Sheryl Sandberg là ai? Những câu nói hay của Sheryl Sandberg

Sheryl Sandberg là một biểu tượng của sự nữ lãnh đạo và thành công trong ngành công nghệ. Bà đã có một sự nghiệp đáng nể với các vị trí quan trọng tại các công ty hàng đầu như Meta Platforms và Facebook. Với vai trò COO, bà đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và lãi nhuận của các tập đoàn này. Ngoài công việc kinh doanh, Sheryl Sandberg cũng là một nhà từ thiện và sáng lập tổ chức LeanIn.Org để hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ trong sự nghiệp. Sự nghiệp đa dạng của bà, từ công việc tại Google đến vị trí trong chính phủ Hoa Kỳ, thể hiện tầm ảnh hưởng và khả năng lãnh đạo của mình. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Sheryl Sandberg là ai?

Sheryl Sandberg sinh năm 1969 tại Washington, D.C., trong một gia đình Do Thái. Cô là con gái của Adele và Joel Sandberg. Tại trường trung học North Miami Beach, cô tốt nghiệp đứng thứ ba trong lớp, trước khi chắp cánh vào Harvard College. Tại Harvard, cô là một trong những người sáng lập tổ chức Women in Economics and Government và từng làm trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới.

Sheryl Sandberg là ai?
Sheryl Sandberg là ai?

Sau khi tốt nghiệp Harvard Business School, Sandberg bắt đầu sự nghiệp tại McKinsey & Company và sau đó được chọn làm Tổng thư ký cho Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers. Cô gia nhập Google và đã đóng góp đáng kể vào phát triển đội ngũ quảng cáo và bán hàng của công ty.

Những câu nói hay của Sheryl Sandberg

“You are not born with a fixed amount of resilience. Like a muscle, you can build it up, draw on it when you need it.”

(“Bạn không được sinh ra với một lượng sự kiên nhẫn cố định. Giống như một cơ bắp, bạn có thể phát triển nó lên và sử dụng khi cần.”)

“We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored.”

(“Chúng ta cần phụ nữ ở mọi cấp độ, bao gồm cả cấp cao nhất, để thay đổi động lực, định hình cuộc trò chuyện, để đảm bảo rằng giọng điệu của phụ nữ được nghe và tuân theo, không bị bỏ qua và bị lãng quên.”)

“Careers are a jungle gym, not a ladder.”

(“Sự nghiệp là một sân chơi thể dục, không phải là một cái thang.”)

“The easy days ahead of you will be easy. It is the hard days—the times that challenge you to your very core—that will determine who you are.”

(“Những ngày dễ dàng phía trước bạn sẽ dễ dàng. Đó là những ngày khó khăn – những thời điểm thách thức bạn tới tận tâm hồn – sẽ xác định bạn là ai.”)

“Knowing that things could be worse should not stop us from trying to make them better.”

Xem thêm:  Donald Knuth là ai? Những câu nói hay của Donald Knuth

(“Biết rằng mọi thứ có thể tồi tệ hơn không nên ngăn chúng ta cố gắng làm cho chúng trở nên tốt hơn.”)

“It’s the ultimate luxury to combine passion and contribution. It’s also a very clear path to happiness.”

(“Kết hợp đam mê và đóng góp là một trong những điều xa xỉ nhất. Đây cũng là một con đường rõ ràng dẫn đến hạnh phúc.”)

“Lean in, speak out, have a voice in your organization, and never use the word ‘sorry’.”

(“Hãy hướng sự quyết tâm, phát biểu, có một giọng điệu trong tổ chức của bạn, và không bao giờ sử dụng từ ‘xin lỗi’.”)

“Leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence.”

(“Lãnh đạo là về việc làm cho người khác tốt hơn nhờ sự hiện diện của bạn và đảm bảo tác động đó tồn tại khi bạn vắng mặt.”)

