Winston Churchill là ai? Những câu nói hay của Winston Churchill

Winston Churchill, một người chính khách và binh sĩ nổi tiếng của Anh, nắm giữ chức vụ Thủ tướng Vương quốc Anh trong hai giai đoạn quan trọng trong lịch sử nước Anh. Ông đã lãnh đạo đất nước trong Thế chiến thứ hai, nơi ông nổi tiếng với tư cách là người lãnh đạo mạnh mẽ và tài năng. Ngoài chính trị, Churchill cũng là một cây bút xuất sắc, viết nhiều tác phẩm về lịch sử và chính trị. Với sự tận tâm đối với dân tộc và lòng yêu nước, ông đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa Anh Quốc. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Winston Churchill là ai?

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (30 tháng 11 năm 1874 – 24 tháng 1 năm 1965) là một nhân vật lừng lẫy của Anh, là một chính khách, binh sĩ và nhà văn xuất sắc. Ông đã đảm nhận chức vụ Thủ tướng Vương quốc Anh hai lần, đầu tiên trong giai đoạn quan trọng của Thế chiến thứ hai từ năm 1940 đến 1945, và sau đó từ năm 1951 đến 1955. Ông nổi tiếng với tư tưởng chủ nghĩa tự do kinh tế và chủ nghĩa đế quốc, và ông đã là thành viên của Đảng Bảo thủ trong phần lớn sự nghiệp chính trị của mình, thậm chí từng lãnh đạo đảng này.

Sinh ra trong một gia đình giàu có và quý tộc, Churchill bắt đầu sự nghiệp binh sĩ và từng tham chiến tại nhiều chiến trường trên khắp thế giới. Ông cũng là một nhà báo chiến trường và tác giả nổi tiếng với những tác phẩm về chiến tranh và lịch sử. Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng và đóng góp tích cực vào các vấn đề xã hội và chính trị.

Winston Churchill là ai?
Winston Churchill là ai?

Churchill là người con của một gia đình quý tộc Anh, và gia đình ông có gốc nguồn cả ở Anh và Mỹ. Cuộc sống của ông đầy biến động, từ thời thơ ấu tới giai đoạn trưởng thành, và ông đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, ông đã trở thành một biểu tượng lịch sử của Anh Quốc và được tôn vinh rộng rãi cho sự kiên nhẫn, quyết tâm và tài năng lãnh đạo của mình trong những thời kỳ khó khăn.

Những câu nói hay của Winston Churchill

“I am easily satisfied with the very best.” (Tôi dễ dàng hài lòng với điều tốt nhất.)

“The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.” (Bài học lớn nhất trong cuộc đời là biết rằng ngay cả kẻ ngốc cũng đúng đôi khi.)

“In war, resolution; in defeat, defiance; in victory, magnanimity.” (Trong chiến tranh, quyết tâm; trong thất bại, sự tương kính; trong chiến thắng, lòng hào hiệp.)

“Politics is almost as exciting as war, and quite as dangerous. In war, you can only be killed once, but in politics, many times.” (Chính trị gần như thú vị như chiến tranh và cũng nguy hiểm như vậy. Trong chiến tranh, bạn chỉ có thể bị giết một lần, nhưng trong chính trị, nhiều lần.)

“To improve is to change; to be perfect is to change often.” (Để cải thiện là phải thay đổi; để hoàn hảo là phải thay đổi thường xuyên.)

“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” (Người bi quan than phiền về gió; người lạc quan mong đợi nó thay đổi; người thực tế điều chỉnh buồm.)

“I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.” (Tôi không có gì để đề xuất ngoài máu, lao động, nước mắt và mồ hôi.)

“Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.” (Can đảm là điều cần thiết để đứng lên và phát biểu; can đảm cũng là điều cần thiết để ngồi xuống và lắng nghe.)

“History will be kind to me, for I intend to write it.” (Lịch sử sẽ tử tế với tôi, bởi vì tôi định viết nó.)

“The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.” (Lý do tốt nhất phản đối chế độ dân chủ là một cuộc trò chuyện năm phút với cử tri trung bình.)

