Napoleon Hill là ai? Những câu nói hay của Napoleon Hill

Napoleon Hill là ai? Những câu nói hay của Napoleon Hill

Napoleon Hill, tác giả và sáng lập “thành công học,” là một nhà nghiên cứu và tầm nhìn gia về khả năng con người. Tác phẩm nổi tiếng của ông, “Think and Grow Rich,” không chỉ là một cuốn sách, mà là một bản hướng dẫn định hình cuộc sống. Ông đã khám phá và chia sẻ những bí quyết về tâm lý và tri thức để giúp hàng triệu người trên khắp thế giới thực hiện ước mơ và đạt được thành công. Hill đã thể hiện rằng niềm tin, tư duy tích cực và khả năng không ngừng nỗ lực có thể biến những ước mơ thành hiện thực. Đó là một sự kế thừa tinh thần quý báu mà ông để lại cho thế hệ sau, định hình cuộc sống của rất nhiều người thành công.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Napoleon Hill là ai?

Napoleon Hill (1883-1970) là một tác giả người Mỹ nổi tiếng, và ông được biết đến như là một trong những người sáng lập nên lĩnh vực “thành công học.” Tác phẩm nổi tiếng nhất của Hill là cuốn sách “Nghĩ giàu và làm giàu” (Think and Grow Rich), một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Cuốn sách này đã trở thành một tài liệu cố vấn cho hàng triệu người trên khắp thế giới về cách đạt được thành công và thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Napoleon Hill đã thể hiện triết lý của mình qua câu nói nổi tiếng: “Điều gì mà tâm trí có thể nhận thức và tin tưởng thì tâm trí có thể hoàn thành.” Ông lấy điểm khởi đầu từ niềm tin, tư duy tích cực và mục tiêu rõ ràng như những yếu tố quan trọng đối với việc đạt được thành công trong cuộc sống.

Napoleon Hill là ai?
Napoleon Hill là ai?

Cuộc hành trình của Napoleon Hill từ một người làm phóng viên với nguồn gốc nghèo khó đến vị trí cố vấn cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt thể hiện tầm quan trọng của kiên nhẫn, khao khát học hỏi và khả năng vượt qua khó khăn. Ông đã truyền cảm hứng và kiến thức cho hàng triệu người về cách thay đổi cuộc sống của họ thông qua niềm tin và hành động.

Napoleon Hill đã để lại một di sản vĩ đại về cách chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của tâm trí và ý thức để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Đó là một lời nhắc nhở quý báu về sức mạnh của ý chí và niềm tin trong cuộc hành trình đến với thành công cá nhân.

Những câu nói hay của Napoleon Hill

“Think twice before you speak because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.” (“Hãy suy nghĩ hai lần trước khi bạn nói vì lời nói và ảnh hưởng của bạn sẽ gieo xuống hạt giống của thành công hoặc thất bại trong tâm trí của người khác.”)

“No one is ready for a thing until they believe they can acquire it.” (“Không ai sẵn sàng cho một điều gì cho đến khi họ tin rằng họ có thể đạt được nó.”)

“Opportunity often comes disguised in the form of misfortune, or temporary defeat.” (“Cơ hội thường đến với hình dạng của bất hạnh hoặc thất bại tạm thời.”)

“The ladder of success is never crowded at the top.” (“Cây cầu thành công không bao giờ đông đúc ở phía trên.”)

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” (“Thành công là việc liên tục từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự hăng hái.”)

“Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve.” (“Bất kỳ điều gì mà tâm trí bạn có thể tưởng tượng và tin rằng nó có thể đạt được, bạn có thể thực hiện được.”)

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” (“Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.”)

“The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge.” (“Con đường của thành công là con đường của việc không ngừng theo đuổi kiến thức.”)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (“Thành công không phải là điểm cuối, thất bại không phải là tử vong: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới là quan trọng.”)

“Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything.” (“Khao khát là điểm khởi đầu của mọi thành tựu, không phải là hy vọng, không phải là ước mơ, mà là một khao khát đập mạnh, siết chặt mà vượt lên trên mọi thứ.”)

“The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small fire makes a small amount of heat.” (“Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khao khát. Hãy luôn nhớ điều này. Mong muốn yếu đuối sẽ mang lại kết quả yếu đuối, giống như một vụ cháy nhỏ tạo ra lượng nhiệt nhỏ.”)

“Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements.” (“Hãy trân trọng những tầm nhìn và giấc mơ của bạn vì chúng là con cái của tâm hồn bạn, bản thiết kế của những thành tựu cuối cùng của bạn.”)

“Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit.” (“Mọi khó khăn, mọi thất bại, mọi đau khổ đều mang trong đó hạt giống của một lợi ích bằng hoặc lớn hơn.”)

“Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.” (“Hãy đặt tâm trí vào một mục tiêu rõ ràng và quan sát xem thế giới sẽ dừng lại để nhường bạn đi.”)

“You might well remember that nothing can bring you success but yourself.” (“Hãy nhớ rằng không có gì có thể mang lại thành công cho bạn ngoại trừ chính bạn.”)

“Your mental attitude is something you can control outright and you must use self-discipline until you create a Positive Mental Attitude — your mental attitude attracts to you everything that makes you what you are.” (“Thái độ tinh thần của bạn là điều bạn có thể kiểm soát hoàn toàn và bạn phải sử dụng kỷ luật bản thân cho đến khi bạn tạo ra Thái độ Tinh Thần Tích Cực – thái độ tinh thần của bạn thu hút đến bạn mọi thứ làm bạn trở thành người bạn là.”)

“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.” (“Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến thông qua sự nỗ lực và đấu tranh liên tục.”)

“The best way to sell yourself to others is first to sell the others to yourself.” (“Cách tốt nhất để bán chính mình cho người khác là trước tiên bán người khác cho bản thân bạn.”)

“Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit.” (“Sự nỗ lực chỉ thực sự phát huy phần thưởng của nó sau khi một người từ chối bỏ cuộc.”)

“You are the master of your destiny. You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (“Bạn là chủ nhân của số phận của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình. Bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn muốn.”)

“You are the master of your destiny. You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (“Bạn là chủ nhân của số phận của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình. Bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn muốn.”)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (“Thành công không phải là điểm dừng, thất bại cũng không phải là chết chóc: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.”)

Những câu nói hay của Napoleon Hill
Những câu nói hay của Napoleon Hill

“Don’t wait. The time will never be just right.” (“Đừng chờ đợi. Thời gian sẽ không bao giờ hoàn hảo.”)

“The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small fire makes a small amount of heat.” (“Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khao khát. Hãy luôn nhớ điều này. Mong muốn yếu đuối sẽ mang lại kết quả yếu đuối, giống như một vụ cháy nhỏ tạo ra lượng nhiệt nhỏ.”)

“If you cannot do great things, do small things in a great way.” (“Nếu bạn không thể làm những điều lớn lao, hãy làm những điều nhỏ một cách tuyệt vời.”)

“Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.” (“Bất kỳ điều gì tâm trí có thể hình dung và tin tưởng, nó có thể đạt được.”)

“Action is the real measure of intelligence.” (“Hành động là thước đo thực sự của trí thông minh.”)

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.” (“Đừng sợ bỏ đi những điều tốt để theo đuổi những điều tuyệt vời.”)

“The ladder of success is never crowded at the top.” (“Cầu thang của thành công không bao giờ đông đúc ở đỉnh.”)

“Your big opportunity may be right where you are now.” (“Cơ hội lớn của bạn có thể đang ngay tại nơi bạn đang ở ngay bây giờ.”)

“Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.” (“Hãy đặt tâm trí của bạn vào một mục tiêu cụ thể và quan sát xem thế giới sẽ nhanh chóng nhường đường để bạn đi qua.”)

“The strongest oak of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.” (“Cây sồi mạnh nhất trong khu rừng không phải là cây được bảo vệ khỏi cơn bão và che khuất dưới ánh mặt trời. Đó là cây đứng giữa bãi cỏ nơi nó buộc phải chiến đấu cho sự tồn tại của mình trước gió mưa và nắng cháy.”)

“Your mental attitude is something you can control outright and you must use self-discipline until you create a Positive Mental Attitude – your mental attitude attracts to you everything that makes you what you are.” (“Thái độ tinh thần của bạn là điều bạn có thể kiểm soát một cách trực tiếp và bạn phải sử dụng kỷ luật bản thân cho đến khi bạn tạo ra một Thái Độ Tinh Thần Tích Cực – thái độ tinh thần của bạn thu hút đến bạn mọi thứ khiến bạn trở thành chính mình.”)

“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.” (“Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến từ sự nỗ lực và cuộc chiến đấu liên tục.”)

“Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements.” (“Chăm sóc những tầm nhìn và giấc mơ của bạn vì chúng là con cái của tâm hồn bạn, bản thiết kế của những thành tựu cuối cùng của bạn.”)

“When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.” (“Khi thất bại đến, hãy chấp nhận nó như một dấu hiệu cho thấy kế hoạch của bạn không cốt lõi, xây dựng lại kế hoạch đó và lại bắt đầu hướng về mục tiêu mà bạn mong muốn.”)