“If you’re not on the edge, you’re taking up too much space.”

(“Nếu bạn không ở mép, bạn đang chiếm quá nhiều không gian.”)

“We cannot change what we are not aware of, and once we are aware, we cannot help but change.”

(“Chúng ta không thể thay đổi những điều chúng ta không nhận thức được, và khi đã nhận thức được, chúng ta không thể không thay đổi.”)

“Leadership is not bullying and leadership is not aggression. Leadership is the expectation that you can use your voice for good. That you can make the world a better place.”

(“Lãnh đạo không phải là bạo lực và lãnh đạo không phải là sự hung hăng. Lãnh đạo là sự kỳ vọng rằng bạn có thể sử dụng giọng điệu của mình cho việc tốt. Rằng bạn có thể làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”)

Những câu nói hay của Sheryl Sandberg
Những câu nói hay của Sheryl Sandberg

“I feel really grateful to the people who encouraged me and helped me develop. Nobody can succeed on their own.”

(“Tôi cảm thấy thật biết ơn đối với những người đã khuyến khích và giúp đỡ tôi phát triển. Không ai có thể thành công một mình.”)

“We need to resist the tyranny of low expectations. We need to open our eyes to the inequality that remains. We won’t unlock the full potential of the workplace until we see how far from equality we really are.”

(“Chúng ta cần phản đối sự chấp nhận kỳ thị từ các kỳ vọng thấp. Chúng ta cần mở mắt trước sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại. Chúng ta sẽ không thể mở khóa tiềm năng đầy đủ của nơi làm việc cho đến khi chúng ta nhận thấy mình cách xa bao nhiêu so với sự bình đẳng thực sự.”)

“If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.”

(“Nếu bạn được mời lên một chiếc tàu vũ trụ, đừng hỏi ghế nào! Chỉ cần lên thôi.”)

“Done is better than perfect.”

(“Hoàn thành là tốt hơn là hoàn hảo.”)

“Motivation comes from working on things we care about.”

(“Sự động viên đến từ việc làm những điều chúng ta quan tâm.”)

Xem thêm:  Hoàng Thùy Linh là ai? Vướn phải những phát ngôn tranh cãi trong họp báo

“The ability to learn is the most important quality a leader can have.”

(“Khả năng học hỏi là phẩm chất quan trọng nhất mà một người lãnh đạo có thể sở hữu.”)

“In the future, there will be no female leaders. There will just be leaders.”

(“Trong tương lai, sẽ không còn người lãnh đạo nữ nữa. Chỉ còn người lãnh đạo thôi.”)

“Don’t be embarrassed by your failures. Learn from them and start again.”

(“Đừng bị xấu hổ về những thất bại của bạn. Học từ chúng và bắt đầu lại.”)

“The only way to do great work is to love what you do.”

(“Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu công việc của bạn.”)

“We hold ourselves back in ways both big and small, by lacking self-confidence, by not raising our hands, and by pulling back when we should be leaning in.”

(“Chúng ta tự kìm hãm bản thân ở cả những cách lớn lẹn và nhỏ bé, bằng cách thiếu tự tin, không nâng tay lên, và rút lui khi chúng ta nên tiến về phía trước.”)

“If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.”

(Nếu bạn được mời lên một chiếc tàu vũ trụ, đừng hỏi ghế nào! Chỉ cần lên thôi.”)

“Leadership is about making others better as a result of your presence, and making sure that impact lasts in your absence.”

(Lãnh đạo là về việc làm cho người khác trở nên tốt hơn nhờ có mặt của bạn, và đảm bảo rằng tác động đó kéo dài sau khi bạn ra đi.)

“We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored.”

(Chúng ta cần phụ nữ ở mọi cấp bậc, bao gồm cả cấp cao nhất, để thay đổi động lực, tái hình thành cuộc trò chuyện, để đảm bảo rằng tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và tuân theo, không bị bỏ qua và bị xem nhẹ.)

