Brian Tracy là ai? Những câu nói hay của Brian Tracy

Brian Tracy là một diễn giả và tác giả nổi tiếng người Mỹ gốc Canada, chuyên về phát triển bản thân và là tác giả của hơn 80 cuốn sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Ông cũng là CEO của Brian Tracy International, một tổ chức chuyên đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo và cá nhân. Công việc của ông tập trung vào việc giúp con người thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian và phát triển kỹ năng để đạt được thành công cá nhân và nghề nghiệp.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Brian Tracy là ai?

Brian Tracy, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1944, là một diễn giả và tác giả nổi tiếng người Mỹ gốc Canada, chuyên về phát triển bản thân. Ông đã viết hơn 80 cuốn sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Một số tác phẩm nổi bật của ông bao gồm “Earn What You’re Really Worth,” “Eat That Frog!,” “No Excuses! The Power of Self-Discipline,” và “The Psychology of Achievement.”

Brian Tracy cũng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Brian Tracy International, một công ty được thành lập vào năm 1984 tại Vancouver, British Columbia, Canada. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển lãnh đạo, coaching, bán hàng, xây dựng mục tiêu, chiến lược, tư duy sáng tạo và thành công. Trụ sở chính của công ty đặt tại Bankers Hill, San Diego, California.

Brian Tracy là ai?
Brian Tracy là ai?

Trước khi thành lập công ty của mình, Brian Tracy từng giữ vai trò Chủ tịch của ba công ty có trụ sở chính tại Solana Beach, California. Năm 2003, ông tham gia vào cuộc bầu cử bãi nhiệm chức giám đốc thẩm bang California với tư cách là một ứng cử viên độc lập, nhận được tổng cộng 729 phiếu bầu.

Ngoài ra, Brian Tracy là thành viên được tín nhiệm của Tổ chức Think-Tank The Heritage Foundation từ năm 2003. Ông đã có sự ảnh hưởng lớn trong việc giúp con người phát triển kỹ năng cá nhân và đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của họ thông qua các tác phẩm và khóa học của mình.

Những câu nói hay của Brian Tracy

“The way to develop the best that is in a person is by appreciation and encouragement.” (Cách phát triển tốt nhất trong một người là thông qua sự biết ơn và khuyến khích.)

“Your life only gets better when you get better.” (Cuộc sống của bạn chỉ trở nên tốt hơn khi bạn trở nên tốt hơn.)

“The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.” (Càng nhiều bạn tìm kiếm sự an toàn, bạn càng ít nó. Nhưng càng nhiều bạn tìm kiếm cơ hội, khả năng bạn đạt được sự an toàn mà bạn mong muốn càng cao.)

“Your ability to discipline yourself to set clear goals, and then to work toward them every day, will do more to guarantee your success than any other single factor.” (Khả năng tự kiểm soát bản thân để đặt ra mục tiêu rõ ràng, và sau đó làm việc hướng đến chúng mỗi ngày, sẽ đóng góp nhiều hơn để đảm bảo sự thành công của bạn hơn bất kỳ yếu tố nào khác.)

“You are where you are and what you are because of what has gone into your mind. You can change where you are and what you are by changing what goes into your mind.” (Bạn ở đâu và trở thành người như bạn vì những điều đã đi vào tâm trí của bạn. Bạn có thể thay đổi nơi bạn đang ở và người bạn là bằng cách thay đổi những điều đi vào tâm trí của bạn.)

“The more you practice gratitude, the more you attract things to be grateful for.” (Càng nhiều bạn thực hành lòng biết ơn, bạn càng thu hút những điều để biết ơn.)

Xem thêm:  Những Câu Nói Hay Của Joker - Triết Lí Của Kẻ Điên

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” (Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.)

“Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.” (Người lãnh đạo suy nghĩ và nói về giải pháp. Người theo suy nghĩ và nói về vấn đề.)

“You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” (Bạn có trong mình ngay lúc này, tất cả những gì bạn cần để đối phó với bất kỳ thách thức nào thế giới có thể ném vào bạn.)

“Your time is your most valuable asset. Be ruthless with how you use it.” (Thời gian của bạn là tài sản quý báu nhất. Hãy tàn nhẫn trong việc sử dụng nó.)

