Mã Vân là ai? Những câu nói truyền cảm hứng của Mã Vân

Mã Vân, tỷ phú và doanh nhân xuất sắc của Trung Quốc, từng là người giàu nhất Châu Á và là Chủ tịch của Tập đoàn Alibaba. Mã Vân không chỉ nổi tiếng về thành công kinh doanh mà còn là một người ủng hộ mạnh mẽ của nền kinh tế mở và hướng thị trường. Ông đã đánh bại rất nhiều khó khăn trong cuộc đời để đạt được vị trí đỉnh cao này và trở thành biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo trong kinh doanh Trung Quốc.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Mã Vân là ai?

Mã Vân, tên tiếng Anh là Jack Ma, là một biểu tượng của sự đổi mới và thành công trong thế giới doanh nhân và tài chính. Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, ông là một trong những tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc và là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từng là người giàu nhất Châu Á và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Alibaba, Mã Vân đã đặt dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ.

Mã Vân không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng, mà còn là một người sáng tạo và tầm nhìn. Ông đã sáng lập Taobao và Alipay, hai tên tuổi nổi bật trong cuộc cách mạng thương mại điện tử toàn cầu. Các dự án này đã thay đổi cách thức mua sắm và thanh toán trực tuyến không chỉ tại Trung Quốc mà trên toàn cầu.

Mã Vân là ai?
Câu nói nổi tiếng của Jack Ma 

Mã Vân cũng nổi tiếng với tư cách là chủ tịch Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên Trung Quốc và là thành viên của hội đồng quản trị toàn cầu cùng với vai trò là giám đốc Hoa Nghị huynh đệ. Điều này thể hiện cam kết của ông đối với việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy những giá trị bền vững.

Mã Vân không chỉ góp phần quan trọng vào kinh tế mở và hướng thị trường tại Trung Quốc mà còn trở thành đại sứ toàn cầu cho doanh nghiệp Trung Quốc. Forbes đã xếp ông vào vị trí thứ 21 trong danh sách “Những người quyền lực nhất thế giới”. Ông được coi là một trong những người ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới kinh doanh và chính trị.

Mã Vân cũng là một hình mẫu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Với tầm nhìn, kiên nhẫn và sự sáng tạo, ông đã xây dựng một tập đoàn công nghệ đa quốc gia từ những bước khởi đầu khiêm tốn. Cuộc hành trình của ông từ những nỗ lực đầu đời đến vị trí người giàu thứ hai ở Trung Quốc là một hình mẫu rõ ràng về khả năng vượt qua khó khăn và thách thức trong cuộc sống.

Vào năm 2018, Mã Vân tuyên bố nghỉ hưu tại Alibaba để tập trung vào công việc hỗ trợ giáo dục, từ thiện và các hoạt động vì môi trường. Ông để lại một di sản vĩ đại cho thế giới doanh nhân và những người tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Những câu nói truyền cảm hứng của Mã Vân

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.” (Đừng từ bỏ bao giờ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn, nhưng ngày kia sẽ lại tỏa nắng.)

If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure.” (Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn có cơ hội. Từ bỏ là thất bại lớn nhất.)

Opportunity lies in the place where the complaints are.” (Cơ hội nằm ở nơi mà những lời phàn nàn xuất hiện.)

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.” (Bạn nên học từ đối thủ của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ thất bại.)

Today is cruel. Tomorrow is crueler. And the day after tomorrow is beautiful.” (Hôm nay đầy khắc nghiệt. Ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Và ngày kia sẽ tươi đẹp.)

Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities.” (Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.)

Don’t hire the most qualified, hire the craziest.” (Đừng tuyển người giỏi nhất, hãy tuyển người điên nhất.)

Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.” (Ít nhất một lần trong đời, hãy thử làm một điều gì đó. Làm việc chăm chỉ vào điều gì đó. Cố gắng thay đổi. Không có gì xấu xảy ra.)

When we have money, we start making mistakes.” (Khi chúng ta có tiền, chúng ta bắt đầu mắc sai lầm.)

It doesn’t matter if I failed. At least I passed the concept on to others. Even if I don’t succeed, someone will succeed.” (Không quan trọng nếu tôi thất bại. Ít nhất tôi đã truyền đạt khái niệm đó cho người khác. Ngay cả nếu tôi không thành công, ai đó sẽ thành công.)

I don’t want to be liked. I want to be respected.” (Tôi không muốn được yêu thích. Tôi muốn được tôn trọng.)

You need the right people with you, not the best people.” (Bạn cần những người đúng với bạn, không phải là những người giỏi nhất.)

