Results are gained by exploiting opportunities, not by solving problems.” (Kết quả được đạt được bằng cách tận dụng cơ hội, không phải bằng cách giải quyết vấn đề.)

“Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes.” (Kiến thức phải được cải thiện, thách thức và tăng lên liên tục, hoặc nó sẽ biến mất.)

“The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity.” (Người khởi nghiệp luôn tìm kiếm sự thay đổi, phản ứng với nó và tận dụng nó như một cơ hội.)

Câu nói của Peter Ferdinand Drucker đích thực là nguồn tri thức và quan điểm quý báu về quản lý, kinh doanh và lãnh đạo. Những tư tưởng này không chỉ đơn thuần là lời khuyên, mà còn là hướng dẫn để tạo ra sự thay đổi tích cực trong thế giới kinh doanh. Chúng khám phá sâu vào bản chất của hiệu suất, giá trị khách hàng, và trách nhiệm của lãnh đạo. Điều này giúp các tổ chức và cá nhân hiểu rõ hơn về cách họ có thể phát triển và thành công trong môi trường kinh doanh ngày nay. Câu nói của Peter Drucker không chỉ đơn giản là lý thuyết, mà chúng đòi hỏi sự thực hiện và hành động. Chúng khuyến khích tư duy sáng tạo và sự tự trách nhiệm trong việc quản lý doanh nghiệp và lãnh đạo con người. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, mọi người có thể xây dựng những tổ chức mạnh mẽ hơn, tạo ra giá trị cho khách hàng và cộng đồng, và đạt được sự thành công bền vững trong thế giới kinh doanh đầy biến đổi. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Mark Twain là ai? Những câu nói hay của Mark Twain

Angela Merkel là ai? Những câu nói hay của Angela Merkel