“The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge.” (“Con đường của thành công là con đường của việc không ngừng tìm kiếm kiến thức.”)

“Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting.” (“Thắng lợi luôn có thể đạt được cho người không từ bỏ cuộc chiến.”)

“Great achievement is usually born of great sacrifice, and is never the result of selfishness.” (“Thành tựu vĩ đại thường ra đời từ sự hy sinh vĩ đại và không bao giờ là kết quả của tính ích kỷ.”)

“It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.” (“Điều này là hoàn toàn đúng, bạn có thể thành công tốt nhất và nhanh nhất bằng cách giúp người khác thành công.”)

“Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit.” (“Mọi khó khăn, mọi thất bại, mọi đau khổ đều mang trong đó hạt giống của một lợi ích tương đương hoặc lớn hơn.”)

“The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat.” (“Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khao khát. Hãy luôn nhớ điều này. Khao khát yếu dẫn đến kết quả yếu, giống như một lượng lửa nhỏ tạo ra một lượng nhiệt nhỏ.”)

“Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you are ready or not, to put this plan into action.” (“Tạo ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện khao khát của bạn và bắt đầu ngay, dù bạn đã sẵn sàng hay chưa, để thực hiện kế hoạch này.”)

“The ladder of success is never crowded at the top.” (“Cây thang của thành công không bao giờ đông đúc ở đỉnh.”)

“Your big opportunity may be right where you are now.” (“Cơ hội lớn của bạn có thể ngay tại nơi bạn đang ở hiện tại.”)

“Effort is the best indicator of interest.” (“Nỗ lực là chỉ số tốt nhất của sự quan tâm.”)

“The best way to sell yourself to others is first to sell the others to yourself.” (“Cách tốt nhất để bán bản thân cho người khác là trước hết bán người khác cho bản thân mình.”)

“No accurate thinker will judge another person by that which the other person’s enemies say about him.” (“Không có người suy tư chính xác nào sẽ đánh giá một người khác dựa trên những gì đối thủ của người khác nói về người đó.”)

“You might well remember that nothing can bring you success but yourself.” (“Hãy nhớ rằng không có gì có thể mang lại thành công cho bạn ngoại trừ chính bạn.”)

“Success comes to those who become success-conscious.” (“Thành công đến với những người trở nên ý thức về thành công.”)

“Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.” (“Hãy đặt tâm trí vào một mục tiêu cụ thể và quan sát làm thế nào thế giới nhanh chóng nhường đường cho bạn.”)

“A quitter never wins and a winner never quits.” (“Người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc.”)

“Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit.” (“Sự nỗ lực chỉ thực sự đem lại phần thưởng của nó sau khi một người từ chối từ bỏ.”)

“Every adversity carries with it the seed of an equivalent or greater benefit.” (“Mọi khó khăn đều mang trong đó hạt giống của một lợi ích tương đương hoặc lớn hơn.”)

“Opinions are the cheapest commodities on earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon anyone who will accept them. If you are influenced by ‘opinions’ when you reach DECISIONS, you will not succeed in any undertaking.” (“Ý kiến là thứ hàng hóa rẻ nhất trên trái đất. Mọi người có một đàn ý kiến sẵn sàng để đổ lên bất kỳ ai chấp nhận chúng. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi ‘ý kiến’ khi bạn đưa ra QUYẾT ĐỊNH, bạn sẽ không thành công trong bất kỳ công việc nào.”)

“You are the master of your destiny. You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (“Bạn là chủ nhân của số phận của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của riêng bạn. Bạn có thể làm cuộc sống của mình trở thành điều bạn muốn nó trở thành.”)

“Do not wait; the time will never be ‘just right.’ Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along.” (“Đừng chờ đợi; thời gian sẽ không bao giờ ‘đúng lúc.’ Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng, và làm việc với bất kỳ công cụ nào bạn có thể điều khiển, và công cụ tốt hơn sẽ được tìm thấy khi bạn tiến xa hơn.”)

“Our only limitations are those we set up in our own minds.” (“Giới hạn duy nhất của chúng ta là những giới hạn mà chúng ta tự đặt trong tâm trí mình.”)

“No one ever is defeated until defeat has been accepted as a reality.” (“Không ai bao giờ bị thất bại cho đến khi thất bại đã được chấp nhận là hiện thực.”)

“Patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success.” (“Sự kiên nhẫn, kiên trì và mồ hôi là sự kết hợp không thể chịu thua trong sự thành công.”)

“Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit.” (“Mọi khó khăn, mọi thất bại, mọi đau khổ đều mang trong mình hạt giống của một lợi ích bằng hoặc lớn hơn.”)

