Margaret Atwood là ai? Những câu nói hay của Margaret Atwood

Margaret Atwood là một tác giả vĩ đại của Canada, với nhiều tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thơ, tiểu thuyết, và sách phi hư cấu. Bà đã bắt đầu sự nghiệp viết văn từ khi còn rất trẻ và đã trở thành một biểu tượng văn hóa với sự đa dạng và sáng tạo trong sáng tác. Atwood cũng nổi tiếng với đóng góp của mình trong lĩnh vực giáo dục và môi trường.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Margaret Atwood là ai?

Margaret Eleanor Atwood, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1939, là một trong những tác giả vĩ đại của Canada, với sự đa tài và đa dạng trong sáng tạo văn học. Bà là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học, người viết tiểu luận, nhà phát minh, nhà giáo và môi trường nhà hoạt động. Bà đã xuất bản nhiều tác phẩm, bao gồm thơ, tiểu thuyết, sách phi hư cấu, tiểu thuyết đồ họa, và còn nhiều tác phẩm khác.

Cuộc đời và sự nghiệp của Margaret Atwood đã chứng kiến nhiều thành công và giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Man Booker và Giải thưởng Arthur C. Clarke. Bà cũng nổi tiếng với sự đa dạng của tác phẩm, bao quát nhiều chủ đề như ngôn ngữ, giới tính, tôn giáo, biến đổi khí hậu, và quyền lực chính trị.

Margaret Atwood là ai?
Margaret Atwood là ai?

Atwood cũng là người sáng lập Giải thưởng Thơ Griffin và có đóng góp lớn trong văn hóa văn học Canada. Bà đã trải qua một thời thơ ấu sôi nổi, lớn lên trong môi trường nghiên cứu của cha mình về côn trùng học và trải qua nhiều nơi ở khắp Canada.

Từng có đam mê viết kịch và thơ từ khi còn rất nhỏ, Margaret Atwood đã đánh dấu ấn riêng trong thế giới văn học và là nguồn cảm hứng cho nhiều người yêu văn học trên khắp thế giới.

Những câu nói hay của Margaret Atwood

“A word after a word after a word is power.” (“Một từ sau một từ sau một từ là sức mạnh.”)

“We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom. We lived in the gaps between the stories.” (“Chúng ta là những người không xuất hiện trên báo. Chúng ta sống trong những khoảng trống trắng ở rìa trang giấy. Điều đó mang lại cho chúng ta sự tự do hơn. Chúng ta sống trong khoảng trống giữa những câu chuyện.”)

“War is what happens when language fails.” (“Chiến tranh xảy ra khi ngôn ngữ thất bại.”)

“In the end, we’ll all become stories.” (“Cuối cùng, chúng ta sẽ trở thành những câu chuyện.”)

“The answers you get from literature depend on the questions you pose.” (“Câu trả lời bạn nhận được từ văn học phụ thuộc vào những câu hỏi bạn đặt ra.”)

“When we think of the past it’s the beautiful things we pick out. We want to believe it was all like that.” (“Khi chúng ta nghĩ về quá khứ, chúng ta chọn lựa những điều đẹp đẽ. Chúng ta muốn tin rằng mọi thứ đều như vậy.”)

“The beginning of complicity is the desire to be told how it happened.” (“Sự cộng tác bắt đầu từ mong muốn được kể về cách mọi chuyện xảy ra.”)

“Potential has a shelf life.” (“Tiềm năng có hạn.”)

“We thought we were running away from the grownups, and now we are the grownups.” (“Chúng ta nghĩ chúng ta đang chạy trốn khỏi người lớn, và giờ đây chúng ta đã trở thành người lớn.”)

“Ignorance is not stupid; indifference is.” (“Sự ngu dốt không phải là điều ngốc nghếch; sự thờ ơ mới là.”)

“Stupidity is the same as evil if you judge by the results.” (“Ngốc nghếch cũng tương tự như ác nếu bạn đánh giá qua kết quả.”)

“A rat in a maze is free to go anywhere, as long as it stays inside the maze.” (“Một con chuột trong một mê cung có tự do đi bất kỳ đâu, miễn là nó ở bên trong mê cung.”)

“Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can’t go through an obstacle, go around it. Water does.” (“Nước không phản kháng. Nước chảy. Khi bạn đặt tay vào đó, bạn chỉ cảm nhận là một sự vuốt ve. Nước không phải là một bức tường cứng, nó sẽ không ngăn bạn lại. Nhưng nước luôn luôn đi đến nơi nó muốn đi, và cuối cùng không có gì có thể đứng trước nó. Nước kiên nhẫn. Nước rò rỉ xói mòn một viên đá. Hãy nhớ điều đó, con của tôi. Hãy nhớ rằng bạn là nửa nước. Nếu bạn không thể vượt qua một trở ngại, hãy đi vòng quanh nó. Nước làm như vậy.”)

