Malcolm X là ai? Những câu nói hay của Malcolm X

Malcolm X là ai? Những câu nói hay của Malcolm X

Malcolm X, một người giáo sĩ Hồi giáo và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Mỹ, đã đánh dấu sự xuất hiện mạnh mẽ trong phong trào quyền công dân và là biểu tượng của sự biến đổi và tìm kiếm bản dạng con người. Ông nổi tiếng với sự dũng cảm trong việc phát biểu và thách thức hệ thống xã hội bất công, đặc biệt là sự phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người da màu. Mặc dù ông đã qua đời vào năm 1965, di sản và tầm ảnh hưởng của Malcolm X tiếp tục tồn tại trong cuộc chiến đấu cho quyền công dân và sự bình đẳng tại Hoa Kỳ.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Malcolm X là ai?

Malcolm X, tên thật là Malcolm Little, là một nhân vật đầy đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông được sinh ra trong một gia đình đen nghèo, và cuộc đời ông đã trải qua nhiều khó khăn và biến cố đầy xui xẻo. Cha mẹ ông đều là người da đen và đã phải đối mặt với sự kỳ thị và bạo lực từ người da trắng.

Malcolm X đã phải trải qua sự mất mát của cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, và ông đã trải qua thời kỳ tuổi thơ khó khăn. Ông bị tách ra khỏi gia đình và đưa vào các trại trẻ mồ côi và sau đó vào các trường trung học ở một thành phố khác. Cuộc sống của ông trở nên còn khó khăn hơn sau khi bỏ học và bắt đầu sống cuộc đời của một tên trộm và tù nhân.

Tuy nhiên, cuộc đời của Malcolm X đã thay đổi khi ông tham gia vào tổ chức Quốc gia Hồi giáo và bắt đầu nghiên cứu và học hỏi về lịch sử và văn hóa da đen. Ông đã tự học đọc và viết trong thời gian thụ động ở trong tù và phát triển khả năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc. Khi ra tù, ông trở thành một trong những phát ngôn viên nổi tiếng của tổ chức Quốc gia Hồi giáo và thu hút sự chú ý của nhiều người thông qua diễn thuyết đầy sức mạnh và sự thẳng thắn.

Malcolm X là ai?
Malcolm X là ai?

Tuy nhiên, vào cuối những năm 1960, Malcolm X đã trải qua một sự chuyển đổi tâm linh và tư duy. Sau khi tham gia hành hương Hajj đến Mecca, ông trở nên mở cửa hơn và bắt đầu tin vào sự đoàn kết của tất cả mọi người, bất kể màu da hay tôn giáo. Ông đã rời bỏ tổ chức Quốc gia Hồi giáo và bắt đầu phát triển tư tưởng của mình, với sự nhấn mạnh vào tình yêu, đoàn kết, và sự bình đẳng.

Malcolm X là một trong những nhà hoạt động nhân quyền và lãnh đạo dân quyền nổi tiếng của thế kỷ 20, và di sản của ông vẫn sống mãi trong lòng của những người đang chiến đấu cho quyền công bằng và bình đẳng.

Malcolm X, một người giáo sĩ Hồi giáo và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Mỹ, đã đánh dấu sự xuất hiện mạnh mẽ trong phong trào quyền công dân và là biểu tượng của sự biến đổi và tìm kiếm bản dạng con người. Ông nổi tiếng với sự dũng cảm trong việc phát biểu và thách thức hệ thống xã hội bất công, đặc biệt là sự phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người da màu. Mặc dù ông đã qua đời vào năm 1965, di sản và tầm ảnh hưởng của Malcolm X tiếp tục tồn tại trong cuộc chiến đấu cho quyền công dân và sự bình

Những câu nói hay của Malcolm X

“You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom.” (Bạn không thể tách rời hòa bình khỏi tự do vì không ai có thể sống trong hòa bình trừ khi anh ta có tự do.)

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” (Giáo dục là hộ chiếu tới tương lai, vì ngày mai thuộc về những người đã chuẩn bị cho nó ngày hôm nay.)

“A man who stands for nothing will fall for anything.” (Người đàn ông nào không kiên định với điều gì sẽ chịu đắng vị gì.)