“Action is the real measure of intelligence.” (“Hành động là thước đo thực sự của sự thông minh.”)

“The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge.” (“Con đường của thành công là con đường không ngừng theo đuổi kiến thức.”)

“When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve.” (“Khi khao khát của bạn đủ mạnh, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ đến nỗi có thể đạt được những sức mạnh siêu phàm.”)

“You give before you get.” (“Bạn phải cho trước khi nhận được.”)

“Great achievement is usually born of great sacrifice, and is never the result of selfishness.” (“Thành tựu vĩ đại thường ra đời từ sự hy sinh vĩ đại và không bao giờ là kết quả của lòng ích kỷ.”)

“Strength comes from overcoming the things you once thought you couldn’t.” (“Sức mạnh đến từ việc vượt qua những điều bạn từng nghĩ bạn không thể làm.”)

“The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat.” (“Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là sự khao khát. Hãy luôn giữ điều này trong tâm trí. Khao khát yếu đem lại kết quả yếu, giống như lượng lửa nhỏ tạo ra lượng nhiệt nhỏ.”)

“Every person who wins in any undertaking must be willing to cut all sources of retreat. Only by doing so can one be sure of maintaining that state of mind known as a burning desire to win – essential to success.” (“Mọi người chiến thắng trong bất kỳ công việc nào phải sẵn sàng cắt đứt tất cả các nguồn thoát lui. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể đảm bảo duy trì tâm trạng gọi là khao khát chiến thắng – điều quan trọng cho sự thành công.”)

“Strength and growth come only through effort and struggle.” (“Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến qua nỗ lực và cuộc đấu tranh.”)

“Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements.” (“Hãy trân trọng những tầm nhìn và giấc mơ của bạn vì chúng là con cái của tâm hồn bạn, bản thiết kế của thành tựu cuối cùng của bạn.”)

“No accurate thinker will judge another person by that which the other person’s enemies say about him.” (“Không có người suy nghĩ chính xác nào sẽ đánh giá một người khác dựa vào những gì mà kẻ thù của người đó nói về anh ta.”)

“You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (“Bạn là chủ nhân của số phận của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình. Bạn có thể làm cho cuộc sống của mình trở thành điều bạn muốn.”)

“Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit.” (“Sự cố gắng chỉ thực sự đem lại phần thưởng của nó sau khi một người từ chối bỏ cuộc.”)

“Any business whose management has the foresight to adopt a policy which consolidates management, employees and the public it serves in a spirit of team work, provides itself with an insurance policy against failure.” (“Mọi doanh nghiệp mà sự quản lý của nó có tầm nhìn để áp dụng một chính sách kết hợp quản lý, nhân viên và công chúng mà nó phục vụ trong tinh thần làm việc nhóm, tự bảo vệ mình trước nguy cơ thất bại.”)

“Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.” (“Hãy đặt tâm trí vào một mục tiêu cụ thể và quan sát xem thế giới sẽ đứng sang một bên để bạn tiến qua.”)

“Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything.” (“Sự khao khát là điểm khởi đầu của mọi thành tựu, không phải là một hy vọng, không phải là một ước mơ, mà là sự khao khát đập mạnh, vượt xa tất cả.”)

“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.” (“Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến qua sự nỗ lực và cuộc đấu tranh liên tục.”)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (“Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là tử vong: Đó là lòng dũng cảm để tiếp tục mới quan trọng.”)

“You might well remember that nothing can bring you success but yourself.” (“Hãy nhớ rằng không có gì có thể đem lại thành công cho bạn ngoại trừ chính bạn.”)

“Don’t wait. The time will never be just right.” (“Đừng chờ đợi. Thời gian sẽ không bao giờ hoàn hảo.”)

“Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.” (“Hãy đặt mục tiêu cụ thể và quan sát xem thế giới sẽ đứng sang một bên để bạn tiến qua.”)

“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.” (“Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến từ sự nỗ lực và cuộc chiến đấu liên tục.”)

“Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit.” (“Mọi khó khăn, mọi thất bại, mọi nỗi đau trong tim đều chứa đựng hạt giống của một lợi ích bằng hoặc lớn hơn.”)

“It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.” (“Điều này thực sự đúng rằng bạn có thể thành công tốt nhất và nhanh nhất bằng cách giúp người khác thành công.”)

“Opportunity often comes disguised in the form of misfortune or temporary defeat.” (“Cơ hội thường đến trong hình dạng của tai họa hoặc thất bại tạm thời.”)

“The starting point of all achievement is desire.” (“Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là mong muốn.”)

