Larry Page là ai? Những câu nói hay của Larry Page

Larry Page là ai? Những câu nói hay của Larry Page

Larry Page là người đồng sáng lập Google và hiện là CEO của Alphabet Inc., tập đoàn công nghệ mẹ của Google. Ông đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghiệp trực tuyến. Với tài sản ròng ước tính 130 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2022, ông Page được xem là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ và phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xe tự lái đến nghiên cứu về sức khỏe. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Larry Page là ai?

Larry Page, một doanh nhân Mỹ, là người đồng sáng lập Google cùng với Sergey Brin. Hiện tại, ông là Giám đốc điều hành (CEO) của Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, và đã nắm giữ vị trí này từ tháng 7 năm 2015. Larry Page thúc đẩy Alphabet xác định mục tiêu là tạo ra những tiến bộ lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với tài sản ròng ước tính lên đến 130 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2022, ông Page là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông có nguồn gốc từ gia đình với nền tảng học thuật mạnh mẽ. Ông đã học tại Đại học Michigan và Stanford, nơi ông gặp Sergey Brin và cùng nhau sáng lập Google năm 1998.

Larry Page là ai?
Larry Page là ai?

Bên cạnh công việc kinh doanh, Larry Page còn đầu tư vào nhiều dự án khác, bao gồm cả việc hỗ trợ công ty xe điện Tesla Motors và tham gia vào các hoạt động như World Economic Forum và X PRIZE Foundation. Larry Page thể hiện sự đa dạng và tầm nhìn xa rộng trong việc ứng dụng công nghệ để tạo ra sự thay đổi và tiến bộ đáng kể trong thế giới hiện đại.

Những câu nói hay của Larry Page

“Always deliver more than expected.” (Luôn luôn cung cấp nhiều hơn những gì được mong đợi.)

“You never lose a dream. It just incubates as a hobby.” (Bạn không bao giờ bỏ mất một giấc mơ. Nó chỉ nằm trong tâm hồn như một sở thích.)

“If you’re changing the world, you’re working on important things. You’re excited to get up in the morning.” (Nếu bạn đang thay đổi thế giới, bạn đang làm việc trên những điều quan trọng. Bạn sẽ háo hức để bắt đầu một buổi sáng.)

“Lots of companies don’t succeed over time. What do they fundamentally do wrong? They usually miss the future.” (Rất nhiều công ty không thành công theo thời gian. Họ thường làm sai điều gì cơ bản? Thường là họ bỏ lỡ tương lai.)

“We don’t have as many managers as we should, but we would rather have too few than too many.” (Chúng tôi không có nhiều người quản lý như chúng tôi nên có, nhưng chúng tôi thà có quá ít người quản lý hơn là quá nhiều.)

“You need to be a company that’s very digital in its nature, and that involves a lot of machines.” (Bạn cần phải là một công ty có bản chất số hóa và liên quan đến rất nhiều máy móc.)

“It’s not enough to be busy. The question is: what are we busy about?” (Chỉ việc bận rộn không đủ. Câu hỏi là: chúng ta đang bận rộn với điều gì?)

“If you’re not doing some things that are crazy, then you’re doing the wrong things.” (Nếu bạn không thực hiện một số điều điên rồ, thì bạn đang làm những điều sai.)

“It’s often easier to make progress on mega-ambitious dreams. Since no one else is crazy enough to do it, you have little competition.” (Thường thì, việc tiến bộ trong những giấc mơ vô cùng lớn lao dễ hơn. Bởi vì không ai khác đủ điên đảo để làm nó, nên bạn có ít đối thủ.)

“Invention is not enough. Tesla invented the electric power we use, but he struggled to get it out to people. You have to combine both things: invention and innovation focus, plus the company that can commercialize things and get them to people.” (Sáng tạo chưa đủ. Tesla đã phát minh ra điện sử dụng, nhưng anh ta đã phải đấu tranh để đưa nó đến mọi người. Bạn cần phải kết hợp cả hai thứ: sáng tạo và tập trung vào đổi mới, cộng với công ty có thể thương mại hóa các thứ và đưa chúng đến cho mọi người.)

 “You never lose a dream. It just incubates as a hobby.” (Bạn không bao giờ mất đi một giấc mơ. Nó chỉ trở thành một sở thích bên trong.)

“If you’re not doing some things that are crazy, then you’re doing the wrong things.” (Nếu bạn không thực hiện một số điều điên rồ, thì bạn đang làm những điều sai.)

 Những câu nói hay của Larry Page
Những câu nói hay của Larry Page

 

“It’s often easier to make progress on mega-ambitious dreams. Since no one else is crazy enough to do it, you have little competition.” (Thường thì, việc tiến bộ trong những giấc mơ vô cùng lớn lao dễ hơn. Bởi vì không ai khác đủ điên đảo để làm nó, nên bạn có ít đối thủ.)