If you’re still poor at 35, you deserve it.” (Nếu bạn vẫn nghèo nàn ở tuổi 35, bạn xứng đáng với điều đó.)

A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the employees can’t.” (Một người lãnh đạo nên có lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ cao hơn, và có khả năng chịu đựng những điều mà nhân viên không thể.)

If you don’t do it, nothing’s possible. If you do it, at least you have the hope that there’s something possible.” (Nếu bạn không làm, không có gì là có thể. Nếu bạn làm, ít nhất bạn có hy vọng rằng có điều gì đó có thể.)

I want to change history, do something important in my life, and influence individuals like we have with millions of small businesses on Alibaba. Then they love and respect you because you made their life important.” (Tôi muốn thay đổi lịch sử, làm điều quan trọng trong cuộc đời mình và ảnh hưởng đến cá nhân như chúng tôi đã làm với hàng triệu doanh nghiệp nhỏ trên Alibaba. Sau đó, họ yêu và tôn trọng bạn bởi vì bạn đã làm cuộc đời của họ trở nên quan trọng.)

Help young people. Help small guys. Because small guys will be big. Young people will have the seeds you bury in their minds, and when they grow up, they will change the world.” (Hãy giúp đỡ những người trẻ. Hãy giúp đỡ những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ sẽ trở thành những người lớn. Những người trẻ sẽ có những hạt giống bạn gieo trong tâm họ, và khi họ lớn lên, họ sẽ thay đổi thế giới.)

Xem thêm:  Steve Wozniak là ai? Những câu nói hay của Steve Wozniak

Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives.” (Sự thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải là mục tiêu.)

In carrying out e-commerce, the most important thing is to keep doing what you are doing right now with passion, to keep it up.” (Trong việc thực hiện thương mại điện tử, điều quan trọng nhất là tiếp tục làm điều bạn đang làm ngay bây giờ với đam mê, để duy trì nó.)

You never know how much you can do in your life.” (Bạn không bao giờ biết được bạn có thể làm được bao nhiêu trong cuộc đời.)

Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons.” (Thay vì học từ sự thành công của người khác, học từ những sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại có những lý do chung (để thất bại), trong khi sự thành công có thể được quy cho nhiều nguyên nhân khác nhau.)

If you’ve never tasted bitterness, you won’t know what sweetness is.” (Nếu bạn chưa từng nếm mùi đắng, bạn sẽ không biết được mùi ngọt.)

It’s not the technology that changes the world; it’s the dreams behind the technology that change the world.” (Không phải công nghệ thay đổi thế giới; mà là những giấc mơ đằng sau công nghệ thay đổi thế giới.)

We’re never in lack of money. We lack people with dreams, who can die for those dreams.” (Chúng ta không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta thiếu những người có những giấc mơ, những người có thể chết vì những giấc mơ đó.)

The very important thing you should have is patience.” (Điều quan trọng nhất mà bạn nên có là kiên nhẫn.)

Once the products are up and running, once the customers are there, the business will run itself.” (Một khi sản phẩm đã hoạt động, một khi khách hàng đã có, doanh nghiệp sẽ tự điều hành.)

If you want to be successful, learn from the other guy. See what he’s doing.” (Nếu bạn muốn thành công, học từ người khác. Xem xem họ đang làm gì.)

Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.” (Đừng bao giờ cạnh tranh về giá cả, thay vào đó cạnh tranh về dịch vụ và sáng tạo.)

Your customers should be number one, your employees number two, and your shareholders number three.” (Khách hàng của bạn nên đứng ở vị trí số một, nhân viên của bạn ở vị trí số hai và cổ đông của bạn ở vị trí số ba.)

When you are small, you have to be very focused and rely on your brain, not your strength.” (Khi bạn còn nhỏ, bạn phải tập trung và phải dựa vào trí tuệ của bạn, không phải sức mạnh của bạn.)

We will make it because we are young and we will never, never give up.” (Chúng ta sẽ thành công vì chúng ta còn trẻ và chúng ta sẽ không, không bao giờ từ bỏ.)

I don’t want people in China to have deep pockets but shallow minds.” (Tôi không muốn người Trung Quốc có túi tiền sâu mà tâm hồn hời.)

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.” (Bạn nên học từ đối thủ của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ thất bại.)

Những câu nói truyền cảm hứng của Mã Vân
Những câu nói truyền cảm hứng của Mã Vân

Don’t hire the most qualified, hire the craziest.” (Đừng tuyển người giỏi nhất, hãy tuyển người điên nhất.)

