John McCarthy là ai? Những câu nói hay của John McCarthy

John McCarthy là ai? Những câu nói hay của John McCarthy

John McCarthy, một trong những người sáng lập trí tuệ nhân tạo, định hình chính thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (AI). Ông phát triển Lisp, ngôn ngữ lập trình quan trọng cho sự phát triển của AI và ảnh hưởng đáng kể đến thiết kế ngôn ngữ lập trình ALGOL. Cuộc đóng góp của ông đã đặt nền móng cho lĩnh vực AI và thể hiện tầm quan trọng của kết hợp tri thức và máy tính. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

John McCarthy là ai?

John McCarthy (4 tháng 9 năm 1927 – 24 tháng 10 năm 2011) là một nhà khoa học máy tính và nhà khoa học nhận thức người Mỹ. McCarthy là một trong những người sáng lập trí tuệ nhân tạo và đã đặt nền móng cho lĩnh vực này thông qua thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (AI). Ông cũng phát triển Lisp, một ngôn ngữ lập trình quan trọng cho AI và ảnh hưởng đáng kể đến thiết kế ngôn ngữ lập trình ALGOL.

John McCarthy là ai?
John McCarthy là ai?

McCarthy đã dành phần lớn sự nghiệp tại Đại học Stanford và nhận nhiều giải thưởng danh dự, bao gồm Giải thưởng Turing năm 1971 về đóng góp cho lĩnh vực AI. Sinh ra tại Boston, ông có nguồn gốc di cư từ Ai-len và có mẹ gốc Do Thái Litva. Cuộc sống di dời thường xuyên trong gia đình anh đã tạo nên sự đa dạng và thăng hoa trong sự nghiệp của McCarthy. Ông là một trong những “cha đẻ” của AI và đã đặt nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực này, đặc biệt với việc tạo ra ngôn ngữ Lisp vào cuối những năm 1950.

Những câu nói hay của John McCarthy

“The way to do research is to attack the facts at the point of greatest astonishment.” (“Cách để thực hiện nghiên cứu là tấn công vào những sự thật tại điểm khiến người ta kinh ngạc nhất.”)

“You don’t understand anything until you learn it more than one way.” (“Bạn không thể hiểu một điều gì đó cho đến khi bạn học nó theo nhiều cách khác nhau.”)

“In AI, no problem is solved until it’s solved for a broad class of problems.” (“Trong trí tuệ nhân tạo, một vấn đề không được giải quyết cho đến khi nó được giải quyết cho một loạt vấn đề rộng lớn.”)

“The structure of a task constrains your ability to solve it.” (“Cấu trúc của một nhiệm vụ hạn chế khả năng của bạn để giải quyết nó.”)

“It is easier to do things fast than to do things well.” (“Việc làm mọi thứ nhanh chóng dễ dàng hơn việc làm mọi thứ tốt.”)

“Any problem in AI can be solved by adding another level of indirection.” (“Mọi vấn đề trong trí tuệ nhân tạo có thể được giải quyết bằng cách thêm một cấp độ của gián đoạn.”)

“There are only two kinds of programming languages: those people always bitch about and those nobody uses.” (“Chỉ có hai loại ngôn ngữ lập trình: loại mà mọi người lúc nào cũng than phiền về và loại mà không ai sử dụng.”)

“Artificial intelligence is a tool, not a threat.” (“Trí tuệ nhân tạo là một công cụ, không phải là một mối đe dọa.”)

“The computer program itself is not useful; the things it does are useful.” (“Chương trình máy tính chưa hữu ích; những điều nó thực hiện là hữu ích.”)

“The only way to learn is to do something wrong.” (“Cách duy nhất để học là làm sai một điều gì đó.”)

“It’s not so much what you have to learn if you accept weird theories, it’s what you have to unlearn.” (“Không phải là bạn phải học gì nếu bạn chấp nhận các lý thuyết kỳ quái, mà là bạn phải quên đi gì.”)

“The rise of Google, the rise of Facebook, the rise of Apple, I think are proof that there is a place for computer science as something that solves problems that people face every day.” (“Sự nổi lên của Google, sự nổi lên của Facebook, sự nổi lên của Apple, tôi nghĩ đó là minh chứng cho việc có một vai trò cho khoa học máy tính như một công cụ giải quyết các vấn đề mà con người đối mặt hàng ngày.”)