“We shape our dwellings, and afterwards our dwellings shape us.” (Chúng ta tạo hình ngôi nhà của mình, và sau đó ngôi nhà của chúng ta tạo hình cho chúng ta.)

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” (Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta xây dựng cuộc đời bằng những gì chúng ta cho đi.)

“You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.” (Bạn có kẻ thù? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì điều gì đó, ít nhất một lần trong cuộc đời bạn.)

Xem thêm:  Colin Powell là ai? Những câu nói hay của Colin Powell

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.” (Nỗ lực liên tục – không phải sức mạnh hay trí tuệ – là chìa khóa để khai phá tiềm năng của chúng ta.)

“Attitude is a little thing that makes a big difference.” (Thái độ là một điều nhỏ bé nhưng tạo ra sự khác biệt lớn.)

“The empires of the future are the empires of the mind.” (Các đế chế của tương lai là những đế chế của tâm trí.)

“We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.” (Chúng ta là những người thạo về những từ không nói ra, nhưng là nô lệ của những từ chúng ta để trôi qua miệng.)

“The best way to predict the future is to create it.” (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo nên nó.)

“Success always demands a greater effort.” (Thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn.)

“To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.” (Để cải thiện là phải thay đổi, vì vậy để hoàn hảo là phải thay đổi thường xuyên.)

“It is a fine thing to be honest, but it is also very important to be right.” (Thật tốt khi bạn thật thà, nhưng cũng rất quan trọng khi bạn đúng.)

Những câu nói hay của Winston Churchill
Những câu nói hay của Winston Churchill

“The price of greatness is responsibility over each of your thoughts.” (Giá trị của vĩ đại là trách nhiệm đối với mỗi suy nghĩ của bạn.)

“In those days he was wiser than he is now; he used to frequently take my advice.” (Những ngày đó, ông ấy khôn ngoan hơn bây giờ; ông thường xuyên lắng nghe lời khuyên của tôi.)

“If you’re not a liberal at twenty you have no heart, if you’re not a conservative at forty you have no brain.” (Nếu bạn không phải là một người tự do dưới 20 tuổi, bạn không có trái tim, nếu bạn không phải là một người bảo thủ dưới 40 tuổi, bạn không có trí óc.)

“To have the United States at our side was to me the greatest joy. Now at this very moment I knew the United States was in the war, up to the neck and in to the death. So we had won after all!…Hitler’s fate was sealed. Mussolini’s fate was sealed. As for the Japanese, they would be ground to powder.” (Có Hoa Kỳ ở bên cạnh chúng tôi là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Bây giờ, ngay trong khoảnh khắc này, tôi biết Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc chiến, đến cổ họng và đến cái chết. Vậy nên, chúng tôi đã chiến thắng cuối cùng!… Số phận của Hitler đã được định sẵn. Số phận của Mussolini đã được định sẵn. Còn đối với người Nhật, họ sẽ bị nghiền nát.)

“The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult.” (Những vấn đề sau chiến thắng thì dễ chịu hơn so với sau thất bại, nhưng cũng không dễ dàng hơn.)

“We are all worms, but I do believe I am a glow-worm.” (Chúng ta đều là sâu bọ, nhưng tôi tin rằng tôi là một con sâu bóng lửa.)

“This is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning.” (Đây không phải là cuối cùng, đây chưa phải là bắt đầu của cuối cùng, nhưng có thể nói đây là điểm kết thúc của phần đầu.)

“You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else.” (Luôn có thể tin tưởng vào người Mỹ làm điều đúng – sau khi họ đã thử mọi cách khác.)

“Difficulties mastered are opportunities won.” (Những khó khăn được vượt qua là cơ hội chiến thắng.)

“To build may have to be the slow and laborious task of years. To destroy can be the thoughtless act of a single day.” (Xây dựng có thể là nhiệm vụ chậm rãi và đầy công sức trong nhiều năm. Phá hủy có thể là hành động thiếu suy nghĩ của một ngày.)

“It is a mistake to try to look too far ahead. The chain of destiny can only be grasped one link at a time.” (Là một sai lầm khi cố gắng nhìn quá xa phía trước. Chuỗi số phận chỉ có thể nắm bắt từng mắt xích một.)

