Những Câu Nói Hay về Thành Công Truyền Động Lực Trong Cuộc Sống bằng tiếng Anh

Truyền động lực trong cuộc sống không phải chỉ là một phần cần thiết của con đường đạt đến thành công, mà còn là một nguồn sức mạnh vô tận, giúp ta nảy lên, vượt qua mọi khó khăn và đối mặt với những thử thách mà cuộc sống đặt ra. Điều quan trọng là nhận thức rằng động lực không chỉ giúp chúng ta đạt được mục tiêu, mà còn biến hành trình của chúng ta trở nên đáng trải qua, đắng cay thành ngọt ngào và những bài học từ những lần thất bại trở nên quý báu hơn bao giờ hết.

Trong bài viết này,  Nhungcaunoihay.co sẽ chia sẻ những câu nói hay về thành công truyền động lực trong cuộc sống bằng tiếng Anh  là những nguồn cảm hứng sâu sắc về cuộc sống và nỗ lực. Chúng giúp ta thấu hiểu ý nghĩa của kiên nhẫn và đam mê, thúc đẩy chúng ta vượt qua khó khăn. Những lời khuyên này là tia lửa trong tâm hồn, khiến chúng ta dũng cảm và đầy nhiệt huyết. Hãy để những câu nói này làm nguồn động viên và định hình hành trình đến thành công của bạn.

Những câu nói hay về thành công giúp bạn thay đổi cuộc đời bằng tiếng anh

1. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

(Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là chết chóc: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.) – Winston Churchill

2. “The road to success and the road to failure are almost exactly the same.”

(Con đường đến thành công và con đường đến thất bại gần như hoàn toàn giống nhau.)

3. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

(Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.)

4. “Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Thành công là việc vượt qua từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.) – Winston S. Churchill

Câu Nói Hay về Thành Công Truyền Động Lực Trong Cuộc Sống
Câu Nói Hay về Thành Công Truyền Động Lực Trong Cuộc Sống

5. “Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”

(Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.)

6. “Success is not in what you have, but who you are.”

(Thành công không phải ở trong những gì bạn có, mà ở trong người bạn là ai.)

7. “The only place where success comes before work is in the dictionary.”

(Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là trong từ điển.)

8. “Success is not the destination, but the journey. It’s the small steps, day by day, that lead you to the heights of achievement.

(Thành công không phải là điểm đến, mà là cuộc hành trình. Đó là những bước nhỏ, ngày qua ngày, đưa bạn đến đỉnh cao của thành tựu.)

9. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Have the courage to follow your own heart and intuition; they somehow already know what you truly want to become.”

(Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị giam cầm bởi tư tưởng lạc hậu, đó là sống với kết quả của tư duy của người khác. Hãy dũng cảm theo đuổi trái tim và trực giác của riêng bạn; chúng đã biết mình thực sự muốn trở thành điều gì.) – Steve Jobs

10. “Success is not measured by the position you reach in life; it’s measured by the obstacles you overcome and the impact you make on others.”

(Thành công không được đo lường bằng vị trí bạn đạt được trong cuộc sống; nó được đo lường bằng những khó khăn bạn vượt qua và tầm ảnh hưởng bạn tạo ra cho người khác.)

11. “The secret of success is to do the common things uncommonly well.”

Xem thêm:  Những Câu Nói về Lời Chào Tạm Biệt Hay Ý Nghĩa Nhất bằng tiếng Anh

(Bí quyết của thành công là làm những điều bình thường một cách khác thường xuất sắc.)

12. “Success is not about the destination; it’s about the journey, the lessons learned along the way, and the person you become in the process.”

(Thành công không phải là điểm đến; nó là về cuộc hành trình, những bài học học được dọc đường, và người bạn trở thành trong quá trình đó.

13. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

(Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là chết chóc: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.) – Winston Churchill

14. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

(Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.)

15. “The only place where success comes before work is in the dictionary.”

(Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là trong từ điển.)

16. “Success is not in what you have, but who you are.”

(Thành công không phải là ở trong những gì bạn có, mà là ở trong người bạn là ai.)

17. “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will.”

