Tony Robbins là ai? Những câu nói hay của Tony Robbins

Tony Robbins là ai? Những câu nói hay của Tony Robbins

Tony Robbins là một diễn giả và tác giả nổi tiếng người Mỹ chuyên về phát triển cá nhân và tự giúp đỡ. Hai tác phẩm tiêu biểu của ông là “Unlimited Power” (Sức mạnh không giới hạn) và “Awaken the Giant Within” (Thức tỉnh con người mạnh mẽ bên trong) đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới thay đổi cuộc sống và phát triển tiềm năng của họ. Tony Robbins cũng là một nhà từ thiện hoạt động rộng rãi và thường xuyên đóng góp cho các tổ chức xã hội. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Tony Robbins là ai?

Anthony Jay Robbins, tên khai sinh Anthony J. Mahavoric, là một tác giả, diễn giả và nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Ông sinh ra vào ngày 29 tháng 2 năm 1960 tại North Hollywood, California. Trong gia đình, cuộc sống của Tony Robbins đã trải qua nhiều biến động, với cha mẹ ly hôn khi ông còn rất nhỏ. Sau đó, mẹ ông tái hôn nhiều lần, bao gồm cả việc kết hôn với Jim Robbins, người đã nhận nuôi Tony khi ông 12 tuổi.

Cuộc sống gia đình đầy biến cố đã thúc đẩy Robbins rời bỏ nhà ở tuổi 17 và không theo học đại học. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng công việc dọn vệ sinh và sau đó trở thành người quảng bá cho buổi hội thảo của diễn giả Jim Rohn khi mới 17 tuổi.

Tony Robbins là ai?
Tony Robbins là ai?

Năm 1988, Robbins tham gia quảng bá cho chương trình “Personal Power,” sản phẩm do Guthy Renker sản xuất. Ông cũng thành lập Trung tâm Can thiệp Robbins-Madanes cùng với Cloé Madanes, tập trung vào đào tạo huấn luyện viên kỹ năng sống để hỗ trợ các gia đình và cá nhân đối phó với các vấn đề như chứng nghiện ngập.

Robbins tổ chức hàng loạt các hội thảo hàng năm về phát triển bản thân, tư duy tích cực và thực hành tư duy tiếp lửa, mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Những câu nói hay của Tony Robbins

“The only limit to your impact is your imagination and commitment.” (“Giới hạn duy nhất đối với tác động của bạn là sự tưởng tượng và cam kết của bạn.”)

“It is in your moments of decision that your destiny is shaped.” (“Đó là trong những khoảnh khắc bạn quyết định, định mệnh của bạn được hình thành.”)

“The path to success is to take massive, determined action.” (“Con đường đến thành công là hành động quyết định và mạnh mẽ.”)

“The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you.” (“Bí quyết của thành công là học cách sử dụng đau khổ và niềm vui thay vì để đau khổ và niềm vui chi phối bạn.”)

“Success is doing what you want, when you want, where you want, with whom you want, as much as you want.” (“Thành công là làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn, ở đâu bạn muốn, với ai bạn muốn, bao nhiêu lần bạn muốn.”)

“The quality of your life is the quality of your relationships.” (“Chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng của các mối quan hệ của bạn.”)

“Where focus goes, energy flows.” (“Nơi tập trung đi, năng lượng chảy vào.”)

“Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.” (“Đặt ra mục tiêu là bước đầu tiên để biến cái vô hình thành cái có hình dáng.”)

“The only way to do great work is to love what you do.” (“Cách duy nhất để làm việc tốt là yêu công việc bạn đang làm.”)

“The meeting of preparation with opportunity generates the offspring we call luck.” (“Sự chuẩn bị gặp cơ hội tạo ra sự kết hợp mà chúng ta gọi là may mắn.”)

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.” (“Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ thu được những gì bạn luôn nhận được.”)

“Trade your expectation for appreciation, and the world changes instantly.” (“Hãy đổi sự kỳ vọng bằng sự biết ơn, và thế giới sẽ thay đổi ngay lập tức.”)