“To improve is to change; to be perfect is to change often.” (Để cải thiện là phải thay đổi; để hoàn hảo là phải thay đổi thường xuyên.)

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” (Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta xây dựng cuộc đời bằng những gì chúng ta cho đi.)

“Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.” (Dũng cảm là điều cần thiết để đứng lên và nói; dũng cảm cũng là điều cần thiết để ngồi xuống và lắng nghe.)

Xem thêm:  Richard Stallman là ai? Những câu nói hay của Richard Stallman

“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” (Người bi quan phàn nàn về gió; người lạc quan mong đợi gió thay đổi; người thực tế điều chỉnh buồng lái.)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là chết chóc: Quan trọng là lòng dũng cảm để tiếp tục.)

“The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.” (Lý luận tốt nhất chống lại dân chủ là cuộc trò chuyện năm phút với cử tri trung bình.)

“We are all worms, but I do believe I am a glow-worm.” (Chúng ta đều là sâu bọ, nhưng tôi tin rằng tôi là một con sâu bóng lửa.)

“In war, you can only be killed once, but in politics, many times.” (Trong chiến tranh, bạn chỉ có thể bị giết một lần, nhưng trong chính trị, nhiều lần.)

“If you have an important point to make, don’t try to be subtle or clever. Use a pile driver. Hit the point once. Then come back and hit it again. Then hit it a third time – a tremendous whack.” (Nếu bạn có một điểm quan trọng cần trình bày, đừng cố gắng tinh vi hay thông minh. Hãy dùng một cái đập chồng. Đánh vào điểm đó một lần. Rồi quay lại và đánh lại lần nữa. Rồi đánh thêm lần thứ ba – một cú đánh mạnh mẽ.)

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.” (Nỗ lực liên tục – không phải sức mạnh hay trí tuệ – là chìa khóa để khai phá tiềm năng của chúng ta.)

“The farthe backward you can look, the farther forward you can see.” (Càng nhìn xa về quá khứ, bạn càng nhìn xa về tương lai.)

“The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.” (Bài học lớn nhất trong cuộc sống là biết rằng ngay cả kẻ ngốc cũng đúng đôi khi.)

“In finance, everything that is agreeable is unsound and everything that is sound is disagreeable.” (Trong tài chính, mọi thứ dễ thương thường không đáng tin cậy và mọi thứ đáng tin cậy thường không dễ thương.)

“You ave enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.” (Bạn có kẻ thù? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì điều gì đó, ít nhất một lần trong cuộc đời bạn.)

“Attitude is a little thing that makes a big difference.” (Thái độ là một điều nhỏ nhặt nhưng tạo ra sự khác biệt lớn.)

“Success is not measured by what a man accomplishes, but by the opposition he has encountered, and the courage with which he has maintained the struggle against overwhelming odds.” (Thành công không được đo bằng những gì một người đạt được, mà được đo bằng những khó khăn mà anh ấy đã gặp phải và lòng dũng cảm mà anh ấy đã duy trì trong cuộc chiến đấu trước những khó khăn áp đảo.)

“Success always demands a greater effort.” (Thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn.)

“There is no such thing as public opinion. There is only published opinion.” (Không có điều gì là ý kiến của công chúng. Chỉ có ý kiến được công bố.)

“The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult.” (Những vấn đề sau chiến thắng thì dễ chịu hơn so với sau thất bại, nhưng cũng không dễ dàng hơn.)

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” (Thành công là việc bò bò từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt tình.)

“In wartime, truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies.” (Trong thời chiến tranh, sự thật quý báu đến nỗi cô ấy luôn cần có một đội ngũ bảo vệ của những lời dối trá.)

“We shape our dwellings, and afterwards our dwellings shape us.” (Chúng ta tạo dựng ngôi nhà của mình, và sau đó ngôi nhà của chúng ta tạo hình cho chúng ta.)

“The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.” (Lý luận tốt nhất chống lại dân chủ là cuộc trò chuyện năm phút với cử tri trung bình.)

