Lý Hiển Long là ai? Những câu nói hay của Lý Hiển Long

Lý Hiển Long, là Thủ tướng thứ ba của Singapore, tiếp tục truyền thống lãnh đạo trong gia đình ông với nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu. Điều này thể hiện sự kế thừa và cam kết đối với sứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước. Bà Hà Tinh, vợ của Lý Hiển Long, không chỉ là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia với tư cách Giám đốc điều hành và CEO của Temasek Holdings, một tập đoàn quốc doanh lớn mạnh. Sự kết hợp này thể hiện sự đa năng và sự đóng góp của gia đình này vào sự thịnh vượng của Singapore. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Lý Hiển Long là ai?

Lý Hiển Long, còn được biết đến với tên tiếng Anh Lee Hsien Loong, là Thủ tướng thứ ba của Singapore. Ông là con trai đầu của Thủ tướng đầu tiên của Singapore, Lý Quang Diệu, và bà Kha Ngọc Chi (Kwa Geok Choo). Ông Lý Hiển Long sinh vào ngày 10 tháng 2 năm 1952 tại Singapore và đã lớn lên trong một gia đình với truyền thống lãnh đạo.

Lý Hiển Long nhận nền giáo dục trung học tại Trường Trung học Công giáo và sau đó tiếp tục học tại trường Cao đẳng Quốc gia (National Junior College) của Singapore. Sau đó, ông tiếp tục chuyên ngành toán tại trường Trinity, Đại học Cambridge ở Anh quốc, nơi ông tốt nghiệp với bằng Toán học hạng ưu vào năm 1974. Ông cũng nhận được chứng chỉ Khoa học Vi tính (hạng danh dự) tại đây. Sau đó, vào năm 1980, ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ môn Quản trị Công quyền (MPA) tại Trường Hành chính Kennedy, Đại học Harvard.

Ông Lý Hiển Long đã gia nhập Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) vào năm 1971 và dành 13 năm trong SAF. Năm 1984, ông giải ngũ với quân hàm chuẩn tướng, và đây cũng là lúc ông bước chân vào sự nghiệp chính trị, trở thành một trong những người đắc cử vào Quốc hội.

Lý Hiển Long là ai?
Lý Hiển Long là ai?

Trong cuộc sống cá nhân, ông đã trải qua những thử thách khó khăn, bao gồm việc chống chọi với căn bệnh ung thư bạch cầu năm 1992 và phải trải qua 3 tháng điều trị hóa trị. Ông đã vượt qua kháng cự của bệnh tật và tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo của mình.

Ông Lý Hiển Long còn có một gia đình hạnh phúc với vợ là bác sĩ y khoa Hoàng Danh Dương, người sinh trưởng tại Malaysia. Tuy nhiên, năm 1982, bà Hoàng Danh Dương đã qua đời chỉ sau 3 tuần sau khi sinh nở. Năm 1985, ông Lý Hiển Long kết hôn với Hà Tinh, một công chức đang trên đà thăng tiến. Họ có một con gái và hai con trai, trong đó có cả con gái và con trai từ người vợ trước của ông.

Cuộc đời và sự nghiệp của Lý Hiển Long là một ví dụ về sự cam kết và đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, cùng với tầm nhìn và khả năng lãnh đạo xuất sắc.

Những câu nói hay của Lý Hiển Long

“In the rush to globalize, we must never forget the importance of building social cohesion and trust within our own societies.” (Trong cuộc đua để toàn cầu hóa, chúng ta không bao giờ được quên đi sự quan trọng của việc xây dựng sự đoàn kết xã hội và sự tin tưởng trong xã hội của chúng ta.)

“A leader must be ready to listen and engage in frank and open discussions with all parties involved.” (Một người lãnh đạo phải sẵn sàng lắng nghe và tham gia vào cuộc thảo luận trung thực và cởi mở với tất cả các bên liên quan.)

“We are a small, open economy. We have to be international in our outlook and remain relevant to the world.” (Chúng ta là một nền kinh tế nhỏ, mở cửa. Chúng ta phải có tầm nhìn quốc tế và duy trì tính phù hợp với thế giới.)

“It is not enough to stand still. We must continually adapt and innovate to stay competitive.” (Chỉ đứng yên không đủ. Chúng ta phải liên tục thích nghi và đổi mới để cạnh tranh.)