“If you can’t, you must. If you must, you can.” (“Nếu bạn không thể, bạn phải. Nếu bạn phải, bạn có thể.”)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (“Trong cuộc sống, bạn cần hoặc là sự truyền cảm hứng hoặc là tình trạng tuyệt vọng.”)

“It’s not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.” (“Không phải những gì chúng ta làm đôi khi định hình cuộc sống của chúng ta, mà là những gì chúng ta làm thường xuyên.”)

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều lời khen ngợi và kỷ niệm cuộc sống của bạn, càng nhiều điều trong cuộc sống để kỷ niệm.”)

“In order to succeed, we must first believe that we can.” (“Để thành công, chúng ta phải trước tiên tin rằng mình có thể.”)

“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed.” (“Những người thành công có đà. Họ càng thành công, họ càng muốn thành công hơn, và họ càng tìm ra cách để thành công.”)

“The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân.”)

“If you don’t set a baseline standard for what you’ll accept in life, you’ll find it’s easy to slip into behaviors and attitudes or a quality of life that’s far below what you deserve.” (“Nếu bạn không thiết lập một tiêu chuẩn cơ bản cho những gì bạn sẽ chấp nhận trong cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng rơi vào những hành vi, thái độ hoặc một chất lượng cuộc sống thấp hơn rất nhiều so với những gì bạn xứng đáng.”)

“It’s your unlimited power to care and to love that can make the biggest difference in the quality of your life.” (“Sức mạnh không giới hạn của bạn để quan tâm và yêu thương có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống của bạn.”)

Những câu nói hay của Tony Robbins
Những câu nói hay của Tony Robbins

“If you can’t control your emotions, you can’t control your money.” (“Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, bạn sẽ không thể kiểm soát tiền bạc của mình.”)

“The only problem we really have is we think we’re not supposed to have problems!” (“Vấn đề duy nhất thực sự chúng ta gặp phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nên gặp vấn đề!”)

“Every problem is a gift—without problems we would not grow.” (“Mọi vấn đề là một món quà—nếu không có vấn đề, chúng ta sẽ không thể phát triển.”)

“If you talk about it, it’s a dream. If you envision it, it’s possible. But if you schedule it, it’s real.” (“Nếu bạn nói về nó, đó là một giấc mơ. Nếu bạn hình dung về nó, nó có thể xảy ra. Nhưng nếu bạn lên lịch cho nó, nó trở thành hiện thực.”)

“The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum.” (“Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt được mục tiêu của mình là đảm bảo rằng ngay khi bạn đặt ra chúng, bạn ngay lập tức bắt đầu tạo đà.”)

“Success is doing what you love and being able to give it back to others.” (“Thành công là làm những gì bạn yêu thích và có khả năng truyền đạt nó cho người khác.”)

“The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân.”)

“The past does not equal the future.” (“Quá khứ không bằng tương lai.”)

“You see, it’s never the environment; it’s never the events of our lives, but the meaning we attach to the events—how we interpret them—that shapes who we are today and who we’ll become tomorrow.” (“Bạn thấy không, không bao giờ là môi trường; không bao giờ là các sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, mà là ý nghĩa chúng ta gán vào các sự kiện—cách chúng ta hiểu chúng—định hình ai chúng ta là hôm nay và ai chúng ta sẽ trở thành vào ngày mai.”)

“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.” (“Điều duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân về tại sao bạn không thể đạt được nó.”)

“It’s not about the goal. It’s about growing to become the person who can accomplish that goal.” (“Không phải về mục tiêu. Đó là về việc trưởng thành để trở thành người có thể đạt được mục tiêu đó.”)

“Remember, it’s not the events of your life that determine how you feel and act, but, rather, the way you interpret and evaluate your life’s events.” (“Hãy nhớ, không phải là các sự kiện trong cuộc sống của bạn xác định cách bạn cảm thấy và hành động, mà thay vào đó, cách bạn hiểu và đánh giá các sự kiện trong cuộc đời của bạn.”)

“It’s your decisions, not your conditions, that determine your destiny.” (“Đó là quyết định của bạn, không phải là điều kiện của bạn, xác định định mệnh của bạn.”)

