Edsger W. Dijkstra là ai? Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

Edsger W. Dijkstra là ai? Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

Edsger W. Dijkstra, nhà khoa học máy tính người Hà Lan, đã đánh dấu sự nổi bật trong lĩnh vực khoa học máy tính bằng việc đoạt Giải Turing vào năm 1972. Ông nổi tiếng với các đóng góp quan trọng cho ngôn ngữ lập trình và lý thuyết đồ thị, và ông đã giúp định hình nền tảng cho công nghệ thông tin hiện đại. Ngoài ra, ông còn được vinh danh bằng giải ACM cho bài báo ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tính toán phân tán. Tuyệt vời hơn, sau khi ông qua đời, giải thưởng này đã được đổi tên thành Giải thưởng ACM Edsger W. Dijkstra để tưởng nhớ và tôn vinh sự đóng góp to lớn của ông cho lĩnh vực khoa học máy tính. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Edsger W. Dijkstra là ai?

Edsger W. Dijkstra, một nhà khoa học máy tính xuất sắc của Hà Lan, đã được vinh danh bằng Giải Turing vào năm 1972 vì những đóng góp đột phá trong lĩnh vực ngôn ngữ lập trình. Ông còn nổi tiếng với thuật toán đường đi ngắn nhất, được biết đến như Thuật toán Dijkstra, một công cụ quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Ngoài ra, ông cũng được tưởng nhớ thông qua Giải ACM cho bài báo ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tính toán phân tán. Giải thưởng này sau đó đã được đổi tên thành Giải thưởng ACM Edsger W. Dijkstra để tôn vinh sự nghiên cứu xuất sắc của ông.

Dijkstra đã đóng góp quan trọng trong nhiều khía cạnh của khoa học máy tính, từ thuật toán đến ngôn ngữ lập trình và thậm chí cả việc đánh giá chất lượng mã nguồn. Ông là một trong những nhà nghiên cứu tiên phong trong việc thúc đẩy các phương pháp kiểm định hình thức và lập trình có cấu trúc.

Edsger W. Dijkstra là ai?
Edsger W. Dijkstra là ai?

Edsger W. Dijkstra đã để lại một di sản quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính và là người tiên phong trong việc thay đổi cách chúng ta nghĩ về lập trình và kiểm định phần mềm.

Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

“The competent programmer is fully aware of the limited size of his own skull. He therefore approaches his task with full humility and avoids clever tricks like the plague.” “Người lập trình giỏi hoàn toàn nhận thức về sự hạn chế trong đầu óc của mình. Vì vậy, họ tiếp cận nhiệm vụ của mình với sự khiêm tốn tuyệt đối và tránh xa các mánh khóe thông minh như tránh dịch tả.”

“The question of whether machines can think is about as relevant as the question of whether submarines can swim.” “Câu hỏi về việc máy tính có thể suy nghĩ không thể quan trọng hơn câu hỏi về việc tàu ngầm có thể bơi lội.”

“The use of COBOL cripples the mind; its teaching should, therefore, be regarded as a criminal offense.” “Việc sử dụng COBOL gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư duy; việc giảng dạy nó, do đó, nên được xem xét như một tội phạm.”

“Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.” “Khoa học máy tính không chỉ là về máy tính hơn là thiên văn học chỉ là về kính thiên văn.”

“Simplicity is a great virtue but it requires hard work to achieve it and education to appreciate it. And to make matters worse: complexity sells better.” “Sự đơn giản là một phẩm chất tuyệt vời nhưng nó đòi hỏi công việc khó khăn để đạt được nó và kiến thức để đánh giá cao nó. Và để làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn: sự phức tạp bán chạy hơn.”

“Elegance is not a dispensable luxury but a quality that decides between success and failure.” “Sự thanh lịch không phải là một cái xa xỉ không cần thiết mà là một phẩm chất quyết định giữa thành công và thất bại.”

“The use of anthropomorphic terminology when dealing with computing systems is a symptom of professional immaturity.” “Việc sử dụng thuật ngữ nhân hóa khi đối mặt với các hệ thống máy tính là một triệu chứng của sự trưởng thành nghề nghiệp còn non nớt.”

“If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in.” “Nếu gỡ lỗi là quá trình loại bỏ lỗi phần mềm, thì lập trình phải là quá trình đưa chúng vào.”

“The major cause of the software crisis is that the machines have become several orders of magnitude more powerful! To put it quite bluntly: as long as there were no machines, programming was no problem at all; when we had a few weak computers, programming became a mild problem, and now we have gigantic computers, programming has become an equally gigantic problem.” “Nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng phần mềm là máy tính đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần! Nói thẳng ra: miễn là không có máy tính, lập trình hoàn toàn không phải là vấn đề; khi chúng ta chỉ có một số máy tính yếu, lập trình trở thành vấn đề nhẹ nhàng, và bây giờ khi chúng ta có máy tính khổng lồ, lập trình đã trở thành một vấn đề khổng lồ tương tự.”