Xem thêm:  Sheryl Sandberg là ai? Những câu nói hay của Sheryl Sandberg

“Gardening is not a rational act.” (“Làm vườn không phải là một hành động hợp lý.”)

“When you are in the middle of a story it isn’t a story at all, but only a confusion; a dark roaring, a blindness, a wreckage of shattered glass and splintered wood; like a house in a whirlwind, or else a boat crushed by the icebergs or swept over the rapids, and all aboard powerless to stop it. It’s only afterwards that it becomes anything like a story at all. When you are telling it, to yourself or to someone else.” (“Khi bạn ở giữa một câu chuyện, đó không phải là một câu chuyện, mà chỉ là sự lúng túng; tiếng gào đen tối, mù quáng, một đống đổ nát của thủy tinh vỡ và gỗ nứt; giống như một ngôi nhà trong một cơn bão, hoặc một chiếc thuyền bị nứt bởi tảng băng hoặc bị cuốn qua cơn sóng dữ, và tất cả trên thuyền không thể ngăn nó lại. Chỉ sau đó nó mới trở thành một câu chuyện có vẻ. Khi bạn kể nó, cho bản thân mình hoặc cho người khác.”)

“The truth is that in the end, most conversations are just dialogues of the deaf.” (“Sự thật là cuối cùng, hầu hết cuộc trò chuyện chỉ là cuộc đối thoại của những kẻ điếc.”)

“Better never means better for everyone… It always means worse, for some.” (“Tốt hơn không bao giờ có nghĩa là tốt hơn cho mọi người… Nó luôn luôn có nghĩa là xấu đi, đối với một số người.”)

“Potentiality knocks on the door of my heart.” (“Khả năng gõ cửa trái tim tôi.”)

“The heart is an arrow. It demands aim to land true.” (“Trái tim là một mũi tên. Nó đòi hỏi mục tiêu để đạt được điểm đích đúng.”)

“In the end, we are all betrayed by what we love.” (“Cuối cùng, chúng ta đều bị phản bội bởi những gì chúng ta yêu thương.”)

“Another belief of mine: that everyone else my age is an adult, whereas I am merely in disguise.” (“Một niềm tin khác của tôi: rằng mọi người cùng tuổi với tôi là người lớn, trong khi tôi chỉ là người đang trốn tránh thôi.”)

“Freedom is a heavy load, a great and strange burden for the spirit to undertake. It is not easy. It is not a gift given, but a choice made, and the choice may be a hard one.” (“Tự do là một gánh nặng nặng nề, một gánh nặng lạ lùng cho tâm hồn phải đảm nhận. Nó không dễ dàng. Nó không phải là một món quà được ban tặng, mà là một sự lựa chọn, và lựa chọn có thể rất khó khăn.”)

“A voice is a human gift; it should be cherished and used, to utter fully human speech as possible. Powerlessness and silence go together.” (“Một giọng nói là một món quà của con người; nó nên được trân trọng và sử dụng, để thể hiện cuộc nói chuyện con người một cách đầy đủ nhất có thể. Sự vô lực và im lặng đi cùng nhau.”)

“If I waited for perfection… I would never write a word.” (“Nếu tôi đợi hoàn hảo… tôi sẽ không bao giờ viết một từ nào.”)

“Better a trite cliche than a glib falsehood.” (“Điều cốt yếu là một câu nói sáo rỗng hơn một lời nói dối đầy thỏa hiệp.”)

“The beginning of writing is not with the pen, but with fear.” (“Sự bắt đầu của viết không phải là bằng bút, mà là bằng sự sợ hãi.”)

“You need a certain amount of nerve to be a writer.” (“Bạn cần một lượng dũng cảm nhất định để trở thành một nhà văn.”)

“If you’re going to live in a whirlpool of absurdity, you might as well learn to swim.” (“Nếu bạn sẽ sống trong một cơn xoáy của sự ngớ ngẩn, bạn nên học cách bơi.”)

 Những câu nói hay của Margaret Atwood
Những câu nói hay của Margaret Atwood

“When you have no choice, being brave is being pragmatic.” (“Khi bạn không có lựa chọn, việc dũng cảm là điều thực dụng.”)

“A word after a word after a word is power.” (“Một từ sau một từ sau một từ là sức mạnh.”)

“I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary.” (“Tôi muốn trở thành không khí mà bạn tồn tại trong một khoảnh khắc chỉ. Tôi muốn trở thành điều đó không được chú ý và cần thiết như vậy.”)

