Marc Andreessen là ai? Những câu nói hay của Marc Andreessen

Marc Andreessen là ai? Những câu nói hay của Marc Andreessen

Marc Andreessen một doanh nhân Mỹ nổi tiếng, nhà đầu tư rủi ro và kỹ sư phần mềm. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trình duyệt web đầu tiên có giao diện đồ họa rộng rãi, Mosaic, và là một trong người sáng lập Netscape. Ông cũng là đồng sáng lập của công ty đầu tư rủi ro hàng đầu, Andreessen Horowitz. Ngoài ra, ông từng thành lập và bán công ty phần mềm Opsware cho Hewlett-Packard. Andreessen cũng tham gia vào lĩnh vực mạng xã hội qua công ty Ning và hiện là thành viên trong hội đồng quản trị của Meta Platforms. Tài sản ròng của ông được ước tính vào khoảng 1,7 tỷ đô la theo Forbes và ông đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn An ninh Tổ quốc vào năm 2022. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Marc Andreessen là ai?

Marc Andreessen, một doanh nhân nổi tiếng của Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư tài chính đầy tài năng và cũng là một kỹ sư phần mềm xuất sắc. Ông góp phần không nhỏ vào việc phát triển trình duyệt web Mosaic, sản phẩm có giao diện người dùng đồ họa đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Đồng thời, ông là một trong những người sáng lập đầu tiên của Netscape, một tên tuổi lừng danh trong lĩnh vực internet.

Ngoài công việc trong lĩnh vực internet, Marc Andreessen cũng là một trong những người sáng lập và đối tác của Andreessen Horowitz, một công ty đầu tư tài chính hàng đầu tại Silicon Valley. Ông cũng đã thành công trong việc sáng lập và bán công ty phần mềm Opsware cho tập đoàn Hewlett-Packard.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Marc Andreessen còn có đóng góp trong lĩnh vực mạng xã hội qua việc thành lập công ty Ning, một nền tảng cho các trang web mạng xã hội. Hiện nay, ông là thành viên trong hội đồng quản trị của Meta Platforms, một tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Marc Andreessen là ai?
Marc Andreessen là ai?

Với tài sản ròng được ước tính vào khoảng 1,7 tỷ đô la theo Forbes vào tháng 2 năm 2023, Marc Andreessen là một ví dụ về thành công đỉnh cao trong sự nghiệp và đầu tư. Ông cũng đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn An ninh Tổ quốc vào tháng 3 năm 2022 bởi Bộ trưởng Bộ An ninh Tổ quốc Alejandro Mayorkas, thể hiện sự đóng góp của mình trong lĩnh vực an ninh và chính trị.

Những câu nói hay của Marc Andreessen

“The ‘dot-com bubble’ was the greatest period of overinvestment in the history of the world in a wide range of businesses.”

“Thời kỳ ‘bong bóng dot-com’ là giai đoạn đầu tư quá mức lớn nhất trong lịch sử thế giới vào nhiều loại hình kinh doanh khác nhau.”

“In all cases, the market does what it does, and your job is to anticipate it.”

“Trong tất cả các trường hợp, thị trường làm theo cách của nó, và nhiệm vụ của bạn là dự đoán điều đó.”

“Raising capital is not about convincing people who don’t want to invest to invest. It’s about convincing people who do want to invest to invest now.”

“Việc huy động vốn không phải là thuyết phục những người không muốn đầu tư để đầu tư. Nó liên quan đến việc thuyết phục những người muốn đầu tư rằng họ nên đầu tư ngay bây giờ.”

“The companies that succeed are the ones that are always looking for an unfair advantage.”

“Các công ty thành công là những công ty luôn tìm kiếm một lợi thế không công bằng.”

“When you are building a startup, it’s difficult. Particularly, a startup is a mission where you have a lot of chaos, and there’s no way to get rid of the chaos.”

“Khi bạn đang xây dựng một startup, điều đó khó khăn. Đặc biệt, một startup là một nhiệm vụ mà trong đó có rất nhiều sự hỗn loạn, và không có cách nào để loại bỏ sự hỗn loạn.”

“The world is changed by people with conviction and the determination to change it, not by committees or resolutions.”

“Thế giới thay đổi bởi những người có định kiến và quyết tâm thay đổi nó, không phải bởi các ủy ban hoặc các nghị quyết.”

“There are no shortcuts to excellence.”

“Không có đường tắt đến sự xuất sắc.”

“If you don’t have any critics, you probably don’t have any success.”

“Nếu bạn không có bất kỳ kẻ phê phán nào, có lẽ bạn cũng không có bất kỳ thành công nào.”

“As a startup CEO, I slept like a baby. I woke up every 2 hours and cried.”

“Là một CEO của startup, tôi ngủ như một đứa trẻ sơ sinh. Tôi thức dậy mỗi 2 giờ và khóc.”

“You only ever experience two emotions: euphoria and terror. And I find that lack of sleep enhances them both.”

“Bạn chỉ trải qua hai cảm xúc: niềm phấn khích và nỗi kinh hoàng. Và tôi thấy rằng thiếu ngủ còn làm tăng cả hai cảm xúc này.”

“The best entrepreneurs know how to balance risk and reward effectively; they take calculated leaps of faith.”

“Những doanh nhân xuất sắc biết cân bằng rủi ro và phần thưởng một cách hiệu quả; họ thực hiện những bước nhảy của niềm tin được tính toán.”

“The most important thing an entrepreneur can do is pick the right industry.”

“Quan trọng nhất mà một doanh nhân có thể làm là chọn ngành công nghiệp đúng.”