“A fundamental theory can be roughly characterized as one whose consequences you can deduce from its foundation principles plus a lot of ingenuity.” (“Một lý thuyết cơ bản có thể được đặc trưng một cách sơ bộ như là một lý thuyết mà những hệ quả của nó có thể được suy ra từ những nguyên tắc cơ bản cộng với rất nhiều sự khéo léo.”)

“All ways of knowing about the universe are instruments for knowing. The totality is not necessarily far off.” (“Tất cả các cách để biết về vũ trụ là công cụ để biết. Tổng thể không nhất thiết phải xa xôi.”)

“Computers can do many things, but people can solve almost any problem.” (“Máy tính có thể làm nhiều thứ, nhưng con người có thể giải quyết gần như mọi vấn đề.”)

“I suppose that every major government in the world already has plans for an AI program.” (“Tôi đoán rằng mọi chính phủ lớn trên thế giới đã có kế hoạch cho một chương trình trí tuệ nhân tạo.”)

“If we are able to save this baby’s life, we are helping humanity.” (“Nếu chúng ta có thể cứu sống đứa trẻ này, chúng ta đang giúp cho nhân loại.”)

“It’s really just a matter of resources and attention. There’s a lot of suffering that can be alleviated.” (“Thực sự chỉ là về tài nguyên và sự chú tâm. Có rất nhiều sự khổ cực có thể được giảm nhẹ.”)

 Những câu nói hay của John McCarthy
Những câu nói hay của John McCarthy

“The ultimate dream is to create robots that can learn and adapt to their environment.” (“Ước mơ cuối cùng là tạo ra những robot có thể học hỏi và thích nghi với môi trường của họ.”)

“The general public has almost no understanding of computer science.” (“Công chúng chưa thực sự hiểu biết về khoa học máy tính.”)

“The most important thing is that people should be more understanding of the value of their own minds.” (“Điều quan trọng nhất là mọi người nên hiểu rõ giá trị của tâm trí của họ.”)

“We’re running out of time to address the climate crisis.” (“Chúng ta đang cạn kiệt thời gian để giải quyết khủng bố khí hậu.”)

“We must use our understanding of science and technology to address the problems facing humanity.” (“Chúng ta phải sử dụng hiểu biết của chúng ta về khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề đối diện với nhân loại.”)

“AI research is an attempt to make computers think and learn like humans.” (“Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là một cố gắng để làm cho máy tính suy nghĩ và học tập giống như con người.”)

“Computers are powerful tools, but it’s up to humans to use them for the greater good.” (“Máy tính là công cụ mạnh mẽ, nhưng đến con người để sử dụng chúng cho cái thiện lớn hơn.”)

“AI is about solving real-world problems and enhancing human capabilities.” (“Trí tuệ nhân tạo là về việc giải quyết các vấn đề thực tế và tăng cường khả năng của con người.”)

“Understanding and empathy are crucial in addressing global challenges.” (“Hiểu biết và sự cảm thông là quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.”)

“The power of computer science lies in its ability to transform the world.” (“Sức mạnh của khoa học máy tính nằm trong khả năng biến đổi thế giới.”)

“Artificial intelligence holds the potential to revolutionize many industries.” (“Trí tuệ nhân tạo mang tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp.”)

“AI is a tool that can be used for both good and bad, so ethical considerations are paramount.” (“Trí tuệ nhân tạo là một công cụ có thể được sử dụng cho cả việc tốt và xấu, vì vậy xem xét về đạo đức là rất quan trọng.”)

“It’s important to remember that the goal of AI is not to replace humans, but to assist and enhance their abilities.” (“Quan trọng nhớ rằng mục tiêu của trí tuệ nhân tạo không phải là thay thế con người, mà là giúp đỡ và nâng cao khả năng của họ.”)

“The future of AI is promising, but it requires responsible development and ethical considerations.” (“Tương lai của trí tuệ nhân tạo rất hứa hẹn, nhưng nó đòi hỏi sự phát triển có trách nhiệm và xem xét đạo đức.”)

“AI research is a continuous journey to unlock the potential of machines and make them more intelligent.” (“Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là một hành trình liên tục để mở khóa tiềm năng của máy tính và làm cho chúng thông minh hơn.”)

“The true power of AI lies in its ability to learn and adapt to new challenges.” (“Sức mạnh thực sự của trí tuệ nhân tạo nằm trong khả năng học hỏi và thích nghi với thách thức mới.”)