“Invention is not enough. Tesla invented the electric power we use, but he struggled to get it out to people. You have to combine both things: invention and innovation focus, plus the company that can commercialize things and get them to people.” (Sáng tạo chưa đủ. Tesla đã phát minh ra điện sử dụng, nhưng anh ta đã phải đấu tranh để đưa nó đến mọi người. Bạn cần phải kết hợp cả hai thứ: sáng tạo và tập trung vào đổi mới, cộng với công ty có thể thương mại hóa các thứ và đưa chúng đến cho mọi người.)

“We’re at maybe 1% of what is possible. Despite the faster change, we’re still moving slow relative to the opportunities we have. I think a lot of that is because of the negativity… Every story I read is Google vs someone else. That’s boring. We should be focusing on building the things that don’t exist.” (Chúng ta chỉ mới ở mức 1% của những điều có thể. Dù tốc độ thay đổi nhanh hơn, chúng ta vẫn tiến chậm so với cơ hội trước mắt. Tôi nghĩ rằng một phần lớn là do tình trạng tiêu cực… Mỗi câu chuyện tôi đọc là Google đối đầu với ai đó. Điều đó buồn chán. Chúng ta nên tập trung vào việc xây dựng những thứ chưa tồn tại.)

“You know what it’s like to wake up in the middle of the night with a vivid dream? And you know that if you don’t have a pencil and pad by the bed, it will be completely gone by the next morning. Sometimes it’s important to wake up and stop dreaming. When a really great dream shows up, grab it!” (Bạn có biết mùi vị của việc tỉnh giấc giữa đêm với một giấc mơ sống động không? Và bạn biết rằng nếu bạn không có cây bút và tờ giấy bên cạnh giường, nó sẽ hoàn toàn biến mất vào sáng hôm sau. Đôi khi quan trọng là tỉnh giấc và dừng mơ mộng. Khi một giấc mơ thật tuyệt xuất hiện, hãy nắm lấy nó!)

“You don’t need to have a 100-person company to develop that idea.” (Bạn không cần phải có một công ty với 100 người để “The ultimate search engine would understand everything in the world. It would understand everything that you asked it and give you back the exact right thing instantly.” (Máy tìm kiếm hoàn hảo sẽ hiểu mọi thứ trên thế giới. Nó sẽ hiểu mọi thứ bạn hỏi và trả lại cho bạn điều đúng đắn ngay lập tức.)

 “If you’re changing the world, you’re working on important things. You’re excited to get up in the morning.” (Nếu bạn đang thay đổi thế giới, bạn đang làm việc trên những điều quan trọng. Bạn sẽ háo hức để bắt đầu một buổi sáng.)

“It’s important not to overstate what happens in the near term with technology. You often hear about the overnight successes, but they were a long time in the making.” (Quan trọng là không nên phóng đại những điều xảy ra trong tương lai gần với công nghệ. Bạn thường nghe về những thành công đột ngột, nhưng chúng đã mất một thời gian dài để đạt được.)

“If you think about the things that you will regret when you are 80, they are almost always the things that you did not do. They are acts of omission. Very rarely are you going to regret something that you did that was not successful and rejected.” (Nếu bạn nghĩ về những điều mà bạn sẽ hối hận khi bạn 80 tuổi, họ hầu như luôn luôn là những điều bạn đã không làm. Chúng là những hành động thiếu sót. Rất hiếm khi bạn sẽ hối hận về một điều gì đó mà bạn đã làm nhưng không thành công và bị từ chối.)

“Especially in technology, we need revolutionary change, not incremental change.” (Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, chúng ta cần sự thay đổi cách mạng, không phải sự thay đổi từng bước một.)

“Don’t be afraid to take a big step if one is indicated. You can’t cross a chasm in two small jumps.” (Đừng sợ bước lớn nếu có dấu hiệu. Bạn không thể vượt qua một vực sâu bằng hai bước nhảy nhỏ.)

“The more you learn, the more you realize how little you know.” (Càng học nhiều, bạn càng nhận ra mình biết ít.)

 “You know, if you’re going to try and innovate, you have to be willing to be misunderstood. If you have a product or idea that’s really groundbreaking, you’re going to have some portion of the market that doesn’t understand it.” (Bạn biết đấy, nếu bạn muốn thử nghiệm và đổi mới, bạn phải sẵn lòng bị hiểu lầm. Nếu bạn có một sản phẩm hoặc ý tưởng thực sự đột phá, bạn sẽ có một phần thị trường không hiểu nó.)

“You need to have a healthy disregard for the impossible.” (Bạn cần phải có một tinh thần không coi điều gì là không thể.)

 “The best way to predict the future is to invent it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình sáng tạo nó.)

“We’re just at the beginning of what we can do.” (Chúng ta chỉ mới ở đầu đường về những gì chúng ta có thể làm được.)