“In a startup, absolutely nothing happens unless you make it happen.”

“Trong một startup, hoàn toàn không có điều gì xảy ra trừ khi bạn làm cho nó xảy ra.”

“If you are going to start a company, it takes so much energy that you better overcome your fear of failure because otherwise, you are dead.”

“Nếu bạn định bắt đầu một công ty, nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, bạn tốt hơn hết là vượt qua nỗi sợ thất bại, vì nếu không, bạn sẽ chết.”

“Don’t worry about failure; you only have to be right once.”

“Đừng lo lắng về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần.”

“The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper.”

“Thế giới đầy những điều kỳ diệu đang kiên nhẫn chờ đợi trí tuệ của chúng ta trở nên sắc bén hơn.”

“In venture capital, it’s a business of pattern recognition and pattern matching.”

“Trong lĩnh vực đầu tư rủi ro, đó là một ngành kinh doanh của việc nhận biết và khớp mẫu.”

“Don’t be afraid to ask questions. Don’t be afraid to ask for help when you need it. I do that every day.”

“Đừng sợ hỏi câu hỏi. Đừng sợ xin giúp đỡ khi bạn cần. Tôi làm điều đó mỗi ngày.”

“People often don’t appreciate that hiring is the most important thing you do.”

“Người ta thường không đánh giá cao rằng việc tuyển dụng là điều quan trọng nhất bạn làm.”

“You can’t actually understand a complex system until you try to change it.”

“Bạn không thể hiểu một hệ thống phức tạp cho đến khi bạn thử thay đổi nó.”

The future is not something to be predicted, but to be achieved.”

“Tương lai không phải là điều có thể được dự đoán, mà là điều có thể được đạt được.”

“The best way to predict the future is to invent it.”

“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình sáng tạo nó.”

“It’s hard to do a really good job on anything you don’t think about in the shower.”

“Khó để làm một công việc thật sự tốt trên bất kỳ điều gì mà bạn không suy nghĩ về nó trong suối tắm.”

“Move fast and break things. Unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough.”

“Hãy di chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ. Trừ khi bạn đang phá vỡ mọi thứ, bạn chưa di chuyển đủ nhanh.”

“In the world of startups, execution is everything. Ideas are easy, execution is everything.”

“Trong thế giới của các startup, việc thực hiện là tất cả. Ý tưởng dễ dàng, việc thực hiện là tất cả.”

Những câu nói hay của Marc Andreessen
Những câu nói hay của Marc Andreessen

“The biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.”

“Rủi ro lớn nhất là không mạo hiểm. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất đảm bảo thất bại là không mạo hiểm.”

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

“Nó tốt hơn nhiều khi mua một công ty xuất sắc với giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với giá xuất sắc.”

“Don’t just follow the trend. You may have to create your own path.”

“Đừng chỉ đi theo xu hướng. Bạn có thể phải tự tạo lối riêng của mình.”

“In the world of technology, it’s not about what you know, it’s about how quickly you can learn.”

“Trong thế giới công nghệ, điều quan trọng không phải là bạn biết gì, mà là bạn có thể học nhanh như thế nào.”

“To be a successful entrepreneur, you have to be comfortable with failure. You have to be good at it. That’s how you get better.”

“Để trở thành một doanh nhân thành công, bạn phải thoải mái với thất bại. Bạn phải giỏi ở việc đó. Đó là cách bạn trở nên xuất sắc hơn.”

“The only way to get ahead is to escape the limits placed on you by your own fears and doubts.”

“Cách duy nhất để tiến lên là thoát khỏi giới hạn mà bạn tự đặt ra bởi nỗi sợ và nghi ngờ của mình.”

“It’s not about the number of hours you work; it’s about the amount of work you put into those hours.”

“Điều quan trọng không phải là số giờ bạn làm việc; mà là lượng công việc bạn đặt vào trong những giờ đó.”

“Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome.”

“Thành công là một hành trình, không phải là một đích đến. Hành động thường quan trọng hơn kết quả.”

“Innovation is saying no to a thousand things.”

“Sáng tạo là nói không với hàng ngàn điều.”

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”

“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.”

“If you are not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late.”

“Nếu bạn không ngại ngần với phiên bản đầu tiên của sản phẩm của mình, bạn đã phát hành quá muộn.”

“In the age of the internet, the barriers to entry for starting a company have never been lower.”

“Trong thời đại của internet, rào cản để bắt đầu một công ty chưa bao giờ thấp như vậy.”

“The best ideas often seem crazy to those who don’t understand the potential.”

“Những ý tưởng tốt nhất thường trông có vẻ điên rồ đối với những người không hiểu được tiềm năng của chúng.”

“Focus on the product and everything else will follow.”

“Tập trung vào sản phẩm và mọi thứ khác sẽ đến sau.”

“The way to become big is to start small. The way to achieve great things is to start with small things.”

“Cách để trở nên lớn là bắt đầu nhỏ. Cách để đạt được những điều tuyệt vời là bắt đầu từ những điều nhỏ bé.”

Những câu nói này thường là những tia sáng phát ra từ lý tưởng và khao khát, là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn chúng ta. Chúng không chỉ là những lời nói, mà còn là những hình ảnh tươi đẹp về cuộc sống, là nguồn cảm hứng vô tận, và là những hướng dẫn cho con đường của chúng ta. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Edsger W. Dijkstra là ai? Những câu nói hay của Edsger W. Dijkstra

Steven Spielberg là ai? Những câu nói hay của Steven Spielberg

Đánh giá bài viết này

Bình luận