“In Singapore, we have to live with our constraints and turn them into strengths.” (Ở Singapore, chúng ta phải sống với những hạn chế của mình và biến chúng thành điểm mạnh.)

Xem thêm:  Marie Curie là ai? Những câu nói hay của Marie Curie

“We are a nation that is not afraid to dream big and to aim high. We have overcome many odds and limitations to reach where we are today.” (Chúng ta là một quốc gia không sợ mơ mộng và hướng cao. Chúng ta đã vượt qua nhiều rào cản và hạn chế để đạt được vị trí hiện tại.)

“Singapore’s future is not predetermined. It depends on us – on our unity, our resolve, and our ingenuity.” (Tương lai của Singapore không được định sẵn. Nó phụ thuộc vào chúng ta – vào sự đoàn kết, quyết tâm và trí thông minh của chúng ta.)

“Our people are our greatest asset. We must invest in their education, well-being, and opportunities.” (Nhân dân chính là tài sản quý báu nhất của chúng ta. Chúng ta phải đầu tư vào giáo dục, phúc lợi và cơ hội cho họ.)

“Singapore’s success is not just about having a good government. It is about having a people who are willing to work hard, who are united and who are resilient.” (Sự thành công của Singapore không chỉ liên quan đến việc có một chính phủ tốt. Nó liên quan đến việc có một dân tộc sẵn sàng làm việc chăm chỉ, đoàn kết và kiên trì.)

“A great city has to be one where people feel safe and secure. It has to be a city where people enjoy their lives, where they find fulfillment, where they can bring up their families and children.” (Một thành phố vĩ đại phải là nơi mà người dân cảm thấy an toàn và bảo vệ. Đó phải là một thành phố mà người dân thích thú với cuộc sống của họ, nơi họ tìm thấy sự hài lòng, nơi họ có thể nuôi dưỡng gia đình và con cái.)

“Singapore has a reputation for clean and green living, and we want to keep it that way. Sustainable development is key to our future.” (Singapore có danh tiếng về cuộc sống trong sạch và xanh, và chúng tôi muốn duy trì điều đó. Phát triển bền vững là chìa khóa cho tương lai của chúng tôi.)

“The world is changing rapidly, and we must adapt to stay relevant. Innovation and technology will be crucial for our continued success.” (Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và chúng ta phải thích nghi để duy trì tính phù hợp. Đổi mới và công nghệ sẽ quan trọng cho sự thành công liên tục của chúng ta.)

“We must always be vigilant and prepared for unexpected challenges. Crisis management and resilience are essential qualities for any nation.” (Chúng ta phải luôn cảnh giác và sẵn sàng cho những thách thức bất ngờ. Quản lý khủng hoảng và tính kiên cường là những phẩm chất cần thiết cho mọi quốc gia.)

“Singapore’s diversity is our strength. We must celebrate our differences and build a harmonious society where everyone feels valued.” (Sự đa dạng của Singapore là sức mạnh của chúng tôi. Chúng ta phải tôn vinh sự khác biệt và xây dựng một xã hội hòa thuận nơi mà mọi người đều cảm thấy được đánh giá.)

“Leadership is not about the position one holds, but about the impact one makes and the legacy one leaves behind.” (Lãnh đạo không phải về vị trí mà người đó đang nắm giữ, mà về tác động mà người đó tạo ra và di sản người đó để lại.)

“In a globalized world, no nation can thrive in isolation. Cooperation and diplomacy are essential for a peaceful and prosperous future.” (Trong thế giới toàn cầu hóa, không có quốc gia nào có thể phát triển trong sự cô lập. Hợp tác và ngoại giao là quan trọng cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng.)

“Our young people are the future of our nation. We must invest in their education and provide them with opportunities to excel.” (Những người trẻ tuổi là tương lai của quốc gia chúng ta. Chúng ta phải đầu tư vào giáo dục của họ và cung cấp cơ hội để họ tỏa sáng.)

“Singapore’s success is not just about economic growth; it’s about the well-being and happiness of our people. Quality of life matters.” (Sự thành công của Singapore không chỉ liên quan đến tăng trưởng kinh tế; nó liên quan đến sự phúc thọ và hạnh phúc của nhân dân chúng ta. Chất lượng cuộc sống quan trọng.)

“Education is the key to unlocking potential. We must ensure that every child has access to quality education, regardless of their background.” (Giáo dục là chìa khóa mở cửa tiềm năng. Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi đứa trẻ đều có quyền tiếp cận giáo dục chất lượng, bất kể nguồn gốc của họ.)

Xem thêm:  Minh Tú là ai? Bên bạn trai Tây suốt 11 năm, suýt chia tay vì bệnh tật

“Singapore’s progress is a testament to the hard work and resilience of our people. We must continue to strive for excellence in everything we do.” (Sự tiến bộ của Singapore là một bằng chứng cho sự làm việc chăm chỉ và kiên cường của nhân dân chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục phấn đấu để xuất sắc trong mọi công việc chúng ta làm.)

“Leadership is about serving the people, not ruling over them. A true leader listens to the needs and aspirations of the community.” (Lãnh đạo liên quan đến việc phục vụ nhân dân, không phải làm chúa trên họ. Một người lãnh đạo đích thực lắng nghe những nhu cầu và hoài bão của cộng đồng.)

“Our nation’s resilience is forged through adversity. Challenges are opportunities for us to grow stronger and more united.” (Sự kiên cường của quốc gia chúng ta được rèn qua những khó khăn. Những thách thức là cơ hội để chúng ta trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn.)

“Singapore’s success story is a testament to our ability to adapt and innovate. We must stay agile and open to change.” (Câu chuyện thành công của Singapore là bằng chứng cho khả năng thích nghi và đổi mới của chúng ta. Chúng ta phải duy trì tính linh hoạt và sẵn sàng thay đổi.)

“The spirit of Singapore is defined by our diversity. It’s what makes us unique and resilient in the face of challenges.” (Tinh thần của Singapore được định nghĩa bởi sự đa dạng của chúng ta. Đó là điều làm cho chúng ta độc đáo và kiên cường trước những thách thức.)

“Singapore’s future is bright when our people are empowered, our institutions are strong, and our values are upheld.” (Tương lai của Singapore sáng sủa khi nhân dân của chúng ta được trao quyền, các cơ quan của chúng ta mạnh mẽ, và các giá trị của chúng ta được thực hiện.)

“Our nation’s strength lies in the unity of our people. When we stand together, there is no challenge too great for us to overcome.” (Sức mạnh của quốc gia chúng ta nằm trong sự đoàn kết của nhân dân. Khi chúng ta đứng cùng nhau, không có thách thức nào quá lớn đối với chúng ta.)

“Leadership is about setting the right example. We must lead with integrity, humility, and a deep sense of responsibility.” (Lãnh đạo liên quan đến việc thiết lập một ví dụ đúng đắn. Chúng ta phải lãnh đạo với sự chính trực, khiêm tốn, và trách nhiệm sâu sắc.)

“Innovation is the lifeblood of progress. We must foster a culture of creativity and embrace new ideas to stay ahead.” (Đổi mới là máu chảy của sự tiến bộ. Chúng ta phải nuôi dưỡng một văn hóa sáng tạo và đón nhận ý tưởng mới để luôn tiên phong.)

“Singapore’s future success depends on our ability to adapt to a rapidly changing world. We must be agile, forward-looking, and ready for the challenges ahead.” (Sự thành công trong tương lai của Singapore phụ thuộc vào khả năng thích nghi với một thế giới biến đổi nhanh chóng. Chúng ta phải linh hoạt, đón nhìn về tương lai và sẵn sàng cho những thách thức phía trước.)

“A forward-looking nation invests not only in infrastructure but also in the well-being of its people. Social progress goes hand in hand with economic growth.” (Một quốc gia định hướng tương lai đầu tư không chỉ vào cơ sở hạ tầng mà còn vào phúc thọ của nhân dân. Tiến bộ xã hội và tăng trưởng kinh tế đi đôi với nhau.)

Những câu nói hay của Lý Hiển Long
Những câu nói hay của Lý Hiển Long

“Leadership is not about seeking power; it’s about the responsibility to serve and improve the lives of our citizens.” (Lãnh đạo không phải là việc tìm kiếm quyền lực; nó liên quan đến trách nhiệm phục vụ và cải thiện cuộc sống của công dân.)

“Our nation’s culture is a tapestry of traditions and modernity. We must preserve our heritage while embracing progress.” (Văn hóa của quốc gia chúng ta là một bức tranh của truyền thống và hiện đại. Chúng ta phải bảo tồn di sản của chúng ta trong khi chào đón sự tiến bộ.)

“Singapore’s success is a testament to the indomitable spirit of our people. We have overcome challenges and will continue to do so.” (Sự thành công của Singapore là một bằng chứng cho tinh thần bất khuất của nhân dân chúng ta. Chúng ta đã vượt qua những thách thức và sẽ tiếp tục vượt qua.)

Xem thêm:  Jeff Bezos là ai? Những câu nói hay của Jeff Bezos

“Leadership is about making tough decisions for the greater good. Sometimes, the right path is not the easiest one.” (Lãnh đạo liên quan đến việc đưa ra những quyết định khó khăn vì lợi ích chung. Đôi khi, con đường đúng đắn không phải là con đường dễ nhất.)

“Unity is our strength; diversity is our richness. Together, we can achieve great things as one people.” (Sự đoàn kết là sức mạnh của chúng ta; sự đa dạng là sự phong phú của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời như một dân tộc.)

“Leaders must lead not just for today but also for tomorrow. Our decisions shape the future of our nation.” (Người lãnh đạo phải chỉ đạo không chỉ cho ngày hôm nay mà còn cho ngày mai. Những quyết định của chúng ta định hình tương lai của quốc gia chúng ta.)

“Singapore’s success is a result of the hard work and innovation of our people. We must continue to foster an environment that encourages creativity.” (Sự thành công của Singapore là kết quả của sự làm việc chăm chỉ và sáng tạo của nhân dân chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy sự sáng tạo.)

“In challenging times, true leaders emerge. We must rise to the occasion and lead with compassion and resolve.” (Trong thời điểm khó khăn, những người lãnh đạo đích thực xuất hiện. Chúng ta phải đứng lên và lãnh đạo với lòng trắc ẩn và quyết tâm.)

“The future belongs to those who embrace change and adapt. We must stay ahead by being open to new ideas and opportunities.” (Tương lai thuộc về những người chấp nhận sự thay đổi và thích nghi. Chúng ta phải tiến lên bằng cách mở cửa cho ý tưởng và cơ hội mới.)

“Leadership is about serving the people and the nation. It’s a privilege and a duty to make a positive impact on society.” (Lãnh đạo liên quan đến phục vụ nhân dân và quốc gia. Đó là một đặc quyền và nhiệm vụ để tạo ra một tác động tích cực đối với xã hội.)

“Singapore’s success story is one of resilience and adaptability. We have weathered storms and emerged stronger each time.” (Câu chuyện thành công của Singapore là một câu chuyện về tính kiên nhẫn và khả năng thích nghi. Chúng ta đã vượt qua những cơn bão và mỗi lần xuất hiện mạnh mẽ hơn.)

“Education is the foundation of progress. We must invest in the future by providing quality education to our youth.” (Giáo dục là nền tảng của tiến bộ. Chúng ta phải đầu tư vào tương lai bằng cách cung cấp giáo dục chất lượng cho thanh niên của chúng ta.)

“Singapore’s success is a collective achievement. It’s a testament to what we can accomplish when we work together.” (Sự thành công của Singapore là một thành tựu tập thể. Đó là một bằng chứng cho điều chúng ta có thể đạt được khi làm việc cùng nhau.)

“Leaders must lead with a clear vision and a sense of purpose. We must inspire and empower those we serve.” (Người lãnh đạo phải chỉ đạo với tầm nhìn rõ ràng và mục tiêu. Chúng ta phải truyền cảm hứng và trao quyền cho những người chúng ta phục vụ.)

Các tuyên bố của Thủ tướng Lý Hiển Long mang giá trị và ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy tinh thần kiên nhẫn, đam mê, và cam kết đối với phục vụ cộng đồng và sự phát triển kiến thức. Chúng cũng tôn trọng sự đa dạng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức và hợp tác trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Những tuyên bố này không chỉ là những lời nói về lãnh đạo và khoa học mà còn là những triết lý sống có thể dẫn dắt chúng ta qua những thách thức và giúp thúc đẩy ước mơ của mình. Thủ tướng Lý Hiển Long đã để lại một di sản quan trọng không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn trong cách chúng ta tiếp cận cuộc sống và học hỏi. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Marie Curie là ai? Những câu nói hay của Marie Curie

Herman Cain là ai? Những câu nói hay của Herman Cain