“You don’t need to have a 100-person company to develop that idea.” (Bạn không cần phải có một công ty với 100 người để phát triển ý tưởng đó.)

“Money is important, and we should have a very clear understanding of where our money is going. But once you get beyond a certain point, money is meaningless. It’s about how you use it to make a difference.” (Tiền bạc quan trọng, và chúng ta nên hiểu rõ rằng tiền của chúng ta đang được sử dụng vào đâu. Nhưng khi bạn vượt qua một điểm nhất định, tiền trở nên vô nghĩa. )

“I think part of the reason we’re successful so far is that originally, we didn’t really want to start a business. We wanted to make a computer that was user-friendly, and we started a company to do that.” (Tôi nghĩ một phần lý do mà chúng tôi thành công cho đến nay là ban đầu, chúng tôi thực sự không muốn bắt đầu kinh doanh. Chúng tôi muốn tạo ra một máy tính dễ sử dụng, và chúng tôi đã thành lập một công ty để làm điều đó.)

 “Society tends to overvalue lawyers and bankers and undervalue people who can build things.” (Xã hội thường đánh giá quá cao luật sư và ngân hàng và đánh giá thấp những người có thể xây dựng những thứ.)

 “Any conversation I have about innovation starts with the ultimate goal.” (Bất kỳ cuộc trò chuyện nào tôi có về đổi mới đều bắt đầu bằng mục tiêu cuối cùng.)

 “Technology should do the hard work so that people can get on with doing the things that make them happiest in life.” (Công nghệ nên làm công việc khó để con người có thể tiếp tục làm những điều làm họ hạnh phúc nhất trong cuộc sống.)

 “It’s important to think big, but start small. The biggest successes often begin with humble beginnings.” (Quan trọng là nghĩ lớn, nhưng bắt đầu nhỏ. Những thành công lớn thường bắt đầu từ những khởi đầu khiêm tốn.)

 “Innovation is driven by curiosity. Don’t be afraid to question the status quo and explore uncharted territories.” (Sự đổi mới được thúc đẩy bởi sự tò mò. Đừng sợ hỏi câu hỏi về tình trạng hiện tại và khám phá những vùng đất chưa được khám phá.)

 “The most valuable resource on Earth is not oil or gold; it’s the human mind. Invest in education and lifelong learning.” (Tài nguyên quý báu nhất trên Trái đất không phải là dầu hoặc vàng; đó là tâm trí con người. Hãy đầu tư vào giáo dục và học suốt)

“Failure is not the end; it’s a stepping stone to success. Learn from your mistakes and keep moving forward.” (Thất bại không phải là điểm dừng; đó là bước đệm đến thành công. Học từ những sai lầm của bạn và tiếp tục đi về phía trước.)

“Success is not just about making money; it’s about making a positive impact on the world and leaving a legacy.” (Thành công không chỉ là về việc kiếm tiền; nó là về việc tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với thế giới và để lại di sản.)

“Surround yourself with people who challenge and inspire you. Great ideas often emerge from diverse perspectives.” (Hãy bao quanh bản thân bằng những người thách thức và truyền cảm hứng cho bạn. Những ý tưởng tuyệt vời thường nảy sinh từ những góc nhìn đa dạng.)

“Don’t wait for opportunities to come to you; go out and create your own opportunities.” (Đừng chờ đợi cơ hội đến với bạn; hãy ra ngoài và tạo ra cơ hội của riêng bạn.)

“The key to innovation is to constantly ask ‘Why?’ and ‘What if?’ Challenge assumptions and explore the possibilities.” (Chìa khóa của đổi mới là luôn đặt ra câu hỏi ‘Tại sao?’ và ‘Còn nếu?’ Thách thức các giả định và khám phá các khả năng.)

“Success is not guaranteed, but the willingness to persevere in the face of challenges greatly increases your chances.” (Thành công không được đảm bảo, nhưng sự kiên trì trước khó khăn tăng đáng kể cơ hội của bạn.)

“The most important skill in the 21st century is the ability to learn and adapt. Embrace change as an opportunity for growth.” (Kỹ năng quan trọng nhất trong thế kỷ 21 là khả năng học hỏi và thích nghi. Hãy đón nhận sự thay đổi như một cơ hội để phát triển.)

Các câu nói của Larry Page mang theo những ý nghĩa quan trọng về sự sáng tạo và đổi mới, khuyến khích mọi người không chỉ mê mải với thành công vật chất, mà còn đánh giá cao giá trị của sự học hỏi, tạo dấu ấn tích cực trong cuộc sống và xã hội. Ông thúc đẩy tinh thần kiên nhẫn, sẵn sàng đối mặt với thách thức và sử dụng tài năng con người như một nguồn tài nguyên quý báu để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Câu nói của ông là nguồn cảm hứng cho việc tạo ra sự khác biệt và để lại di sản có ý nghĩa.  Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết này

Bình luận