You should find the people who are excellent at the things you are not good at.” (Bạn nên tìm những người giỏi những điều mà bạn không giỏi.)

You’ve got to make your team have value, innovation, and vision.” (Bạn phải làm cho đội ngũ của mình có giá trị, sự đổi mới và tầm nhìn.)

We will keep investing in technology because we believe that technology can empower our small businesses to compete with the big ones.” (Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ vì chúng tôi tin rằng công nghệ có thể trang bị cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn.)

Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.” (Đừng bao giờ cạnh tranh về giá cả, thay vào đó cạnh tranh về dịch vụ và sáng tạo.)

You need the right people with you, not the best people.” (Bạn cần những người đúng với bạn, không phải là những người giỏi nhất.)

You should find the people who are excellent at the things you are not good at.” (Bạn nên tìm những người giỏi những điều mà bạn không giỏi.)

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.” (Những cơ hội mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy là những cơ hội thực sự.)

If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure.” (Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn có cơ hội. Từ bỏ là thất bại lớn nhất.)

When you are small, you have to be very focused and rely on your brain, not your strength.” (Khi bạn còn nhỏ, bạn phải tập trung và phải dựa vào trí tuệ của bạn, không phải sức mạnh của bạn.)

It’s not the technology that changes the world; it’s the dreams behind the technology that change the world.” (Không phải công nghệ thay đổi thế giới; mà là những giấc mơ đằng sau công nghệ thay đổi thế giới.)

We’re never in lack of money. We lack people with dreams, who can die for those dreams.” (Chúng ta không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta thiếu những người có những giấc mơ, những người có thể chết vì những giấc mơ đó.)

Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities.” (Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.)

The very important thing you should have is patience.” (Điều quan trọng nhất mà bạn nên có là kiên nhẫn.)

You never know how much you can do in your life.” (Bạn không bao giờ biết được bạn có thể làm được bao nhiêu trong cuộc đời.)

Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons.” (Thay vì học từ sự thành công của người khác, học từ những sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại có những lý do chung (để thất bại), trong khi sự thành công có thể được quy cho nhiều nguyên nhân khác nhau.)

Xem thêm:  Zig Ziglar là ai? Những câu nói hay của Zig Ziglar

If you’ve never tasted bitterness, you won’t know what sweetness is.” (Nếu bạn chưa từng nếm mùi đắng, bạn sẽ không biết được mùi ngọt.)

Your competitors can copy your work, your style, or your procedure, but none can copy your passion.” (Đối thủ của bạn có thể sao chép công việc, phong cách hoặc quy trình của bạn, nhưng không ai có thể sao chép đam mê của bạn.)

Today, making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to society and improving the world is very difficult.” (Hôm nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm được tiền bền vững trong khi đảm bảo trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới là rất khó khăn.)

You should always have the beginner’s spirit no matter how many customers you have.” (Bạn nên luôn giữ tinh thần của người mới bắt đầu, cho dù bạn có bao nhiêu khách hàng.

We’re born to enjoy life, not to live a miserable life.” (Chúng ta được sinh ra để tận hưởng cuộc sống, không phải để sống một cuộc sống khốn khổ.)

Never ever do business with the government. Be in love with them, never marry them.” (Đừng bao giờ kinh doanh với chính phủ. Hãy yêu họ, nhưng đừng bao giờ lấy họ.)

It doesn’t matter if I failed. At least I passed the concept on to others. Even if I don’t succeed, someone will succeed.” (Không quan trọng nếu tôi thất bại. Ít nhất tôi đã truyền đạt khái niệm đó cho người khác. Ngay cả nếu tôi không thành công, ai đó sẽ thành công.)

I always believe that you shouldn’t wait until you have money to start a business.” (Tôi luôn tin rằng bạn không nên chờ đợi cho đến khi bạn có tiền mới bắt đầu kinh doanh.)

We should be supporting young people because wherever the world will be, they will be the leaders.” (Chúng ta nên ủng hộ những người trẻ bởi vì bất kể thế giới sẽ ra sao, họ sẽ là những người lãnh đạo.)

Never do something just because others are doing it.” (Đừng bao giờ làm một điều gì đó chỉ vì người khác đang làm nó.)

If you’re not making mistakes, you’re not taking risks, and that means you’re not going anywhere. The key is to make mistakes faster than the competition, so you have more chances to learn and win.” (Nếu bạn không mắc lỗi, bạn không đang mạo hiểm, và điều đó có nghĩa là bạn không đang tiến bộ. Chìa khóa là phải mắc lỗi nhanh hơn đối thủ, để bạn có nhiều cơ hội học hỏi và chiến thắng hơn.)