“Most people have no idea of the giant capacity we can immediately command when we focus all of our resources on mastering a single area of our lives.” (“Hầu hết mọi người không biết về sức mạnh lớn lao mà chúng ta có thể nắm bắt ngay lập tức khi chúng ta tập trung tất cả tài nguyên của mình vào việc chinh phục một lĩnh vực duy nhất của cuộc đời chúng ta.”)

“It’s not the amount of time you devote, but what you devote to the time that counts.” (“Không phải là thời gian bạn dành, mà là những gì bạn dành cho thời gian đó mới quan trọng.”)

“Take control of your consistent emotions and begin to consciously and deliberately reshape your daily experience of life.” (“Hãy kiểm soát cảm xúc ổn định của bạn và bắt đầu cơ bản và cố ý tái hình thành trải nghiệm hàng ngày của cuộc sống của bạn.”)

“The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives.” (“Cách chúng ta giao tiếp với người khác và với chính bản thân cuối cùng xác định chất lượng cuộc sống của chúng ta.”)

“The higher your energy level, the more efficient your body. The more efficient your body, the better you feel and the more you will use your talent to produce outstanding results.” (“Mức năng lượng của bạn càng cao, cơ thể càng hiệu quả. Cơ thể càng hiệu quả, bạn cảm thấy càng tốt và bạn sẽ sử dụng tài năng của mình để tạo ra kết quả xuất sắc hơn.”)

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.” (“Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ thu được những gì bạn luôn nhận được.”)

“Wherever you are, if you don’t like where you are, or you want to grow, you must start changing your inner world, your thoughts, feelings, and your beliefs.” (“Dù bạn ở đâu, nếu bạn không thích nơi bạn đang ở, hoặc bạn muốn phát triển, bạn phải bắt đầu thay đổi thế giới bên trong của bạn, suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn.”)

“The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân.”)

“You don’t have to have a reason to feel good—you’re alive; you can feel good for no reason at all!” (“Bạn không cần phải có lý do để cảm thấy tốt—bạn đang sống; bạn có thể cảm thấy tốt mà không cần lý do gì cả!”)

“It’s not about the goal. It’s about becoming the type of person who can accomplish the goal.” (“Không phải về mục tiêu. Đó là về việc trở thành loại người có thể đạt được mục tiêu.”)

“Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more.” (“Cuộc sống là một món quà, và nó mang đến cho chúng ta đặc quyền, cơ hội và trách nhiệm để trả lại bằng cách trở nên tốt hơn.”)

“It is not what we get. But who we become, what we contribute… that gives meaning to our lives.” (“Không phải là những gì chúng ta nhận được. Mà là chúng ta trở thành ai, chúng ta đóng góp gì… đó mới là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta.”)

“The more you are grateful for what you have, the more you can give to others.” (“Càng nhiều bạn biết ơn những gì bạn có, bạn càng có thể cho đi cho người khác.”)

“Success without fulfillment is the ultimate failure.” (“Thành công mà không có sự thỏa mãn là sự thất bại tối cùng.”)

“The greatest gift you can give yourself is the gift of learning to control your mind.” (“Món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho bản thân là món quà học cách kiểm soát tâm trí của mình.”)

“If you want to change your life, you have to change your physiology and focus.” (“Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời bạn, bạn phải thay đổi thể chất và tập trung của mình.”)

“The only problem we really have is we think we’re not supposed to have problems.” (“Vấn đề duy nhất thực sự chúng ta gặp phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nên gặp vấn đề.”)

“Success is buried on the other side of rejection.” (“Thành công bị chôn kín phía bên kia của sự từ chối.”)

“The only thing that’s keeping you from what you want is the story you keep telling yourself about why you can’t have it.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân về tại sao bạn không thể có nó.”)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (“Trong cuộc sống, bạn cần hoặc là sự truyền cảm hứng hoặc là tình trạng tuyệt vọng.”)

“The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably deal with.” (“Chất lượng cuộc sống của bạn tỉ lệ thuận trực tiếp với mức độ không chắc chắn mà bạn có thể xử lý một cách thoải mái.”)