“Success is not the result of making money; making money is the result of success.” (Thành công không phải là kết quả của việc kiếm tiền; kiếm tiền là kết quả của thành công.)

“Your attitude is an expression of your values, beliefs, and expectations.” (Thái độ của bạn là sự thể hiện của giá trị, niềm tin và mong đợi của bạn.)

“Continuous learning is the minimum requirement for success in any field.” (Học hỏi liên tục là yêu cầu tối thiểu để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào.)

“Your life can only get better when you do. Do something every day to improve your key skills and qualities.” (Cuộc sống của bạn chỉ có thể trở nên tốt hơn khi bạn tự cải thiện. Hãy làm một điều gì đó mỗi ngày để cải thiện những kỹ năng và phẩm chất quan trọng của bạn.)

“You can’t hit a target you cannot see, and you cannot see a target you do not have.” (Bạn không thể bắn trúng mục tiêu mà bạn không thể thấy, và bạn không thể thấy mục tiêu mà bạn không có.)

“The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways.” (Tương lai thuộc về những người học thêm nhiều kỹ năng và kết hợp chúng một cách sáng tạo.)

“People with clear, written goals accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.” (Những người có mục tiêu rõ ràng, được viết ra hoàn thành nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn so với những người không có mục tiêu có thể tưởng tượng được.)

“You are not your past; you are the resources and the capabilities you glean from it.” (Bạn không phải là quá khứ của bạn; bạn là tài nguyên và khả năng bạn học từ nó.)

“You can become the kind of person you want to become.” (Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn trở thành.)

“Successful people are simply those with successful habits.” (Những người thành công đơn giản là những người có thói quen thành công.)

“Your income can grow only to the extent that you do.” (Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên đến mức bạn phát triển.)

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.” (Những người thành công làm những gì những người không thành công không sẵn lòng làm. Đừng ước điều gì đó dễ dàng hơn; ước bạn trở nên giỏi hơn.)

“The more you invest in yourself, the more you will gain.” (Càng nhiều bạn đầu tư vào bản thân, bạn càng có nhiều lợi ích.)

“Discipline is the bridge between goals and accomplishment.” (Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.)

“The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum.” (Việc quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt được mục tiêu là đảm bảo ngay khi bạn đặt chúng, bạn ngay lập tức bắt đầu tạo đà.)

Xem thêm:  Nguyễn Trung Cường là ai? Tài năng trẻ điền kinh Việt Nam

“The starting point of all achievement is desire.” (Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là lòng khao khát.)

“The more you do what you are afraid of doing, the more confident you become.” (Càng nhiều bạn làm điều bạn sợ làm, bạn càng tự tin hơn.)

“Clarity is the most important job of any leader.” (Sự rõ ràng là công việc quan trọng nhất của bất kỳ người lãnh đạo nào.)

“The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.” (Chìa khóa đến sự thành công là tập trung tâm trí của chúng ta vào những điều chúng ta mong muốn, chứ không phải những điều chúng ta sợ hãi.)

Những câu nói hay của Brian Tracy
Những câu nói hay của Brian Tracy

“It doesn’t matter where you are coming from; all that matters is where you are going.” (Không quan trọng bạn đến từ đâu; quan trọng là bạn đang đi đến đâu.)

“The more you know and the better you understand, the wiser you become.” (Càng nhiều bạn biết và càng tốt bạn hiểu, bạn càng trở nên thông thái.)

“Goals allow you to control the direction of change in your favor.” (Mục tiêu cho phép bạn kiểm soát hướng thay đổi theo hướng của bạn.)

“What you think about, you bring about.” (Những gì bạn nghĩ về, bạn sẽ thu được.)

“The more you seek the uncomfortable, the more you will become comfortable.” (Càng nhiều bạn tìm kiếm sự không thoải mái, bạn càng trở nên thoải mái.)

“The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.” (Món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.)

“Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, ‘What’s in it for me?'” (Những người thành công luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn hỏi, ‘Tôi được gì từ việc này?'”)

“The more you discipline yourself to use your time well, the happier you will feel and the better will be the quality of your life in every area.” (Càng nhiều bạn tự kiểm soát thời gian của mình tốt, bạn càng cảm thấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn ở mọi lĩnh vực.)

“The harder you work, the luckier you get.” (Càng chăm chỉ bạn làm việc, càng may mắn bạn trở thành.)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” (Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.)