“The media’s the most powerful entity on Earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.” (Phương tiện truyền thông là thực thể mạnh mẽ nhất trên Trái Đất. Họ có quyền biến người vô tội thành người có tội và biến người có tội thành người vô tội, và đó là quyền lực. Bởi vì họ kiểm soát tâm trí của đám đông.)

“If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.” (Nếu bạn không cẩn thận, các báo sẽ khiến bạn căm hận những người bị áp bức và yêu quý những người đang áp bức.)

“I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.” (Tôi tin vào con người và rằng tất cả con người nên được tôn trọng như vậy, bất kể màu da của họ.)

“You don’t have to be a man to fight for freedom. All you have to do is to be an intelligent human being.” (Bạn không cần phải là người đàn ông để chiến đấu cho tự do. Tất cả bạn cần là một con người thông minh.)

“You can’t have capitalism without racism.” (Bạn không thể có chủ nghĩa tư bản mà không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.)

“If you have no critics, you’ll likely have no success.” (Nếu bạn không có người phê phán, bạn có thể sẽ không thành công.)

“I am for violence if non-violence means we continue postponing a solution to the American black man’s problem just to avoid violence.” (Tôi ủng hộ bạo lực nếu bất bạo lực có nghĩa là chúng ta tiếp tục hoãn giải pháp cho vấn đề của người đàn ông da đen ở Mỹ chỉ để tránh bạo lực.)

“You can’t drive a knife into a man’s back nine inches, pull it out six inches, and call it progress.” (Bạn không thể đâm một con dao vào lưng người đàn ông chín inch, rút ra sáu inch và gọi đó là tiến bộ.)

“We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.” (Chúng tôi tuyên bố quyền của mình trên trái đất này là một người đàn ông, là một con người, được tôn trọng như một con người, được ban cho quyền của một con người trong xã hội này, trên trái đất này, vào ngày hôm nay, mà chúng tôi dự định tạo ra bằng mọi cách cần thiết.)

“I don’t even call it violence when it’s in self-defense; I call it intelligence.” (Tôi thậm chí không gọi đó là bạo lực khi nó là tự vệ; tôi gọi đó là sự thông minh.)

Những câu nói hay của Malcolm X
Những câu nói hay của Malcolm X

“Sitting at the table doesn’t make you a diner, unless you eat some of what’s on that plate. Being here in America doesn’t make you an American. Being born here in America doesn’t make you an American.” (Ngồi ở bàn ăn không làm bạn trở thành người dùng bữa ăn, trừ khi bạn ăn một phần của bữa ăn đó. Việc ở đây ở Mỹ không làm bạn trở thành người Mỹ. Việc sinh ra ở đây ở Mỹ không làm bạn trở thành người Mỹ.)

“Don’t be in a hurry to condemn because he doesn’t do what you do or think as you think or as fast. There was a time when you didn’t know what you know today.” (Đừng vội kết án vì anh ta không làm những gì bạn làm hoặc nghĩ như bạn nghĩ hoặc nhanh chóng. Có một thời gian khi bạn không biết những điều bạn biết ngày nay.)

“You’re not supposed to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who says it.” (Bạn không nên mù quáng vì lòng yêu nước mà không thể đối mặt với hiện thực. Sai là sai, không quan trọng ai nói.)

“I for one believe that if you give people a thorough understanding of what confronts them and the basic causes that produce it, they’ll create their own program, and when the people create a program, you get action.” (Tôi tin rằng nếu bạn cung cấp cho người dân sự hiểu biết sâu sắc về những gì đang đối diện với họ và nguyên nhân cơ bản tạo ra nó, họ sẽ tạo ra chương trình của riêng họ, và khi nhân dân tạo ra một chương trình, bạn sẽ nhận được hành động.)

“Without education, you’re not going anywhere in this world.” (Mà không có giáo dục, bạn sẽ không đi đâu trong thế giới này.)

“I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it is for or against. I’m a human being first and foremost, and as such I’m for whoever and whatever benefits humanity as a whole.” (Tôi ủng hộ sự thật, bất kể ai nói. Tôi ủng hộ công lý, bất kể nó ủng hộ hay phản đối ai. Tôi là một con người trước hết, và vì vậy tôi ủng hộ ai và cái gì có lợi cho nhân loại như một tập thể.)