No matter how tough the chase is, you should always have the dream you saw on the first day.” (Dù cuộc đua có khó khăn đến đâu, bạn luôn nên giữ mơ ước bạn thấy vào ngày đầu tiên.)

I try to make myself happy because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy, and my shareholders are not happy, and my customers are not happy.” (Tôi cố gắng làm cho mình hạnh phúc vì tôi biết nếu tôi không hạnh phúc, đồng nghiệp của tôi cũng không hạnh phúc, cổ đông của tôi cũng không hạnh phúc, và khách hàng của tôi cũng không hạnh phúc.)

The best way to build a brand is to create something valuable.” (Cách tốt nhất để xây dựng một thương hiệu là tạo ra một sản phẩm có giá trị.)

The most important thing is to work with people you believe in and respect, and not just people who have a lot of money.” (Điều quan trọng nhất là làm việc với những người bạn tin tưởng và tôn trọng, không chỉ là những người có nhiều tiền.)

No matter how hard you work, someone is working harder.” (Dù bạn làm việc cực khổ đến đâu, luôn có người làm việc chăm chỉ hơn bạn.)

As an entrepreneur, today is very difficult. Tomorrow is even more difficult. But the day after tomorrow is very beautiful.” (Là một doanh nhân, hôm nay rất khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn. Nhưng ngày kia sẽ rất tuyệt vời.)

We will make it because we are young and we will never, never give up.” (Chúng ta sẽ thành công vì chúng ta còn trẻ và chúng ta sẽ không, không bao giờ từ bỏ.)

You’ve got to make your team have value, innovation, and vision.” (Bạn phải làm cho đội ngũ của mình có giá trị, sự đổi mới và tầm nhìn.)

Your customers should be number one, your employees number two, and your shareholders number three.” (Khách hàng của bạn nên đứng ở vị trí số một, nhân viên của bạn ở vị trí số hai và cổ đông của bạn ở vị trí số ba.)

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.” (Những cơ hội mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy là những cơ hội thực sự.)

Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives.” (Sự thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải là mục tiêu.)

You should always have the beginner’s spirit no matter how many customers you have.” (Bạn nên luôn giữ tinh thần của người mới bắt đầu, cho dù bạn có bao nhiêu khách hàng.)

Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons.” (Thay vì học từ sự thành công của người khác, học từ những sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại có những lý do chung (để thất bại), trong khi sự thành công có thể được quy cho nhiều nguyên nhân khác nhau.)

If you’ve never tasted bitterness, you won’t know what sweetness is.” (Nếu bạn chưa từng nếm mùi đắng, bạn sẽ không biết được mùi ngọt.)

No matter how tough the chase is, you should always have the dream you saw on the first day.” (Dù cuộc đua có khó khăn đến đâu, bạn luôn nên giữ mơ ước bạn thấy vào ngày đầu tiên.)

I try to make myself happy because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy, and my shareholders are not happy, and my customers are not happy.” (Tôi cố gắng làm cho mình hạnh phúc vì tôi biết nếu tôi không hạnh phúc, đồng nghiệp của tôi cũng không hạnh phúc, cổ đông của tôi cũng không hạnh phúc, và khách hàng của tôi cũng không hạnh phúc.)

Xem thêm:  Mother Teresa là ai? Những câu nói hay của Mother Teresa

The best way to build a brand is to create something valuable.” (Cách tốt nhất để xây dựng một thương hiệu là tạo ra một sản phẩm có giá trị.)

The most important thing is to work with people you believe in and respect, and not just people who have a lot of money.” (Điều quan trọng nhất là làm việc với những người bạn tin tưởng và tôn trọng, không chỉ là những người có nhiều tiền.)

No matter how hard you work, someone is working harder.” (Dù bạn làm việc cực khổ đến đâu, luôn có người làm việc chăm chỉ hơn bạn.)

As an entrepreneur, today is very difficult. Tomorrow is even more difficult. But the day after tomorrow is very beautiful.” (Là một doanh nhân, hôm nay rất khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn. Nhưng ngày kia sẽ rất tuyệt vời.)

We will make it because we are young and we will never, never give up.” (Chúng ta sẽ thành công vì chúng ta còn trẻ và chúng ta sẽ không, không bao giờ từ bỏ.)

You’ve got to make your team have value, innovation, and vision.” (Bạn phải làm cho đội ngũ của mình có giá trị, sự đổi mới và tầm nhìn.)

Your customers should be number one, your employees number two, and your shareholders number three.” (Khách hàng của bạn nên đứng ở vị trí số một, nhân viên của bạn ở vị trí số hai và cổ đông của bạn ở vị trí số ba.)