“I want every little girl who’s told she’s bossy to be told instead that she has leadership skills.”

(Tôi muốn mỗi cô bé nhỏ nào bị nói là quá thủ lĩnh được nói thay rằng cô ấy có kỹ năng lãnh đạo.)

“Don’t be afraid to speak up for yourself. Keep fighting for your dreams!”

(“Đừng sợ nói lên cho bản thân. Hãy luôn chiến đấu cho những giấc mơ của bạn!”)

“Success is not about climbing up the corporate ladder, it’s about creating a life you love.”

(“Thành công không phải là việc leo lên bậc thang công ty, mà là việc tạo ra một cuộc sống mà bạn yêu thích.”)

“We need women who are so strong they can be gentle, so educated they can be humble, so fierce they can be compassionate, so passionate they can be rational, and so disciplined they can be free.”

(“Chúng ta cần phụ nữ mạnh mẽ đến mức họ có thể nhẹ nhàng, họ được giáo dục đến mức họ có thể khiêm tốn, họ mạnh mẽ đến mức họ có thể tràn đầy lòng trắc ẩn, họ đam mê đến mức họ có thể hợp lý, và họ kỷ luật đến mức họ có thể tự do.”)

Xem thêm:  Elon Musk là ai? Những câu nói hay của Elon Musk

“I want to tell any young girl out there who’s a geek, I was a really serious geek in high school. It works out. Study harder.”

(“Tôi muốn nói với tất cả các cô gái trẻ yêu công nghệ ở đó, tôi đã là một cô gái rất nghiêm túc về công nghệ khi còn ở trung học. Mọi thứ sẽ ổn. Hãy học chăm chỉ hơn.”)

“The most important career choice you’ll make is who you marry.”

(“Lựa chọn sự nghiệp quan trọng nhất bạn sẽ thực hiện là việc bạn kết hôn với ai.”)

“What would you do if you weren’t afraid?” (Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ?)

“Done is better than perfect.” (Làm xong còn hơn làm hoàn hảo.)

“We cannot change what we are not aware of, and once we are aware, we cannot help but change.” (Chúng ta không thể thay đổi những gì chúng ta không nhận thức được, và khi đã nhận thức, chúng ta không thể không thay đổi.)

“Lean in, speak out, have a voice in your organization, and never use the word, ‘sorry’.” (Tham gia tích cực, nói lên, có tiếng nói trong tổ chức của bạn, và không bao giờ sử dụng từ ‘xin lỗi’.)

“If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.” (Nếu bạn được mời lên một chiếc tàu vũ trụ, đừng hỏi ghế nào! Chỉ cần lên thôi.)

“It is the ultimate luxury to combine passion and contribution. It’s also a very clear path to happiness.” (Kết hợp đam mê và đóng góp là điều xa xỉ nhất. Đó cũng là một con đường rõ ràng đến hạnh phúc.)

“We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women’s voices are heard and heeded, not overlooked and ignored.” (Chúng ta cần phụ nữ ở mọi cấp bậc, bao gồm cả cấp cao nhất, để thay đổi động lực, tái hình thành cuộc trò chuyện, để đảm bảo rằng tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và tuân theo, không bị bỏ qua và bị xem nhẹ.)

Những câu nói ấn tượng của Sheryl Sandberg mang theo sứ mệnh quan trọng về sự phấn đấu, lãnh đạo và sự phát triển cá nhân. Chúng truyền đạt những thông điệp cốt lõi về cách chúng ta có thể đối mặt với thách thức, thúc đẩy sự phát triển của bản thân và tạo ra tầm ảnh hưởng tích cực. Những câu nói này là nguồn động viên và cảm hứng cho chúng ta khi chúng ta đối diện với cuộc sống và công việc hàng ngày. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Edsger W. Dijkstra là ai? Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

Marc Andreessen là ai? Những câu nói hay của Marc Andreessen