“You show me a capitalist, and I’ll show you a bloodsucker.” (Bạn chỉ cần cho tôi xem một người tư bản, và tôi sẽ cho bạn thấy một kẻ hút máu.)

“We cannot think of being acceptable to others until we have first proven acceptable to ourselves.” (Chúng ta không thể nghĩ về việc được chấp nhận bởi người khác cho đến khi chúng ta đã chứng minh được sự chấp nhận bởi bản thân.)

“I don’t favor violence. If we could bring about recognition and respect of our people by peaceful means, well and good. Everybody would like to reach his objectives peacefully. But I’m also a realist. The only people in this country who are asked to be nonviolent are black people.” (Tôi không ủng hộ bạo lực. Nếu chúng ta có thể đạt được sự công nhận và sự tôn trọng của người dân của chúng tôi bằng cách hòa bình, thì tốt và đẹp. Mọi người đều muốn đạt được mục tiêu của mình một cách hòa bình. Nhưng tôi cũng là một người thực tế. Những người duy nhất trong đất nước này được yêu cầu không sử dụng bạo lực là người da đen.)

“I believe that there will ultimately be a clash between the oppressed and those that do the oppressing. I believe that there will be a clash between those who want freedom, justice, and equality for everyone and those who want to continue the system of exploitation.” (Tôi tin rằng cuối cùng sẽ xảy ra sự xung đột giữa những người bị áp bức và những người bắt đầu áp bức. Tôi tin rằng sẽ có một cuộc xung đột giữa những người muốn tự do, công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người và những người muốn tiếp tục hệ thống khai thác.)

“I am not a racist. I am against every form of racism and segregation, every form of discrimination. I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.” (Tôi không phải là một người phân biệt chủng tộc. Tôi phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, mọi hình thức kỳ thị. Tôi tin vào con người, và rằng tất cả con người nên được tôn trọng như vậy, bất kể màu da của họ.)

“You’re not to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who does it or says it.” (Đừng mù quáng vì lòng yêu nước đến mức bạn không thể đối diện với hiện thực. Sai là sai, không quan trọng ai làm hoặc nói.)

“My alma mater was books, a good library… I could spend the rest of my life reading, just satisfying my curiosity.” (Nơi tôi được đào tạo là sách, một thư viện tốt… Tôi có thể dành phần còn lại của cuộc đời đọc sách, chỉ để làm thoả mãn sự tò mò của mình.)

“We need more light about each other. Light creates understanding, understanding creates love, love creates patience, and patience creates unity.” (Chúng ta cần thêm sự hiểu biết về nhau. Sự hiểu biết tạo ra tình yêu, tình yêu tạo ra lòng kiên nhẫn, và lòng kiên nhẫn tạo ra sự đoàn kết.)

“You don’t stick a knife in a man’s back nine inches and then pull it out six inches and say you’re making progress.” (Bạn không thể đâm một con dao vào lưng một người chín inch và rồi rút ra sáu inch và nói rằng bạn đang làm tiến bộ.)

“People don’t realize how a man’s whole life can be changed by one book.” (Mọi người không nhận ra rằng cả cuộc đời của một người có thể thay đổi bởi một quyển sách.)

“I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.” (Tôi tin vào con người, và rằng tất cả con người nên được tôn trọng như vậy, bất kể màu da của họ.)

“The only way we’ll get freedom for ourselves is to identify ourselves with every oppressed people in the world.” (Cách duy nhất để chúng ta đạt được tự do cho chính mình là xác định mình với mọi người bị áp bức trên thế giới.)

“I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it’s for or against.” (Tôi ủng hộ sự thật, bất kể ai nói. Tôi ủng hộ công lý, bất kể nó ủng hộ hay phản đối ai.)

“You’re not to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who does it or says it.” (Đừng mù quáng vì lòng yêu nước đến mức bạn không thể đối diện với hiện thực. Sai là sai, không quan trọng ai làm hoặc nói.)

“Don’t be in a hurry to condemn because he doesn’t do what you do or think as you think or as fast. There was a time when you didn’t know what you know today.” (Đừng vội kết án vì anh ta không làm những gì bạn làm hoặc nghĩ như bạn nghĩ hoặc nhanh chóng. Có một thời gian khi bạn không biết những điều bạn biết ngày nay.)