“People who cannot find time for recreation are obliged sooner or later to find time for illness.” (Những người không thể tìm thời gian cho giải trí sẽ phải tìm thời gian cho bệnh tật sớm muộn.)

“If you don’t set goals for yourself, you are doomed to work to achieve the goals of someone else.” (Nếu bạn không đặt ra mục tiêu cho bản thân, bạn đang định mệnh phải làm việc để đạt được mục tiêu của người khác.)

“The only real limitation on your abilities is the level of your desires. If you want it badly enough, there are no limits on what you can achieve.” (Giới hạn thực sự đối với khả năng của bạn là mức độ mong muốn của bạn. Nếu bạn muốn điều đó đủ mạnh, không có giới hạn nào về những gì bạn có thể đạt được.)

“The more you learn, the more you earn.” (Càng nhiều bạn học, càng nhiều bạn kiếm.)

“No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn’t trying.” (Bất kể bạn mắc bao nhiêu lỗi hoặc tiến bộ chậm, bạn vẫn đứng trước mọi người không cố gắng.)

Xem thêm:  Trấn Thành là ai? Những phát ngôn gây sốt của Trấn Thành

“The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat.” (Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là lòng khao khát. Hãy luôn nhớ điều này. Khao khát yếu mang lại kết quả yếu, giống như một lượng lửa nhỏ tạo ra lượng nhiệt nhỏ.)

“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” (Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.)

“Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.” (Thành công không phải là kết quả của sự tự bốc cháy ngẫu nhiên. Bạn phải tự đốt cháy mình.)

“The key to happiness is having dreams; the key to success is making them come true.” (Chìa khóa đến hạnh phúc là có những giấc mơ; chìa khóa đến thành công là biến chúng thành hiện thực.)

“The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” (“Điều duy nhất cách xa bạn và ước mơ của bạn chính là ý định thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể xảy ra.”)

“You are the architect of your own destiny; you are the master of your own fate; you are behind the steering wheel of your life.” (“Bạn là kiến trúc sư của định mệnh của mình; bạn là thầy của số phận của mình; bạn đứng sau bánh lái cuộc đời của bạn.”)

“Your life does not get better by chance; it gets better by change.” (“Cuộc sống của bạn không cải thiện bằng sự tình cờ; nó cải thiện bằng sự thay đổi.”)

“Failure is a prerequisite for great success. If you want to succeed faster, double your rate of failure.” (“Thất bại là điều kiện tiên quyết cho sự thành công lớn. Nếu bạn muốn thành công nhanh hơn, gấp đôi tỷ lệ thất bại của bạn.”)

“Every minute you spend in planning saves 10 minutes in execution; this gives you a 1,000 percent return on energy!” (“Mỗi phút bạn dành cho kế hoạch tiết kiệm 10 phút trong thực hiện; điều này mang lại cho bạn lợi nhuận 1.000% trên năng lượng!”)

“Invest three percent of your income in yourself (self-development) in order to guarantee your future.” (“Đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào bản thân (phát triển bản thân) để đảm bảo tương lai của bạn.”)

“The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you.” (“Càng nhiều bạn cho điểm tín dụng cho người khác, càng nhiều sẽ trở lại với bạn. Càng nhiều bạn giúp đỡ người khác, càng nhiều họ muốn giúp bạn.”)

“The ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term is the indispensable prerequisite for success.” *”Khả năng tự kỷ luật mình để hoãn sự hài lòng trong thời gian ngắn để tận hưởng phần thưởng lớn hơn trong thời gian dài là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho sự thành công.”)

“The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.” (“Món quà lớn nhất bạn có thể tặng cho người khác là món quà của tình yêu vô điều kiện và sự chấp nhận.”)

“Your biggest limitation is your reluctance to move forward. Get over that, and you can get over anything.” (“Giới hạn lớn nhất của bạn là sự ngần ngại tiến lên. Vượt qua nó, bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì.”)

Các câu nói của Brian Tracy chứa trong đó những thông điệp quý báu về phát triển cá nhân, lãnh đạo, và thành công trong cuộc sống.

Xem thêm:

Mã Vân là ai? Những câu nói truyền cảm hứng của Mã Vân

Will Smith là ai? Những câu nói hay của Will Smith