(Sự khác biệt giữa người thành công và người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu ý chí.) – Vince Lombardi

18. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Thành công là việc vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.) – Winston S. Churchill

19. “Believe you can and you’re halfway there.”

(Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được một nửa đường rồi.) – Theodore Roosevelt

20. “Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

(Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ, lặp đi lặp lại ngày qua ngày.) – Robert Collier

21. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

(Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.)

22. “The only place where success comes before work is in the dictionary.”

(Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là trong từ điển.)

23. “Success is not in what you have, but who you are.”

(Thành công không phải là ở trong những gì bạn có, mà là ở trong người bạn là ai.)

24. “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will.”

(Sự khác biệt giữa người thành công và người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu ý chí.) – Vince Lombardi

Câu Nói Hay về Thành Công Truyền Động Lực Trong Cuộc Sống
Câu Nói Hay về Thành Công Truyền Động Lực Trong Cuộc Sống

25. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Thành công là việc vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.) – Winston S. Churchill

26. “Believe you can and you’re halfway there.”

(Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được một nửa đường rồi.) – Theodore Roosevelt

27. “Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

(Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ, lặp đi lặp lại ngày qua ngày.) – Robert Collier

28. “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.”

(Càng nỗ lực nhiều hơn cho điều gì đó, cảm giác thành công sẽ càng lớn khi bạn đạt được nó.)

Những câu nói này làm nổi bật tầm quan trọng của đam mê, sự quyết tâm và khả năng tự tạo động lực trong việc đạt được thành công. Chúng là lời khuyên vàng giúp bạn duy trì động lực trong hành trình của mình.

Xem thêm: Những Câu Nói về Lời Chào Tạm Biệt Hay Ý Nghĩa Nhất bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về thành công truyền động lực bằng tiếng anh

1. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

Xem thêm:  100+ Câu nói Động Viên bằng tiếng Anh ngắn gọn

(Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.) – Albert Schweitzer

2. “The only place where success comes before work is in the dictionary.”

(Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là trong từ điển.)

3. “Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.”

(Thành công không phải là kết quả của sự cháy tự nhiên. Bạn phải tự đốt lửa cho mình.) – Arnold H. Glasow

4. “Success is not in what you have, but who you are.”

(Thành công không phải là ở trong những gì bạn có, mà là ở trong người bạn là ai.)

câu nói hay về thành công truyền động lực
câu nói hay về thành công truyền động lực

5. “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Thành công là việc vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.) – Winston S. Churchill

6. “Believe you can and you’re halfway there.”

(Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được một nửa đường rồi.) – Theodore Roosevelt

7. “The road to success and the road to failure are almost exactly the same.”

(Con đường đến thành công và con đường đến thất bại gần như hoàn toàn giống nhau.)

8. “Success is not the destination, but the journey, the lessons learned along the way, and the person you become in the process.”

(Thành công không phải là điểm đến, mà là cuộc hành trình, những bài học học được dọc đường, và người bạn trở thành trong quá trình đó.)

9. “Success is not the destination, but the journey, the lessons learned along the way, and the person you become in the process.”

(Thành công không phải là điểm đến, mà là cuộc hành trình, những bài học học được dọc đường, và người bạn trở thành trong quá trình đó.)

10. “Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”

(Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.)

11. “Success is not measured by the position you reach in life; it’s measured by the obstacles you overcome and the impact you make on others.”

(Thành công không được đo lường bằng vị trí bạn đạt được trong cuộc sống; nó được đo lường bằng những khó khăn bạn vượt qua và tầm ảnh hưởng bạn tạo ra cho người khác.)

12. “Success is not in what you have, but who you are.”

(Thành công không phải là ở trong những gì bạn có, mà là ở trong người bạn là ai.)

13. “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.”

(Càng nỗ lực nhiều hơn cho điều gì đó, cảm giác thành công sẽ càng lớn khi bạn đạt được nó.)

14. “Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

(Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ, lặp đi lặp lại ngày qua ngày.) – Robert Collier

15. “The biggest risk is not taking any risk. In a world that’s changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.”