“The traditional mathematician recognizes and appreciates mathematical elegance when he sees it. I propose to go one step further, and to consider elegance an essential ingredient of mathematics: if it is clumsy, it is not mathematics.” “Người toán học truyền thống nhận biết và đánh giá cao sự thanh lịch toán học khi anh ta thấy nó. Tôi đề xuất đi một bước xa hơn, và xem xét tính thanh lịch là một thành phần thiết yếu của toán học: nếu nó vụng về, nó không phải là toán học.”

“Don’t compete with me: firstly, I have more experience, and secondly, I have chosen the better weapons!” “Đừng cạnh tranh với tôi: thứ nhất, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, và thứ hai, tôi đã chọn những vũ khí tốt hơn!”

Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra
Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

“Testing shows the presence, not the absence of bugs.” “Kiểm thử chỉ thể hiện sự hiện diện, không phải là sự vắng mặt của lỗi.”

“It is practically impossible to teach good programming style to students that have had prior exposure to BASIC. As potential programmers, they are mentally mutilated beyond hope of regeneration.” “Gần như không thể giảng dạy phong cách lập trình tốt cho những sinh viên đã tiếp xúc với BASIC trước đây. Như là những lập trình viên tiềm năng, họ đã bị tổn thương tinh thần đến mức không còn hy vọng phục hồi.”

“The effective exploitation of his powers of abstraction must be regarded as one of the most vital activities of a competent programmer.” “Việc tận dụng hiệu quả của khả năng trừu tượng hóa của mình phải được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của một lập trình viên giỏi.”

“Squiggly braces are the single most important thing in programming. Well, parentheses are important too, but they’re second in line.” “Ngoặc ngoại là một trong những thứ quan trọng nhất trong lập trình. Tốt, ngoặc đơn cũng quan trọng, nhưng chúng xếp thứ hai.”

“The competent programmer is not afraid to throw away code and start from scratch.” “Người lập trình giỏi không sợ vứt bỏ mã nguồn và bắt đầu lại từ đầu.”

“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence.” “Kiểm thử chương trình có thể được sử dụng để chỉ ra sự hiện diện của lỗi, nhưng không bao giờ để chỉ ra sự vắng mặt của chúng.”

“Object-oriented programming is an exceptionally bad idea which could only have originated in California.” “Lập trình hướng đối tượng là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ chỉ có thể bắt nguồn từ California.”

“The computer industry is the only industry that is more fashion-driven than women’s fashion.” “Công nghiệp máy tính là ngành duy nhất được điều hành bởi thời trang hơn cả thời trang phụ nữ.”

“Simplicity is the hallmark of truth, and there’s nothing simpler than zero.” “Sự đơn giản là dấu ấn của sự thật, và không có gì đơn giản hơn số không.”

“The use of COBOL cripples the mind; its teaching should, therefore, be regarded as a criminal offense.” “Việc sử dụng COBOL làm suy yếu tư duy; việc giảng dạy nó, do đó, nên được xem xét như một tội phạm.”

“Elegance is not a dispensable luxury but a quality that decides between success and failure.” “Thanh lịch không phải là một xa xỉ dư thừa mà là một phẩm chất quyết định giữa thành công và thất bại.”

“If 10 years from now we’re all working on COBOL and FORTRAN, I’ll buy you dinner.” “Nếu 10 năm nữa chúng ta đều làm việc trên COBOL và FORTRAN, tôi sẽ mời bạn đi ăn tối.”

“Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.” “Khoa học máy tính không chỉ là về máy tính, giống như thiên văn học không chỉ là về kính thiên văn.”

“It is not the task of the university to offer what society asks for, but to give what society needs.”

“The use of a program for proving is one of the most debatable issues of the trade.” “Việc sử dụng một chương trình để chứng minh là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực này.”

“The art of programming is the skill of controlling complexity. The great program is subdued, made simple in its complexity.” “Nghệ thuật lập trình là kỹ năng kiểm soát sự phức tạp. Chương trình xuất sắc là chương trình bị khuất phục, trở nên đơn giản trong sự phức tạp của nó.”

“Don’t blame me for the fact that competent programming will always be primarily an art, and that the tools we have are only usable by the practitioners of this art.” “Đừng trách tôi vì việc lập trình giỏi luôn luôn chủ yếu là một nghệ thuật, và các công cụ mà chúng ta có chỉ có thể được sử dụng bởi những người thực hành nghệ thuật này.”