“AI can be a force for positive change in the world if used wisely.” (“Trí tuệ nhân tạo có thể là một lực lượng mang lại thay đổi tích cực trên thế giới nếu sử dụng một cách khôn ngoan.”)

“Machines have the potential to assist humans in addressing complex problems and improving our lives.” (“Máy tính có khả năng giúp con người giải quyết những vấn đề phức tạp và cải thiện cuộc sống của chúng ta.”)

“The collaboration between humans and AI can lead to remarkable achievements.” (“Sự hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến những thành tựu đáng kinh ngạc.”)

“Ethics and values should guide the development and use of AI technology.” (“Đạo đức và giá trị nên hướng dẫn sự phát triển và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.”)

“AI has the potential to address some of the world’s most pressing challenges, from healthcare to climate change.” (“Trí tuệ nhân tạo có tiềm năng giải quyết một số thách thức cấp bách của thế giới, từ chăm sóc sức khỏe đến biến đổi khí hậu.”)

“The key to AI’s success lies in its ability to learn and adapt in a dynamic world.” (“Chìa khóa của sự thành công của trí tuệ nhân tạo nằm trong khả năng học hỏi và thích nghi trong một thế giới đa dạng.”)

“AI can be a powerful tool in addressing global issues, but it must be used responsibly.” (“Trí tuệ nhân tạo có thể là một công cụ mạnh mẽ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhưng nó phải được sử dụng có trách nhiệm.”)

“AI technology has the potential to improve our lives and make the world a better place.” (“Công nghệ trí tuệ nhân tạo có tiềm năng cải thiện cuộc sống của chúng ta và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”)

“AI is a journey of continuous improvement and innovation.” (“Trí tuệ nhân tạo là một hành trình không ngừng cải tiến và đổi mới.”)

“A person doesn’t gain intelligence by gaining more data; they gain intelligence by structuring the data they have.” (“Một người không trở nên thông minh bằng cách tích luỹ thêm dữ liệu; họ trở nên thông minh bằng cách cấu trúc dữ liệu họ đã có.”)

“The future of the AI revolution is the future of human evolution.” (“Tương lai của cuộc cách mạng Trí tuệ nhân tạo là tương lai của sự tiến hóa của con người.”)

“Programming a computer can be defined as finding a sequence of instructions that will automate the performance of a task (or solve a problem).” (“Lập trình máy tính có thể được định nghĩa là tìm kiếm một chuỗi hướng dẫn để tự động hóa việc thực hiện một nhiệm vụ (hoặc giải quyết một vấn đề).”)

“Computers can be made to do complex things because they can be programmed to behave differently depending on the input.” (“Máy tính có thể được làm để thực hiện những việc phức tạp bởi vì chúng có thể được lập trình để hoạt động khác nhau dựa trên dữ liệu đầu vào.”)

“The question of ‘Can a machine think?’ has no more significance than the question of ‘Can a submarine swim?'” (“Câu hỏi ‘Máy tính có thể suy nghĩ?’ không có ý nghĩa nhiều hơn câu hỏi ‘Tàu ngầm có thể bơi?””)

“The computer does not store facts, information, or data; it stores instructions.” (“Máy tính không lưu trữ sự thật, thông tin hoặc dữ liệu; nó lưu trữ hướng dẫn.”)

“AI’s goal is to enable machines to perform tasks that would require human intelligence if done by a human.” (“Mục tiêu của Trí tuệ nhân tạo là cho phép máy tính thực hiện nhiệm vụ mà nếu làm bởi con người sẽ cần đến trí tuệ con người.”)

“The essence of intelligence is that it learns from the past, plans for the future, and uses its knowledge in the present.” (“Bản chất của trí tuệ là nó học từ quá khứ, lập kế hoạch cho tương lai và sử dụng kiến thức của nó trong hiện tại.”)

“Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.” (“Khoa học máy tính không còn nữa liên quan đến máy tính hơn là thiên văn học liên quan đến kính viễn vọng.”)

“The capacity of a machine to make decisions is what we mean by calling it intelligent.” (“Khả năng của máy tính ra quyết định là điều chúng ta hiểu là máy tính thông minh.”)

“In AI, a computer program doesn’t have to be conscious to be intelligent.” (“Trong Trí tuệ nhân tạo, một chương trình máy tính không cần phải có ý thức để có trí tuệ.”)

“There are no great limits to growth because there are no limits of human intelligence, imagination, and wonder.” (“Không có giới hạn lớn cho sự phát triển vì không có giới hạn đối với trí thông minh, sự tưởng tượng và kỳ diệu của con người.”)