(Rủi ro lớn nhất là không đánh bại bất kỳ rủi ro nào. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất chắc chắn thất bại là không mạo hiểm.) – Mark Zuckerber

16. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”

(Giới hạn duy nhất đối với khả năng thực hiện của chúng ta trong tương lai là sự nghi ngờ của chúng ta hôm nay.) – Franklin D. Roosevelt

17. “Success is not just about making money. It’s about making a difference.”

(Thành công không chỉ là về việc kiếm tiền. Nó là về việc tạo ra sự khác biệt.)

câu nói hay về thành công truyền động lực
câu nói hay về thành công truyền động lực

18. “The secret of success is to be ready when your opportunity comes.”

(Bí quyết của thành công là sẵn sàng khi cơ hội đến với bạn.) – Benjamin Disraeli

29. “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

(Đừng nhìn đồng hồ; làm những gì nó làm. Tiếp tục.) – Sam Levenson

20. “The road to success is dotted with many tempting parking spaces.”

Xem thêm: Những Câu Nói về Sinh Nhật Ý Nghĩa và Hay Nhất bằng tiếng Anh

Xem thêm:  Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa, Sâu Sắc Nhất

Những câu nói hay về thành công từ kiên trì và nổ lực bằng tiếng anh

1. “Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

(Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ, lặp đi lặp lại ngày qua ngày.) – Robert Collier

2. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

(Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là chết chóc: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.) – Winston Churchill

câu nói hay về thành công từ kiên trì và nổ lực
câu nói hay về thành công từ kiên trì và nổ lực

3. “Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.”

(Thành công không phải là kết quả của sự cháy tự nhiên. Bạn phải tự đốt lửa cho mình.) – Arnold H. Glasow

4. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”

(Giới hạn duy nhất đối với khả năng thực hiện của chúng ta trong tương lai là sự nghi ngờ của chúng ta hôm nay.) – Franklin D. Roosevelt

5. “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

(Đừng nhìn đồng hồ; làm những gì nó làm. Tiếp tục.) – Sam Levenson

6. “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”

(Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.) – Steve Jobs

7. “Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Thành công là bước từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.) – Winston S. Churchill

8. “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.”

(Càng nỗ lực nhiều hơn cho điều gì đó, cảm giác thành công sẽ càng lớn khi bạn đạt được nó.)

9. “Success is not for the chosen few, but for the few who choose it.”

(Thành công không chỉ dành cho vài người được chọn, mà còn dành cho vài người đã chọn nó.) – Seth Godin

10. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

(Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.) – Albert Schweitzer

11. “Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.”

(Thành công không phải là kết quả của sự cháy tự nhiên. Bạn phải tự đốt lửa cho mình.) – Arnold H. Glasow

12. “Don’t be afraid to give up the good to go for the great.”

(Đừng sợ từ bỏ cái tốt để theo đuổi cái xuất sắc hơn.) – John D. Rockefeller

13. “Success is not about the destination, it’s about the journey and the lessons you learn along the way.”

(Thành công không phải về điểm đến, nó về cuộc hành trình và những bài học bạn học được trên đường đi.) – Zig Ziglar

14. “The road to success is dotted with many tempting parking spaces.”

(Con đường đến thành công trải đầy những chỗ đỗ hấp dẫn.) – Will Rogers

15. “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”

(Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.) – Steve Jobs

câu nói hay về thành công từ kiên trì và nổ lực
câu nói hay về thành công từ kiên trì và nổ lực

16. “Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Thành công là bước từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.) – Winston S. Churchill

17. “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”

(Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.) – Zig Ziglar

18. “Success is not just about making money. It’s about making a difference.”

(Thành công không chỉ là về việc kiếm tiền. Nó là về việc tạo ra sự khác biệt.)

Những câu nói này nhấn mạnh sự quyết tâm, đam mê và sự tận dụng cơ hội là yếu tố quan trọng trong hành trình đến với thành công.

Những câu nói hay về thành công là nguyên tắc hướng đến của nhiều người, với ý nghĩa tối quan trọng trong cuộc sống. Điều quan trọng là hiểu rằng, ý nghĩa của thành công không phải lúc nào cũng giống nhau và có thể thay đổi theo thời gian. Điểm quan trọng nhất là bạn phải tự mình khám phá và định rõ nghĩa của thành công trong cuộc hành trình cá nhân của bạn. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.