“Every person who wins in any undertaking must be willing to cut all sources of retreat.” (“Mọi người chiến thắng trong mọi sự việc phải sẵn sàng cắt đứt tất cả các nguồn lối thoát.”)

“Do not wait; the time will never be ‘just right.’ Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along.” (“Đừng chờ đợi; thời gian sẽ không bao giờ ‘hoàn hảo.’ Hãy bắt đầu từ vị trí hiện tại của bạn và làm việc với bất kỳ công cụ nào bạn có trong tầm tay, và công cụ tốt hơn sẽ được tìm thấy khi bạn tiến bộ.”)

“Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.” (“Hầu hết mọi người vĩ đại đã đạt được thành công lớn nhất của họ chỉ một bước ngoặt xa thất bại lớn nhất của họ.”)

“A goal is a dream with a deadline.” (“Mục tiêu là một giấc mơ với một hạn chót.”)

“Your big opportunity may be right where you are now.” (“Cơ hội lớn của bạn có thể đang ngay tại nơi bạn đang ở.”)

“Success in its highest and noblest form calls for peace of mind and enjoyment and happiness which come only to the man who has found the work that he likes best.” (“Sự thành công ở hình thức cao nhất và quý báu nhất đòi hỏi sự bình yên tinh thần và niềm vui và hạnh phúc chỉ đến với người đã tìm ra công việc mà anh ấy thích nhất.”)

“Cherish your visions and your dreams, as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements.” (“Hãy trân trọng những tầm nhìn và giấc mơ của bạn, vì chúng là con cái của tâm hồn bạn, bản thiết kế của những thành tựu cuối cùng của bạn.”)

“No accurate thinker will judge another person by that which the other person’s enemies say about him.” (“Người suy tư chính xác sẽ không đánh giá người khác dựa vào những gì kẻ thù của người khác nói về anh ta.”)

“You give before you get.” (“Bạn phải cho trước khi nhận được.”)

“Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.” (“Hầu hết những người vĩ đại đã đạt được sự thành công lớn nhất của họ chỉ một bước ngoặt xa sự thất bại lớn nhất của họ.”)

“Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.” (“Bất cứ điều gì tâm trí có thể hình dung và tin tưởng, nó có thể đạt được.”) (Repeating this powerful quote for emphasis.)

“You are the master of your destiny. You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (“Bạn là người chủ của số phận mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình. Bạn có thể biến cuộc sống của mình thành điều bạn muốn.”) (Repeating this empowering quote for emphasis.)

“Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.” (“Bất cứ điều gì tâm trí có thể hình dung và tin tưởng, nó có thể đạt được.”)

“Don’t wait. The time will never be just right.” (“Đừng chờ đợi. Thời điểm không bao giờ hoàn hảo.”)

“Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass.” (“Hãy xác định mục tiêu rõ ràng và quan sát xem thế giới sẽ đứng nhường chỗ để bạn tiến lên.”)

“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.” (“Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến từ nỗ lực và đấu tranh liên tục.”)

“Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit.” (“Mọi khó khăn, mọi thất bại, mọi đau khổ đều mang theo hạt giống của một lợi ích bằng hoặc lớn hơn.”)

“You are the master of your destiny. You can influence, direct, and control your own environment. You can make your life what you want it to be.” (“Bạn là người chủ của số phận mình. Bạn có thể ảnh hưởng, chỉ đạo và kiểm soát môi trường của mình. Bạn có thể biến cuộc sống của mình thành điều bạn muốn.”)

“Set your goals high, and don’t stop till you get there.” (“Xây dựng mục tiêu của bạn cao, và đừng ngừng cho đến khi bạn đạt được.”)

“If you cannot do great things, do small things in a great way.” (“Nếu bạn không thể làm những việc lớn, hãy làm những việc nhỏ một cách xuất sắc.”)

“Strength is the product of struggle, you must do what others don’t to achieve what others won’t.” (“Sức mạnh là sản phẩm của cuộc đấu tranh, bạn phải làm những gì người khác không làm để đạt được những gì người khác không thể.”)

“The starting point of all achievement is desire.” (“Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khao khát.”)

Napoleon Hill đã để lại một di sản vĩ đại về cách chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của tâm trí và ý thức để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Đó là một lời nhắc nhở quý báu về sức mạnh của ý chí và niềm tin trong cuộc hành trình đến với thành công cá nhân.

Xem thêm:

Andrew Carnegie là ai? Những câu nói hay của Andrew Carnegie

Oprah Winfrey là ai? Những câu nói hay của Oprah Winfrey

Đánh giá bài viết này

Bình luận