“Stumbling is not falling.” (Vấp ngã không phải là té.)

“I have less patience with someone who doesn’t wear a watch than with anyone else, for this type is not time-conscious. In all our deeds, the proper value and respect for time determines success or failure.” (Tôi có ít kiên nhẫn hơn với người không đeo đồng hồ hơn bất kỳ ai khác, vì loại người này không quan tâm đến thời gian. Trong tất cả những việc làm của chúng ta, giá trị và sự tôn trọng đúng đắn đối với thời gian xác định sự thành công hoặc thất bại.)

“My alma mater was books, a good library… I could spend the rest of my life reading, just satisfying my curiosity.” (Nơi tôi được đào tạo là sách, một thư viện tốt… Tôi có thể dành phần còn lại của cuộc đời đọc sách, chỉ để làm thoả mãn sự tò mò của mình.)

“You show me a capitalist, and I’ll show you a bloodsucker.” (Bạn chỉ cần cho tôi xem một người tư bản, và tôi sẽ cho bạn thấy một kẻ hút máu.)

“You don’t have to be a man to fight for freedom. All you have to do is to be an intelligent human being.” (Bạn không cần phải là người đàn ông để chiến đấu cho tự do. Tất cả bạn cần là một con người thông minh.)

“Truth is on the side of the oppressed.” (Sự thật ở phía của những người bị áp bức.)

“If you’re not ready to die for it, put the word ‘freedom’ out of your vocabulary.” (Nếu bạn không sẵn sàng chết vì nó, hãy loại bỏ từ “tự do” ra khỏi từ vựng của bạn.)

“If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.” (Nếu bạn không cẩn thận, các báo sẽ khiến bạn căm hận những người bị áp bức và yêu quý những người đang áp bức.)

“I believe that there will ultimately be a clash between the oppressed and those that do the oppressing. I believe that there will be a clash between those who want freedom, justice, and equality for everyone and those who want to continue the system of exploitation.” (Tôi tin rằng cuối cùng sẽ xảy ra sự xung đột giữa những người bị áp bức và những người bắt đầu áp bức. Tôi tin rằng sẽ có một cuộc xung đột giữa những người muốn tự do, công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người và những người muốn tiếp tục hệ thống khai thác.)

“We cannot think of being acceptable to others until we have first proven acceptable to ourselves.” (Chúng ta không thể nghĩ về việc được chấp nhận bởi người khác cho đến khi chúng ta đã chứng minh được sự chấp nhận bởi bản thân.)

“In all our deeds, the proper value and respect for time determines success or failure.” (Trong tất cả những việc làm của chúng ta, giá trị và sự tôn trọng đúng đắn đối với thời gian xác định sự thành công hoặc thất bại.)

“You’re not supposed to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who says it.” (Bạn không nên phải mù quáng vì lòng yêu nước đến mức bạn không thể đối diện với hiện thực. Sai là sai, không quan trọng ai nói.)

“I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it’s for or against.” (Tôi ủng hộ sự thật, bất kể ai nói. Tôi ủng hộ công lý, bất kể nó ủng hộ hay phản đối ai.)

“Stumbling is not falling.” (Vấp ngã không phải là té.)

“My alma mater was books, a good library… I could spend the rest of my life reading, just satisfying my curiosity.” (Nơi tôi được đào tạo là sách, một thư viện tốt… Tôi có thể dành phần còn lại của cuộc đời đọc sách, chỉ để làm thoả mãn sự tò mò của mình.)

“You show me a capitalist, and I’ll show you a bloodsucker.” (Bạn chỉ cần cho tôi xem một người tư bản, và tôi sẽ cho bạn thấy một kẻ hút máu.)

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” (Giáo dục là hành trình tới tương lai, vì ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho nó ngày hôm nay.)

“A man who stands for nothing will fall for anything.” (Người đàn ông không biện hộ cho điều gì sẽ tin vào mọi thứ.)

“You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom.” (Bạn không thể tách rời hòa bình khỏi tự do vì không ai có thể được bình an trừ khi họ có tự do của mình.)