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.” (Những cơ hội mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy là những cơ hội thực sự.)

Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives.” (Sự thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải là mục tiêu.)

You should always have the beginner’s spirit no matter how many customers you have.” (Bạn nên luôn giữ tinh thần của người mới bắt đầu, cho dù bạn có bao nhiêu khách hàng.)

Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons.” (Thay vì học từ sự thành công của người khác, học từ những sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại có những lý do chung (để thất bại), trong khi sự thành công có thể được quy cho nhiều nguyên nhân khác nhau.)

If you’ve never tasted bitterness, you won’t know what sweetness is.” (Nếu bạn chưa từng nếm mùi đắng, bạn sẽ không biết được mùi ngọt.)

No matter how tough the chase is, you should always have the dream you saw on the first day.” (Dù cuộc đua có khó khăn đến đâu, bạn luôn nên giữ mơ ước bạn thấy vào ngày đầu tiên.)

I try to make myself happy because I know that if I’m not happy, my colleagues are not happy, and my shareholders are not happy, and my customers are not happy.” (Tôi cố gắng làm cho mình hạnh phúc vì tôi biết nếu tôi không hạnh phúc, đồng nghiệp của tôi cũng không hạnh phúc, cổ đông của tôi cũng không hạnh phúc, và khách hàng của tôi cũng không hạnh phúc.)

The best way to build a brand is to create something valuable.” (Cách tốt nhất để xây dựng một thương hiệu là tạo ra một sản phẩm có giá trị.)

The most important thing is to work with people you believe in and respect, and not just people who have a lot of money.” (Điều quan trọng nhất là làm việc với những người bạn tin tưởng và tôn trọng, không chỉ là những người có nhiều tiền.)

No matter how hard you work, someone is working harder.” (Dù bạn làm việc cực khổ đến đâu, luôn có người làm việc chăm chỉ hơn bạn.)

As an entrepreneur, today is very difficult. Tomorrow is even more difficult. But the day after tomorrow is very beautiful.” (Là một doanh nhân, hôm nay rất khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn. Nhưng ngày kia sẽ rất tuyệt vời.)

We will make it because we are young and we will never, never give up.” (Chúng ta sẽ thành công vì chúng ta còn trẻ và chúng ta sẽ không, không bao giờ từ bỏ.)

You’ve got to make your team have value, innovation, and vision.” (Bạn phải làm cho đội ngũ của mình có giá trị, sự đổi mới và tầm nhìn.)

Your customers should be number one, your employees number two, and your shareholders number three.” (Khách hàng của bạn nên đứng ở vị trí số một, nhân viên của bạn ở vị trí số hai và cổ đông của bạn ở vị trí số ba.)

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.” (Những cơ hội mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy là những cơ hội thực sự.)

Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives.” (Sự thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải là mục tiêu.)

You should always have the beginner’s spirit no matter how many customers you have.” (Bạn nên luôn giữ tinh thần của người mới bắt đầu, cho dù bạn có bao nhiêu khách hàng.)

Ý nghĩa:

Tầm quan trọng của những câu nói của Mã Vân không bao giờ giới hạn trong khuôn khổ kinh doanh mà thấm sâu vào cuộc sống và triết học cá nhân. Chúng đại diện cho một triết lý sống đáng ngưỡng mộ, đánh thức sự trí tuệ và động viên tinh thần của chúng ta, giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp đầy ý nghĩa.

Những câu nói này không chỉ là hướng dẫn cách làm giàu, mà còn là lời nhắc nhở về sự kiên trì trong cuộc hành trình đầy khó khăn của cuộc sống. Chúng nhắc nhở chúng ta không nên từ bỏ trước những thách thức, mà hãy nhìn nhận chúng như cơ hội để phát triển. Đối diện với thất bại, chúng ta có thể học hỏi và trưởng thành hơn. Chúng cũng khuyến khích chúng ta đối mặt với cuộc sống với tư duy tích cực và đam mê, hai yếu tố quyết định trong việc đạt được mục tiêu và thành công.

Những câu nói của Mã Vân thực sự là nguồn cảm hứng đáng quý, không chỉ để khám phá tiềm năng của chúng ta trong kinh doanh, mà còn để xây dựng một cuộc sống đáng sống và đầy ý nghĩa, nơi chúng ta không ngừng học hỏi và phát triển, và tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội.

Xem thêm: 

Thomas Edison là ai? Những câu nói hay của Thomas Edison

Will Smith là ai? Những câu nói hay của Will Smith