“If you’re going through hell, keep going.” (Nếu bạn đang trải qua địa ngục, hãy tiếp tục đi.)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là chết chóc: Quan trọng là lòng dũng cảm để tiếp tục.)

“Never, never, never give up.” (Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ.)

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” (Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta xây dựng cuộc đời bằng những gì chúng ta cho đi.)

Xem thêm:  Sharon Stone là ai? Những câu nói hay của Sharon Stone

“Success is not the final step in the journey; it is merely the beginning of a new one.” (Thành công không phải là bước cuối cùng trong hành trình; nó chỉ là sự khởi đầu của một hành trình mới.)

“You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.” (Bạn có kẻ thù? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì điều gì đó, ít nhất một lần trong cuộc đời bạn.)

“The price of greatness is responsibility.” (Giá trị của vĩ đại là trách nhiệm.)

“If you have an important point to make, don’t try to be subtle or clever. Use a pile driver. Hit the point once. Then come back and hit it again. Then hit it a third time – a tremendous whack.” (Nếu bạn có một điểm quan trọng cần trình bày, đừng cố gắng tinh vi hay thông minh. Hãy dùng một cái đập chồng. Đánh vào điểm đó một lần. Rồi quay lại và đánh lại lần nữa. Rồi đánh thêm lần thứ ba – một cú đánh mạnh mẽ.)

“To improve is to change; to be perfect is to change often.” (Để tiến bộ là phải thay đổi; để hoàn thiện là phải thay đổi thường xuyên.)

“The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult.” (Những vấn đề sau chiến thắng thì dễ chịu hơn so với sau thất bại, nhưng cũng không dễ dàng hơn.)

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” (Thành công là việc bò bò từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt tình.)

“In wartime, truth is so precious that she should always be attended by a bodyguard of lies.” (Trong thời chiến tranh, sự thật quý báu đến nỗi cô ấy luôn cần có một đội ngũ bảo vệ của những lời dối trá.)

“We shape our dwellings, and afterwards our dwellings shape us.” (Chúng ta tạo dựng ngôi nhà của mình, và sau đó ngôi nhà của chúng ta tạo hình cho chúng ta.)

“A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” (Người bi quan thấy khó khăn trong mọi cơ hội; người lạc quan thấy cơ hội trong mọi khó khăn.)

“Courage is rightly esteemed the first of human qualities because it is the quality that guarantees all others.” (Can đảm đúng mực được coi là phẩm chất đầu tiên của con người vì nó là phẩm chất đảm bảo tất cả các phẩm chất khác.)

“Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen.” (Chính trị là khả năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tuần sau, tháng sau và năm sau. Và sau đó có khả năng giải thích tại sao nó không xảy ra.)

“You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else.” (Bạn luôn có thể tin cậy vào người Mỹ làm điều đúng – sau khi họ đã thử mọi cách khác.)

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.” (Sự nỗ lực liên tục – không phải sức mạnh hay thông minh – là chìa khóa mở khóa tiềm năng của chúng ta.)

“The empires of the future are the empires of the mind.” (Các đế chế của tương lai là các đế chế của tâm trí.)

“To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents.” (Trong cuộc đời của mỗi người đến một thời điểm đặc biệt khi họ bị chạm vào vai và có cơ hội làm một điều đặc biệt, duy nhất đối với họ và phù hợp với tài năng của họ.)

“I am easily satisfied with the very best.” (Tôi dễ dàng hài lòng với thứ tốt nhất.)

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” (Thành công là việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết.)

Những câu nói của Winston Churchill là nguồn cảm hứng và định hình một tư duy tích cực về can đảm, sự lãnh đạo, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược. Ông đã chứng minh bản thân là một người lãnh đạo xuất sắc trong những thời điểm khó khăn của lịch sử và để lại những lời khuyên có giá trị cho thế hệ sau. Những câu nói này khuyến khích chúng ta không ngừng đối mặt với khó khăn, đứng vững trước thất bại và không bao giờ từ bỏ tầm nhìn của mình. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm:

Larry Page là ai? Những câu nói hay của Larry Page

Isaac Asimov là ai? Những câu nói hay của Isaac Asimov