“The cheapest, fastest, and most reliable components of a computer system are those that aren’t there.” “Các thành phần rẻ nhất, nhanh nhất và đáng tin cậy nhất của một hệ thống máy tính là những thứ không tồn tại.”

“Software is hard; hard to develop, hard to understand, and hard to maintain.” “Phần mềm khó; khó phát triển, khó hiểu và khó bảo trì.”

“If you want more effective programmers, you will discover that they should not waste their time debugging—they should not introduce the bugs to start with.” “Nếu bạn muốn có các lập trình viên hiệu quả hơn, bạn sẽ nhận ra rằng họ không nên lãng phí thời gian của họ vào việc gỡ lỗi – họ không nên tạo ra lỗi từ đầu.”

“Simplicity is the prerequisite for reliability.” “Sự đơn giản là điều kiện tiên quyết cho tính đáng tin cậy.”

“The first step towards getting somewhere is to decide you’re not going to stay where you are.” “Bước đầu tiên để đạt được điều gì đó là quyết định bạn không ở lại nơi bạn đang đứng.”

“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence.” “Kiểm thử chương trình có thể được sử dụng để chỉ ra sự hiện diện của lỗi, nhưng không bao giờ để chứng minh sự vắng mặt của chúng.”

“Computer programming is an art, because it applies accumulated knowledge to the world, because it requires skill and ingenuity, and especially because it produces objects of beauty.” “Lập trình máy tính là một nghệ thuật, bởi vì nó áp dụng kiến thức tích lũy vào thế giới, bởi vì nó đòi hỏi kỹ năng và tài nghệ, và đặc biệt bởi vì nó tạo ra các đối tượng đẹp.”

“Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.” “Khoa học máy tính không chỉ là về máy tính, giống như thiên văn học không chỉ là về kính thiên văn.”

“The use of anthropomorphic terminology when dealing with computing systems is a symptom of professional immaturity.” “Việc sử dụng thuật ngữ nhân hóa khi đối mặt với các hệ thống máy tính là một triệu chứng của sự trưởng thành nghề nghiệp còn non nớt.”

“If we wish to count lines of code, we should not regard them as ‘lines produced’ but as ‘lines spent.'” “Nếu chúng ta muốn đếm số dòng mã, chúng ta không nên xem chúng là ‘số dòng sản phẩm’ mà là ‘số dòng tiêu hao.'”

“Simplicity is prerequisite for reliability.”

“Sự đơn giản là điều kiện tiên quyết cho tính đáng tin cậy.”

“If debugging is the process of removing software bugs, then programming must be the process of putting them in.”

“Nếu việc gỡ lỗi là quá trình loại bỏ lỗi phần mềm, thì lập trình phải là quá trình đặt chúng vào.”

“It is not the task of the university to offer what society asks for, but to give what society needs.”

“Nhiệm vụ của trường đại học không phải là cung cấp những gì xã hội yêu cầu, mà là đem lại những gì xã hội cần.”

“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence.”

“Kiểm thử chương trình có thể được sử dụng để chỉ ra sự hiện diện của lỗi, nhưng không bao giờ để chứng minh sự vắng mặt của chúng.”

“The use of anthropomorphic terminology when dealing with computing systems is a symptom of professional immaturity.”

“Việc sử dụng thuật ngữ nhân hóa khi xử lý các hệ thống máy tính là dấu hiệu của sự trưởng thành nghề nghiệp còn non nớt.”

“If you want more effective programmers, you will discover that they should not waste their time debugging—they should not introduce bugs to start with.”

“Nếu bạn muốn có các lập trình viên hiệu quả hơn, bạn sẽ nhận ra rằng họ không nên lãng phí thời gian của họ vào việc gỡ lỗi—họ không nên tạo ra lỗi từ đầu.”

Các câu nói của Edsger W. Dijkstra thể hiện sự sâu sắc và tri thức xuất sắc về lĩnh vực khoa học máy tính và lập trình. Ông nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự khiêm tốn, sự đơn giản, và sự thanh lịch trong lập trình. Điều này ám chỉ rằng để đạt được thành công và đảm bảo chất lượng của phần mềm, lập trình viên cần phải tập trung vào tạo ra mã nguồn dễ đọc, dễ hiểu, và dễ bảo trì thay vì tìm kiếm các mánh khóe phức tạp. Edsger W. Dijkstra cũng đặt câu hỏi về tính “suy nghĩ” của máy tính, nhấn mạnh rằng chúng ta nên tận dụng khả năng của máy tính để thực hiện các tác vụ thực tiễn thay vì so sánh chúng với con người. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Steven Spielberg là ai? Những câu nói hay của Steven Spielberg

Dan Brown là ai? Những câu nói hay của Dan Brown

Đánh giá bài viết này

Bình luận