“There is more than one kind of freedom… Freedom to and freedom from. In the days of anarchy, it was freedom to. Now you are being given freedom from. Don’t underrate it.” (“Có nhiều loại tự do… Tự do để và tự do khỏi. Trong những ngày của hỗn loạn, đó là tự do để. Bây giờ bạn được tự do khỏi. Đừng đánh giá nó quá thấp.”)

Xem thêm:  Walt Disney là ai? Những câu nói hay của Walt Disney

“The final forming of a person’s character lies in their own hands.” (“Việc cuối cùng định hình tính cách của một người nằm trong tay họ.”)

“A voice is a human gift; it should be cherished and used, to utter fully human speech as possible. Powerlessness and silence go together.” (“Một giọng nói là một món quà của con người; nó nên được trân trọng và sử dụng, để thể hiện cuộc nói chuyện con người một cách đầy đủ nhất có thể. Sự vô lực và im lặng đi cùng nhau.”)

“We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom. We lived in the gaps between the stories.” (“Chúng ta là những người không xuất hiện trên báo. Chúng ta sống trong những khoảng trống trắng ở rìa trang giấy. Điều đó mang lại cho chúng ta sự tự do hơn. Chúng ta sống trong khoảng trống giữa những câu chuyện.”)

“The beginning of complicity is the desire to be told how it happened.” (“Sự bắt đầu của sự cộng tác là mong muốn được kể về cách mọi chuyện xảy ra.”)

“Better never means better for everyone… It always means worse, for some.” (“Tốt hơn không bao giờ có nghĩa là tốt hơn cho mọi người… Nó luôn luôn có nghĩa là xấu đi, đối với một số người.”)

“Potentiality knocks on the door of my heart.” (“Khả năng gõ cửa trái tim tôi.”)

“The heart is an arrow. It demands aim to land true.” (“Trái tim là một mũi tên. Nó đòi hỏi mục tiêu để đạt được điểm đích đúng.”)

“In the end, we are all betrayed by what we love.” (“Cuối cùng, chúng ta đều bị phản bội bởi những gì chúng ta yêu thương.”)

“Another belief of mine: that everyone else my age is an adult, whereas I am merely in disguise.” (“Một niềm tin khác của tôi: rằng mọi người cùng tuổi với tôi là người lớn, trong khi tôi chỉ là người đang trốn tránh thôi.”)

“Freedom is a heavy load, a great and strange burden for the spirit to undertake. It is not easy. It is not a gift given, but a choice made, and the choice may be a hard one.” (“Tự do là một gánh nặng nặng nề, một gánh nặng lạ lùng cho tâm hồn phải đảm nhận. Nó không dễ dàng. Nó không phải là một món quà được ban tặng, mà là một sự lựa chọn, và lựa chọn có thể rất khó khăn.”)

“A word after a word after a word is power.” (“Một từ sau một từ sau một từ là sức mạnh.”)

“I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary.” (“Tôi muốn trở thành không khí mà bạn tồn tại trong một khoảnh khắc chỉ. Tôi muốn trở thành điều đó không được chú ý và cần thiết như vậy.”)

“There is more than one kind of freedom… Freedom to and freedom from. In the days of anarchy, it was freedom to. Now you are being given freedom from. Don’t underrate it.” (“Có nhiều loại tự do… Tự do để và tự do khỏi. Trong những ngày của hỗn loạn, đó là tự do để. Bây giờ bạn được tự do khỏi. Đừng đánh giá nó quá thấp.”)

“The final forming of a person’s character lies in their own hands.” (“Việc cuối cùng định hình tính cách của một người nằm trong tay họ.”)

“A voice is a human gift; it should be cherished and used, to utter fully human speech as possible. Powerlessness and silence go together.” (“Một giọng nói là một món quà của con người; nó nên được trân trọng và sử dụng, để thể hiện cuộc nói chuyện con người một cách đầy đủ nhất có thể. Sự vô lực và im lặng đi cùng nhau.”)

“We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom. We lived in the gaps between the stories.” (“Chúng ta là những người không xuất hiện trên báo. Chúng ta sống trong những khoảng trống trắng ở rìa trang giấy. Điều đó mang lại cho chúng ta sự tự do hơn. Chúng ta sống trong khoảng trống giữa những câu chuyện.”)

“The beginning of complicity is the desire to be told how it happened.” (“Sự bắt đầu của sự cộng tác là mong muốn được kể về cách mọi chuyện xảy ra.”)

“Better never means better for everyone… It always means worse, for some.” (“Tốt hơn không bao giờ có nghĩa là tốt hơn cho mọi người… Nó luôn luôn có nghĩa là xấu đi, đối với một số người.”)