“The only way to effectively deal with your problems is to develop an unshakeable belief in your ability to overcome them.” (“Cách duy nhất để giải quyết hiệu quả vấn đề của bạn là phát triển niềm tin vững chắc vào khả năng của bạn để vượt qua chúng.”)

“You become what you do most of the time.” (“Bạn trở thành người bạn làm nhiều nhất.”)

“The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân.”)

“Every problem is a gift. Without problems, we would not grow.” (“Mọi vấn đề đều là món quà. Nếu không có vấn đề, chúng ta sẽ không thể phát triển.”)

“In life, you need either inspiration or desperation.” (“Trong cuộc sống, bạn cần hoặc là sự truyền cảm hứng hoặc là tình trạng tuyệt vọng.”)

“It’s not about the goal. It’s about becoming the type of person who can accomplish the goal.” (“Không phải về mục tiêu. Đó là về việc trở thành loại người có thể đạt được mục tiêu.”)

“The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum.” (“Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt được mục tiêu của mình là đảm bảo rằng ngay khi bạn đặt ra chúng, bạn ngay lập tức bắt đầu tạo đà.”)

“Success is doing what you love and being able to share it with others.” (“Thành công là làm những gì bạn yêu thích và có khả năng chia sẻ nó với người khác.”)

“The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself about why you can’t have it.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân về tại sao bạn không thể có nó.”)

“It’s your unlimited power to care and to love that can make the biggest difference in the quality of your life.” (“Sức mạnh không giới hạn của bạn để quan tâm và yêu thương có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống của bạn.”)

“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.” (“Điều duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân về tại sao bạn không thể đạt được nó.”)

“Success without fulfillment is the ultimate failure.” (“Thành công mà không có sự thỏa mãn là sự thất bại tối cùng.”)

“The greatest gift you can give yourself is the gift of learning to control your mind.” (“Món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho bản thân là món quà học cách kiểm soát tâm trí của mình.”)

“The only thing that’s keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself.” (“Điều duy nhất ngăn bạn có được những gì bạn muốn là câu chuyện bạn liên tục kể cho bản thân về tại sao bạn không thể có nó.”)

“Your income right now is a result of your standards. It is not the industry, it is not the economy.” (“Thu nhập của bạn hiện tại là kết quả của tiêu chuẩn của bạn. Đó không phải là ngành công nghiệp, không phải là nền kinh tế.”)

“The path to success is to take massive, determined action.” (“Con đường đến thành công là hành động quyết định và mạnh mẽ.”)

“Trade your expectation for appreciation, and the world changes instantly.” (“Hãy đổi sự kỳ vọng bằng sự biết ơn, và thế giới sẽ thay đổi ngay lập tức.”)

“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” (“Càng nhiều lời khen ngợi và kỷ niệm cuộc sống của bạn, càng nhiều điều trong cuộc sống để kỷ niệm.”)

“The meeting of preparation with opportunity generates the offspring we call luck.” (“Sự chuẩn bị gặp cơ hội tạo ra sự kết hợp mà chúng ta gọi là may mắn.”)

“Success is doing what you love and being able to give it back to others.” (“Thành công là làm những gì bạn yêu thích và có khả năng truyền đạt nó cho người khác.”)

“Your past does not equal your future.” (“Quá khứ của bạn không xác định tương lai của bạn.”)

“If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.” (“Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ thu được những gì bạn luôn nhận được.”)

“The quality of your life is in direct proportion to the amount of uncertainty you can comfortably deal with.” (“Chất lượng cuộc sống của bạn tỉ lệ thuận trực tiếp với mức độ không chắc chắn mà bạn có thể xử lý một cách thoải mái.”)

Những câu nói tuyệt vời của Tony Robbins chứa đựng những thông điệp tích cực và sâu sắc, mang lại sự khích lệ và sự thay đổi cho cuộc sống của mọi người. Chúng là nguồn động viên mạnh mẽ, khuyến khích mọi người đối mặt với thách thức và thay đổi cách suy nghĩ để đạt được sự nâng cao và thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm: 

Walt Disney là ai? Những câu nói hay của Walt Disney

Đạt-lai Lạt-ma là ai? Những câu nói hay Đạt-lai Lạt-ma

Đánh giá bài viết này

Bình luận