“The human mind is full of curiosity and the desire to understand.” (“Tâm trí con người đầy sự tò mò và mong muốn hiểu biết.”)

“Learning is making sense out of something.” (“Học hỏi là tạo ra ý nghĩa từ điều gì đó.”)

“Machines as simple as thermostats can be said to have beliefs.” (“Những máy móc đơn giản như máy điều chỉnh nhiệt độ cũng có thể được nói có niềm tin.”)

“The question of whether a computer can think is no more interesting than the question of whether a submarine can swim.” (“Câu hỏi về việc máy tính có thể suy nghĩ không còn thú vị hơn câu hỏi về việc tàu ngầm có thể bơi lội không.”)

“The feeling of belief is a feeling about whether an idea is true or not.” (“Cảm giác niềm tin là cảm giác về việc một ý tưởng có đúng hay không.”)

“The chief purpose of life is to have fun.” (“Mục đích chính của cuộc sống là vui vẻ.”)

Câu nói hay của John McCarthy về trí tuệ nhân tạo
Câu nói hay của John McCarthy về trí tuệ nhân tạo

“AI research is not the same as research on human intelligence.” (“Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo không giống với nghiên cứu về trí tuệ của con người.”)

“The possibility of computer programming represents the possibility of comprehensive and accurate records of mental events.” (“Khả năng lập trình máy tính đại diện cho khả năng tạo ra hồ sơ toàn diện và chính xác về sự kiện tâm trí.”)

“AI can be as amazing as the difference between seeing and being blind.” (“Trí tuệ nhân tạo có thể thần kỳ như sự khác biệt giữa thấy và bị mù.”)

“The power of artificial intelligence is not in mimicking humans but in augmenting human capabilities.” (“Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo không phải là bắt chước con người mà là tăng cường khả năng của con người.”)

“AI is about amplifying human potential, not replacing humans.” (“Trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc tăng cường tiềm năng con người, không phải thay thế con người.”)

“The real value of AI is not in what it can do, but in what it can empower you to do.” (“Giá trị thực sự của trí tuệ nhân tạo không nằm ở những gì nó có thể làm, mà ở những gì nó có thể giúp bạn thực hiện.”)

“AI is not a magic wand, but a powerful tool for problem-solving and innovation.” (“Trí tuệ nhân tạo không phải là cây gậy thần kỳ, mà là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề và đổi mới.”)

“The real beauty of AI lies in its ability to automate the mundane, allowing us to focus on the extraordinary.” (“Vẻ đẹp thực sự của trí tuệ nhân tạo nằm ở khả năng tự động hóa việc tầm thường, cho phép chúng ta tập trung vào những điều phi thường.”)

“AI is a tool to extend human creativity, not replace it.” (“Trí tuệ nhân tạo là một công cụ để mở rộng sự sáng tạo của con người, không phải thay thế nó.”)

“The true potential of AI is in its ability to assist, augment, and enhance human experiences.” (“Tiềm năng thực sự của trí tuệ nhân tạo nằm ở khả năng hỗ trợ, tăng cường và nâng cao trải nghiệm của con người.”)

“AI is a reflection of our own ingenuity, an extension of our problem-solving abilities.” (“Trí tuệ nhân tạo là một phản ánh của sự tài tình của chúng ta, một mở rộng của khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta.”)

“In the realm of AI, the most remarkable creations are those that empower humans, not replace them.” (“Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, những sáng tạo đáng kinh ngạc nhất là những cái mà giúp con người, không phải thay thế họ.”)

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Của Đen Vâu Truyền Cảm Hứng Cho Giới Trẻ

Các câu nói xuất sắc của John McCarthy rọi sáng tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo và vai trò của công nghệ trong cuộc sống. Chúng làm nổi bật mối quan hệ đặc biệt giữa con người và máy tính, chỉ ra rằng tương tác này không phải là mối đe dọa mà thay vào đó là cơ hội tạo ra những đột phá đáng kinh ngạc. John McCarthy thực sự thấy được tiềm năng vĩ đại của trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống con người và thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo giữa con người và máy tính để đạt được những thành tựu phi thường.

Xem thêm:

Những Câu Nói Hay Của Joker – Triết Lí Của Kẻ Điên Được Yêu Thích Nhất

Richard Branson là ai? Những câu nói hay của Richard Branson

Đánh giá bài viết này

Bình luận