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.” (Phương tiện truyền thông là thực thể mạnh mẽ nhất trên trái đất. Họ có khả năng biến người vô tội thành tội phạm và ngược lại, và đó là sức mạnh. Bởi vì họ kiểm soát tâm trí của đám đông.)

“I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.” (Tôi tin vào con người, và rằng tất cả con người nên được tôn trọng như vậy, bất kể màu da của họ.)

“Don’t be in a hurry to condemn because he doesn’t do what you do or think as you think or as fast. There was a time when you didn’t know what you know today.” (Đừng vội kết án vì anh ta không làm những gì bạn làm hoặc nghĩ như bạn nghĩ hoặc nhanh chóng. Có một thời gian khi bạn không biết những điều bạn biết ngày nay.)

“I don’t even call it violence when it’s in self-defense; I call it intelligence.” (Tôi thậm chí còn không gọi nó là bạo lực khi nó là tự vệ; tôi gọi nó là thông minh.)

“You’re not supposed to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who says it.” (Bạn không nên phải mù quáng vì lòng yêu nước đến mức bạn không thể đối diện với hiện thực. Sai là sai, không quan trọng ai nói.)

“The future belongs to those who prepare for it today.” (Tương lai thuộc về những người chuẩn bị cho nó ngày hôm nay.)

“You don’t have to be a man to fight for freedom. All you have to do is to be an intelligent human being.” (Bạn không cần phải là người đàn ông để chiến đấu cho tự do. Tất cả bạn cần là một con người thông minh.)

“I’m for truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it’s for or against.” (Tôi ủng hộ sự thật, bất kể ai nói. Tôi ủng hộ công lý, bất kể nó ủng hộ hay phản đối ai.)

“You can’t have capitalism without racism.” (Bạn không thể có tư bản hóa mà không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.)

“The only way we’ll get freedom for ourselves is to identify ourselves with every oppressed people in the world.” (Cách duy nhất để chúng ta đạt được tự do cho chính mình là xác định mình với mọi người bị áp bức trên thế giới.)

“Sitting at the table doesn’t make you a diner, unless you eat some of what’s on that plate.” (Ngồi bên bàn ăn không làm bạn trở thành người ăn uống, trừ khi bạn ăn một phần của món ăn trên đĩa đó.)

“We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.” (Chúng tôi tuyên bố quyền của chúng tôi trên trái đất này là được coi là người, được coi là con người, được tôn trọng như một con người, được cấp quyền của một con người trong xã hội này, trên trái đất này, vào ngày này, mà chúng tôi dự định tạo ra bằng bất kỳ cách nào cần thiết.)

“A wise man can play the part of a clown, but a clown can’t play the part of a wise man.” (Một người thông thái có thể đóng vai một người hề, nhưng một người hề không thể đóng vai một người thông thái.)

“You’re not to be so blind with patriotism that you can’t face reality. Wrong is wrong, no matter who does it or says it.” (Đừng mù quáng vì lòng yêu nước đến mức bạn không thể đối diện với hiện thực. Sai là sai, không quan trọng ai làm hoặc nói.)

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.” (Phương tiện truyền thông là thực thể mạnh mẽ nhất trên trái đất. Họ có khả năng biến người vô tội thành tội phạm và ngược lại, và đó là sức mạnh. Bởi vì họ kiểm soát tâm trí của đám đông.)

“If you have no critics, you’ll likely have no success.” (Nếu bạn không có những người phê phán, bạn có thể sẽ không có thành công.)

“You can’t hate the roots of a tree and not hate the tree. You can’t hate your origin and not end up hating yourself. You can’t hate the land and not hate the people who came from it.” (Bạn không thể căm ghét gốc của một cái cây mà không căm ghét cái cây. Bạn không thể căm ghét nguồn gốc của mình mà không kết thúc bằng việc căm ghét chính bạn. Bạn không thể căm ghét đất đai mà không căm ghét những người đến từ nó.)

Malcolm X đã để lại những câu nói sâu sắc và tư duy sáng tạo, thể hiện lòng kiên định trong cuộc chiến đấu cho quyền công dân và sự bình đẳng tại Hoa Kỳ.

Xem thêm:

Barack Obama là ai? Những câu nói hay của Barack Obama

Justin Trudeau là ai? Những câu nói hay của Justin Trudeau

Đánh giá bài viết này

Bình luận