“I would like to be the air that inhabits you for a moment only. I would like to be that unnoticed and that necessary.” (“Tôi muốn trở thành không khí mà bạn tồn tại trong một khoảnh khắc chỉ. Tôi muốn trở thành điều đó không được chú ý và cần thiết như vậy.”)

Xem thêm:  T. Harv Eker là ai? Những câu nói hay của T. Harv Eker

“Stupidity is the same as evil if you judge by the results.” (“Sự ngu dốt cũng giống như sự ác nếu bạn đánh giá bằng kết quả.”)

“When you’re young, you assume there’s always going to be another period of time. Then, at some point, you realize that you’re going to run out of time.” (“Khi bạn còn trẻ, bạn cho rằng sẽ luôn có một khoảng thời gian khác. Sau đó, vào một thời điểm nào đó, bạn nhận ra rằng bạn sẽ cạn kiệt thời gian.”)

“Potentiality knocks on the door of my heart.” (“Khả năng gõ cửa trái tim tôi.”)

“A word after a word after a word is power.” (“Một từ sau một từ sau một từ là sức mạnh.”)

“The heart is an arrow. It demands aim to land true.” (“Trái tim là một mũi tên. Nó đòi hỏi mục tiêu để đạt được điểm đích đúng.”)

“Better a trite cliche than a glib falsehood.” (“Điều cốt yếu là một câu nói sáo rỗng hơn một lời nói dối đầy thỏa hiệp.”)

“The beginning of complicity is the desire to be told how it happened.” (“Sự bắt đầu của sự cộng tác là mong muốn được kể về cách mọi chuyện xảy ra.”)

“A voice is a human gift; it should be cherished and used, to utter fully human speech as possible. Powerlessness and silence go together.” (“Một giọng nói là một món quà của con người; nó nên được trân trọng và sử dụng, để thể hiện cuộc nói chuyện con người một cách đầy đủ nhất có thể. Sự vô lực và im lặng đi cùng nhau.”)

“The final forming of a person’s character lies in their own hands.” (“Việc cuối cùng định hình tính cách của một người nằm trong tay họ.”)

“We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom. We lived in the gaps between the stories.” (“Chúng ta là những người không xuất hiện trên báo. Chúng ta sống trong những khoảng trống trắng ở rìa trang giấy. Điều đó mang lại cho chúng ta sự tự do hơn. Chúng ta sống trong khoảng trống giữa những câu chuyện.”)

“Better never means better for everyone… It always means worse, for some.” (“Tốt hơn không bao giờ có nghĩa là tốt hơn cho mọi người… Nó luôn luôn có nghĩa là xấu đi, đối với một số người.”)

“Another belief of mine: that everyone else my age is an adult, whereas I am merely in disguise.” (“Một niềm tin khác của tôi: rằng mọi người cùng tuổi với tôi là người lớn, trong khi tôi chỉ là người đang trốn tránh thôi.”)

“Freedom is a heavy load, a great and strange burden for the spirit to undertake. It is not easy. It is not a gift given, but a choice made, and the choice may be a hard one.” (“Tự do là một gánh nặng nặng nề, một gánh nặng lạ lùng cho tâm hồn phải đảm nhận. Nó không dễ dàng. Nó không phải là một món quà được ban tặng, mà là một sự lựa chọn, và lựa chọn có thể rất khó khăn.”)

“I don’t want to be near the edge of my comfort zone; I want to push it.” (“Tôi không muốn ở gần ranh giới của khu vực thoải mái của tôi; tôi muốn đẩy nó đi.”)

“If you’re going to live in a whirlpool of absurdity, you might as well learn to swim.” (“Nếu bạn sẽ sống trong một cơn xoáy của sự ngớ ngẩn, bạn nên học cách bơi.”)

“When you have no choice, being brave is being pragmatic.” (“Khi bạn không có lựa chọn, việc dũng cảm là điều thực dụng.”)

“The story of the future depends on the people who will be telling it.” (“Câu chuyện về tương lai phụ thuộc vào những người sẽ kể nó.”)

“Stupidity is the same as evil if you judge by the results.” (“Sự ngu dốt cũng giống như sự ác nếu bạn đánh giá bằng kết quả.”)

“When you’re young, you assume there’s always going to be another period of time. Then, at some point, you realize that you’re going to run out of time.” (“Khi bạn còn trẻ, bạn cho rằng sẽ luôn có một khoảng thời gian khác. Sau đó, vào một thời điểm nào đó, bạn nhận ra rằng bạn sẽ cạn kiệt thời gian.”)

Những câu nói này và các câu nói khác của Margaret Atwood thường chứa thông điệp sâu sắc về con người và cuộc sống, và chúng có thể được áp dụng vào nhiều tình huống và trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm: