Steve Wozniak là ai? Những câu nói hay của Steve Wozniak

Steve Wozniak là ai? Những câu nói hay của Steve Wozniak

Steve Wozniak, một kỹ sư máy tính và lập trình viên Mỹ, đồng sáng lập Apple Inc. với Steve Jobs, đặt nền móng cho cuộc cách mạng máy tính bằng việc tạo ra Apple I và Apple II vào những năm 1970. Biệt danh “Woz” và “Phù thủy tuyệt vời của Woz” thể hiện sự tài năng của ông. Ông cũng thành lập công ty “Wheels of Zeus” (Woz) và được gọi là “Steve khác” của Apple, góp phần quan trọng vào tiến bộ công nghệ máy tính. Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Steve Wozniak là ai?

Stephen (hoặc Stephan) Gary “Steve” Wozniak, thường được gọi là Woz, là một kỹ sư máy tính và lập trình viên Mỹ. Ông nổi tiếng là một trong những người đồng sáng lập Apple Inc. cùng với Steve Jobs và Ronald Wayne. Trong thập kỷ 1970, ông đã sáng tạo máy tính Apple I và Apple II, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành máy tính tại thời điểm đó.

Biệt danh “Woz” thể hiện tài năng đặc biệt của ông, và còn có tên gọi “Phù thủy tuyệt vời của Woz” và “iWoz,” thể hiện sự ảnh hưởng của ông đối với việc đặt tên cho nhiều sản phẩm của Apple. Công ty “Wheels of Zeus” (Woz) cũng mang tên của ông.

Steve Wozniak là ai?
Steve Wozniak là ai?

Vào năm 1970, Wozniak gặp Steve Jobs tại Hewlett-Packard (HP), và cùng nhau, họ đã khám phá ý tưởng bán máy tính lắp ráp. Mặc dù ban đầu có hoài nghi, nhưng Wozniak cuối cùng được thuyết phục bởi Jobs về tầm quan trọng của dự án. Họ bán tài sản cá nhân để có vốn khởi đầu và lắp ráp các nguyên mẫu đầu tiên tại nhà Jobs. Wozniak đã tự mình phát triển các màn hình và trò chơi máy tính, và sau đó thiết kế Apple I, một sản phẩm đột phá.

Wozniak rời bỏ Đại học California, Berkeley vào năm 1975 để tập trung vào việc phát triển máy tính, và cuối cùng, ông đã tạo ra thiết kế nổi tiếng của Apple I. Ông và Steve Jobs chủ yếu làm việc để thực hiện ý tưởng của họ trong cộng đồng Homebrew Computer Club, một nhóm yêu thích thiết bị điện tử và máy tính tại Palo Alto. Thành công của họ đã đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp máy tính.

Những câu nói hay của Steve Wozniak

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những việc bạn tin là tuyệt vời.”)

“Even if you build a perfect product, you have to get it out there, and no one will ever know about it unless you’re well funded.” (“Thậm chí nếu bạn xây dựng một sản phẩm hoàn hảo, bạn phải tung nó ra thị trường, và không ai bao giờ biết về nó trừ khi bạn có nguồn tài trợ tốt.”)

“The only way to do great work is to love what you do.” (“Cách duy nhất để làm việc xuất sắc là yêu công việc của mình.”)

“I believe life is an intelligent thing: that things aren’t random.” (“Tôi tin rằng cuộc sống là một sự thông minh: mọi thứ không phải là ngẫu nhiên.”)

“I learned not to worry so much about the outcome but to concentrate on the step I was on and try to do it as perfectly as I could when I was doing it.” (“Tôi đã học cách không quá lo lắng về kết quả mà tập trung vào bước mà tôi đang thực hiện và cố gắng làm nó hoàn hảo nhất có thể.”)

“We’re living at a time when attention is the new currency. Those who insert themselves into as many channels as possible look set to capture the most value.” (“Chúng ta đang sống trong một thời đại khi sự chú ý là đồng tiền mới. Những người chen vào nhiều kênh càng nhiều càng có khả năng thu về giá trị lớn nhất.”)

“Bad times can be good if you have the right mindset.” (“Thời kỳ khó khăn có thể trở thành thời kỳ tốt nếu bạn có tư duy đúng đắn.”)

“The goal is not to live forever, but to create something that will.” (“Mục tiêu không phải là sống mãi mãi, mà là tạo ra điều gì đó sẽ tồn tại mãi mãi.”)

“The only thing that will change your life is doing something different.” (“Điều duy nhất có thể thay đổi cuộc đời bạn là làm một điều gì đó khác biệt.”)

“The best things in life aren’t things.” (“Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không phải là vật chất.”)

“Stay hungry, stay foolish.” (“Hãy giữ đói, hãy giữ điên khùng.”)

“Work alone. You’re going to be best able to design revolutionary products and features if you’re working on your own.” (“Làm việc một mình. Bạn sẽ có khả năng tốt nhất để thiết kế sản phẩm và tính năng đột phá nếu bạn làm việc một mình.”)

“It’s important to be in the company of other smart people.” (“Quan trọng là có sự hiện diện của những người thông minh khác.”)

“If you come up with an idea, and you can’t stop thinking about it, and you believe in it, that’s probably a good idea to pursue.” (“Nếu bạn nảy ra một ý tưởng, và bạn không thể ngừng nghĩ về nó, và bạn tin vào nó, đó có lẽ là một ý tưởng tốt để theo đuổi.”)

“We used to change the world. It takes guts.” (“Chúng ta đã từng làm thay đổi thế giới. Đó cần đòn bẩy.”)

“Great things can come from very small beginnings.” (“Những điều tuyệt vời có thể xuất phát từ những khởi đầu rất nhỏ.”)

Những câu nói hay của Steve Wozniak
Những câu nói hay của Steve Wozniak

“The Apple II was not designed like other computers before it; it was designed to be easy to use.” (“Apple II không được thiết kế giống như các máy tính trước đó; nó được thiết kế để sử dụng dễ dàng.”)

“You do things because they’re fun, and you’re passionate about them.” (“Bạn làm những điều đó vì chúng thú vị và bạn đam mê chúng.”)

“We weren’t trying to build a great computer; we were trying to build a computer that was affordable.” (“Chúng tôi không cố gắng xây dựng một máy tính tuyệt vời; chúng tôi cố gắng xây dựng một máy tính có giá cả phải chăng.”)

“In the end, it’s not the tools that you use; it’s how you use them.” (“Cuối cùng, không phải là công cụ bạn sử dụng; mà là cách bạn sử dụng chúng.”)

“I think anything that is expressed directly in hardware and software to change the world is within my domain.” (“Tôi nghĩ bất kỳ điều gì được thể hiện trực tiếp trong phần cứng và phần mềm để thay đổi thế giới đều nằm trong lĩnh vực của tôi.”)

“I am going to recommend to you that we all work on being honest with ourselves and loving ourselves.” (“Tôi sẽ đề nghị cho bạn rằng chúng ta cùng làm việc để trở nên trung thực với bản thân và yêu bản thân mình.”)

“Don’t look at things for what they are, but for what they can be.” (“Đừng nhìn vào mọi thứ vì chúng là gì, mà hãy nhìn vào mọi thứ vì chúng có thể trở thành gì.”)

“If you work for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours.” (“Nếu bạn làm việc vì tiền, bạn sẽ không bao giờ thành công, nhưng nếu bạn yêu công việc mình đang làm và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, thành công sẽ thuộc về bạn.”)

“There is nothing that I regret about the way I have led my life.” (“Không có điều gì tôi hối hận về cách tôi đã sống cuộc đời.”)

“Remember that this person is not your property, they are their own person, and they have a right to have their own thoughts.” (“Hãy nhớ rằng người này không phải là tài sản của bạn, họ là người riêng của họ, và họ có quyền có suy nghĩ riêng.”)

“The most important part of a company is the people, the creativity, and the products.” (“Phần quan trọng nhất của một công ty là con người, sự sáng tạo và các sản phẩm.”)

“The way to succeed is not to have a brilliant first half, but a brilliant second half.” (“Cách để thành công không phải là có một nửa đầu tài năng, mà là có một nửa sau tài năng.”)

“You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.” (“Bạn phải tìm thấy điều bạn yêu. Và điều đó đúng với công việc của bạn cũng như với người yêu của bạn. Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những việc bạn tin là tuyệt vời.”)

“If you don’t have any money and you want to start a company, my best advice to you is to get a job.” (“Nếu bạn không có tiền và muốn bắt đầu một công ty, lời khuyên tốt nhất của tôi cho bạn là tìm một công việc.”)

“Education is only going to get better and better.” (“Giáo dục sẽ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.”)

“Most inventors and engineers I’ve met are like me; they’re shy and they live in their heads. They’re almost like artists.” (“Hầu hết các nhà phát minh và kỹ sư mà tôi đã gặp giống như tôi; họ rụt rè và sống trong đầu của họ. Họ gần như giống nghệ sĩ.”)

“Our whole company is founded on the idea that there’s something very different that can be done with software. And what people normally think of with software is that it’s a fixed product that we write, that does a fixed thing, and never changes.” (“Toàn bộ công ty của chúng tôi dựa trên ý tưởng rằng có điều gì đó rất khác biệt có thể được thực hiện với phần mềm. Và điều mà mọi người thường nghĩ về phần mềm là nó là một sản phẩm cố định mà chúng tôi viết ra, thực hiện một điều cố định, và không bao giờ thay đổi.”)

“Keep your head around people, and be an enabler of their best work.” (“Hãy giữ tâm trạng tốt quanh người khác, và hãy là người khuyến khích họ làm việc tốt nhất của họ.”)

“To me, Apple was about creating a product that would improve people’s lives, that was the entire motivation, and it still is.” (“Đối với tôi, Apple là về việc tạo ra một sản phẩm sẽ cải thiện cuộc sống của mọi người, đó là động cơ toàn bộ, và nó vẫn vậy.”)

“We will always have the same thoughts, but they just don’t always come at the same time.” (“Chúng ta sẽ luôn có những suy nghĩ giống nhau, nhưng chúng không luôn luôn đến cùng lúc.”)

“With a computer, you can make things; you can think about the world; you can make things; you can be creative; you can connect.” (“Với một máy tính, bạn có thể tạo ra mọi thứ; bạn có thể suy nghĩ về thế giới; bạn có thể tạo ra mọi thứ; bạn có thể sáng tạo; bạn có thể kết nối.”)

“I am not as well-rounded as a lot of people, but I am really good at one thing: making good products.” (“Tôi không hoàn hảo như nhiều người, nhưng tôi thực sự giỏi ở một điều: tạo ra sản phẩm tốt.”)

“My goal was never to be the richest man in the cemetery.” (“Mục tiêu của tôi không bao giờ là trở thành người giàu nhất trong nghĩa trang.”)

“To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate for years, it requires a lot of disciplines.” (“Để biến những ý tưởng thú vị và công nghệ mới phát triển thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm, cần rất nhiều kỷ luật.”)

“Never work just for money; work on something you love, and that’s more important.” (“Đừng bao giờ làm việc chỉ vì tiền; làm việc về điều bạn yêu thích, điều đó quan trọng hơn.”)

“Education should be, to some extent, experiential.” (“Giáo dục nên, một phần, dựa trên kinh nghiệm.”)

“Never trust a vendor’s test program.” (“Đừng bao giờ tin tưởng vào chương trình kiểm tra của nhà cung cấp.”)

“I believe you have to be willing to be misunderstood if you’re going to innovate.” (“Tôi tin rằng bạn phải sẵn sàng bị hiểu lầm nếu bạn muốn đổi mới.”)

“Simplicity and focus are keys to achieving success.” (“Sự đơn giản và tập trung là chìa khóa để đạt được thành công.”)

“Get in and use your hands, take things apart, do things, get in there and learn.” (“Hãy tham gia và dùng tay của bạn, tháo rời các thứ, làm các thứ, tham gia và học hỏi.”)

“I had a TV set and a computer, and I can afford to have a hobby and relax a little.” (“Tôi có một bộ máy tính và một chiếc máy tính, và tôi có khả năng để có một sở thích và thư giãn một chút.”)

“Creativity and innovation spring from the ability to see problems as opportunities.” (“Sự sáng tạo và đổi mới bắt nguồn từ khả năng nhìn thấy vấn đề như là cơ hội.”)

“Don’t waste your time in college trying to impress your professors. Instead, focus on learning and building things.” (“Đừng lãng phí thời gian ở trường đại học cố gắng để làm ấn tượng với giáo sư của bạn. Thay vào đó, tập trung vào việc học hỏi và xây dựng các thứ.”)

“I taught myself things in electronics and programming, and there came the realization that hardware and software are relatively easy once you’ve gotten a grasp on things.” (“Tôi tự mình học về điện tử và lập trình, và rồi nhận ra rằng phần cứng và phần mềm là tương đối dễ dàng sau khi bạn đã hiểu rõ về chúng.”)

“The great thing about education is that no one can take it away from you.” (“Điều tuyệt vời về giáo dục là không ai có thể lấy nó khỏi bạn.”)

“Failure is a step towards success. Don’t be afraid to fail; it’s all part of the journey.” (“Thất bại là một bước tiến đến thành công. Đừng sợ thất bại; đó là một phần của hành trình.”)

“You need to listen to the ideas and the challenges and issues that students have.” (“Bạn cần lắng nghe ý tưởng và những thách thức và vấn đề mà học sinh đang đối mặt.”)

“Your worth consists in what you are and not in what you have.” (“Giá trị của bạn nằm trong cái bạn là, chứ không phải trong cái bạn sở hữu.”)

“I am not into fashion or following trends. I’m more focused on making technology more accessible to everyone.” (“Tôi không quan tâm đến thời trang hoặc theo đuổi các xu hướng. Tôi tập trung hơn vào việc làm cho công nghệ dễ tiếp cận hơn cho mọi người.”)

“Seeing a problem and taking action to solve it is what leadership is all about.” (“Nhìn thấy một vấn đề và hành động để giải quyết nó chính là điều lãnh đạo cần thực hiện.”)

“The biggest lie in technology is that more features are better.” (“Kẻo lớn nhất trong công nghệ là thêm nhiều tính năng sẽ tốt hơn.”)

“The essence of personal computing is not that you can build your own PC, but that you can write your own software for it.” (“Bản chất của máy tính cá nhân không phải là bạn có thể tự xây dựng máy tính của bạn, mà là bạn có thể tự viết phần mềm cho nó.”)

Câu nói hay của Steve Wozniak về sư thất bại
Câu nói hay của Steve Wozniak về sư thất bại

“I get my jollies from people doing whatever it is they want to do, especially doing things in unique ways.” (“Tôi cảm thấy thú vị khi người ta làm bất cứ điều gì họ muốn, đặc biệt là khi họ làm điều đó một cách độc đáo.”)

“The best thing is to have friends who are interested in your idea.” (“Điều tốt nhất là có bạn bè quan tâm đến ý tưởng của bạn.”)

“I don’t want to be in the business of taking business away from Microsoft.” (“Tôi không muốn làm ăn để lấy việc kinh doanh từ Microsoft.”)

“If you think you’re really good, you’re probably reaching a limit to what you can achieve. I would rather have students stay less confident but continue to learn.” (“Nếu bạn nghĩ bạn thực sự giỏi, bạn có thể đã đạt đến giới hạn về những gì bạn có thể đạt được. Tôi muốn học sinh tự tin ít hơn nhưng tiếp tục học hỏi.”)

“Technology is nothing. What’s important is that you have a faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do wonderful things with them.” (“Công nghệ không có gì. Quan trọng là bạn có niềm tin vào con người, rằng họ cơ bản là tốt và thông minh, và nếu bạn đưa họ công cụ, họ sẽ làm những điều tuyệt vời với chúng.”)

“You can’t really be strong until you can see a funny side to things.” (“Bạn không thể thực sự mạnh mẽ cho đến khi bạn có thể thấy một khía cạnh hài hước của mọi thứ.”)

“Get your work done in the morning. That way, you have the rest of the day to yourself.” (“Hãy hoàn thành công việc của bạn vào buổi sáng. Điều đó có nghĩa là bạn có cả ngày còn lại cho riêng mình.”)

“The way to design is to build and design at the same time.” (“Cách thiết kế là xây dựng và thiết kế cùng một lúc.”)

“You need to make yourself valuable and be able to figure out how to do things with information and technology.” (“Bạn cần làm cho bản thân có giá trị và biết cách thực hiện các việc với thông tin và công nghệ.”)

“Take whatever job you can get and do it well.” (“Nhận bất kỳ công việc nào bạn có thể và làm nó tốt.”)

“Sometimes you’re the only one who knows what you’re doing.” (“Đôi khi bạn là người duy nhất biết bạn đang làm gì.”)

“I am the one who has always lived his childhood dreams.” (“Tôi là người luôn sống theo những giấc mơ của tuổi thơ.”)

“The imagination of nature is far, far greater than the imagination of man.” (“Tưởng tượng của tự nhiên xa, xa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của con người.”)

“The most crucial things in an individual’s life are happiness and inner peace.” (“Những điều quan trọng nhất trong cuộc đời cá nhân là hạnh phúc và bình an bên trong.”)

“I love inventions, and inventors. I love great people who invent great things.” (“Tôi yêu sự sáng chế và những người sáng chế. Tôi yêu những người xuất sắc sáng chế những điều tuyệt vời.”)

“Innovation makes the world better, but it’s also fun and profitable.” (“Đổi mới làm cho thế giới tốt hơn, nhưng nó cũng vui và có lợi nhuận.”)

“I’m a very small part of the human race, so I don’t have the arrogance to suggest that anything I do could have a global impact.” (“Tôi chỉ là một phần nhỏ của loài người, nên tôi không tự phận định rằng bất cứ điều gì tôi làm có thể có tác động toàn cầu.”)

“The most important thing I’ve done is to help create the personal computer.” (“Điều quan trọng nhất mà tôi đã làm là giúp tạo ra máy tính cá nhân.”)

“Don’t get hung up on getting people to praise your ideas. Make them so good that people can’t ignore them.” (“Đừng bị cuốn theo việc khiến người ta khen ngợi ý tưởng của bạn. Làm cho chúng tốt đến nỗi người ta không thể bỏ qua chúng.”)

“The tools we use have a profound and devious influence on our thinking habits, and therefore on our thinking abilities.” (“Các công cụ chúng ta sử dụng có một ảnh hưởng sâu sắc và tinh vi đối với thói quen tư duy của chúng ta, và do đó đối với khả năng tư duy của chúng ta.”)

“You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.” (“Bạn không thể chỉ đơn giản hỏi khách hàng họ muốn gì và sau đó cố gắng cung cấp cho họ. Đến lúc bạn xây dựng xong, họ sẽ muốn cái mới.”)“Everything we ever made that was worthwhile took a lot of effort.” (“Tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi từng tạo ra đều đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.”)

“If you love what you do and are willing to do what it takes, it’s within your reach.” (“Nếu bạn yêu thích cái bạn đang làm và sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết, thì điều đó nằm trong tầm tay của bạn.”)

“The reward for doing great work is the opportunity to do more great work.” (“Phần thưởng cho việc làm việc xuất sắc là cơ hội để làm việc xuất sắc hơn nữa.”)

“If you’re not a problem solver, you’re not a good designer.” (“Nếu bạn không phải là người giải quyết vấn đề, bạn không phải là người thiết kế giỏi.”)

“An individual should not be afraid to look different.” (“Một cá nhân không nên sợ trông khác biệt.”)

“You should create things you want to use.” (“Bạn nên tạo ra những thứ bạn muốn sử dụng.”)

“The way to get big is to take risks.” (“Cách để trở nên lớn mạnh là liều lĩnh.”)

“You can get yourself through anything with the right mindset.” (“Bạn có thể vượt qua bất kỳ điều gì với tâm trạng đúng đắn.”)

“Take your strengths and share your strengths with other people, so you’re not weak where they’re strong.” (“Sử dụng sức mạnh của bạn và chia sẻ sức mạnh của bạn với người khác, để bạn không yếu ớt ở những nơi họ mạnh mẽ.”)

“I’m not just passionate about technology; I’m passionate about the way it’s used.” (“Tôi không chỉ đam mê về công nghệ; tôi đam mê cách mà nó được sử dụng.”)

“Where you are in life is a result of what you’ve done, not what’s been done to you.” (“Nơi bạn đang ở trong cuộc đời là kết quả của những gì bạn đã làm, chứ không phải là những gì đã xảy ra với bạn.”)

“A computer once beat me at chess, but it was no match for me at kickboxing.” (“Một máy tính từng đánh bại tôi trong cờ vua, nhưng nó không có khả năng so với tôi trong võ thuật.”)

“Getting computers to do more is the future.” (“Làm cho máy tính có thể làm nhiều hơn là tương lai.”)

“You can be a technological type of person if you put a lot of effort into it.” (“Bạn có thể trở thành một người yêu công nghệ nếu bạn đầu tư rất nhiều vào nó.”)

“If you believe in a market, create a product for that market.” (“Nếu bạn tin vào một thị trường, hãy tạo ra một sản phẩm cho thị trường đó.”)

“Sometimes the things you are most passionate about are the things that will bring you the most success.” (“Đôi khi những điều bạn đam mê nhất là những điều sẽ mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.”)

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Của Đen Vâu Truyền Cảm Hứng Cho Giới Trẻ

Steve Wozniak, nhà sáng lập Apple Inc., không chỉ là một nhà phát triển công nghệ xuất sắc mà còn là biểu tượng của sự đam mê và tinh thần sáng tạo. Những lời hay của ông thường là những phản ánh sâu sắc về quan điểm sống, đề cao việc theo đuổi niềm đam mê và ước mơ. Ông không chỉ góp phần vào sự phát triển của ngành công nghệ mà còn truyền cảm hứng về tầm quan trọng của việc làm những điều mình yêu trong cuộc sống.

Câu nói của Steve Wozniak không chỉ nói về công nghệ mà còn về cách ông nhìn nhận cuộc sống. Ông luôn khuyến khích mọi người tìm kiếm niềm đam mê của họ và theo đuổi nó, tin rằng việc làm điều mình yêu sẽ đem lại niềm vui và thành công đích thực. Sự tập trung vào sáng tạo và lòng yêu nghề của ông là nguồn động viên mạnh mẽ cho người khác, khẳng định rằng niềm đam mê và sự sáng tạo là chìa khóa cho một cuộc sống đáng sống. Theo dõi những câu nói hay để có thêm nhiều câu nói hay mới mẻ nhé.

Xem thêm: 

Những Câu Nói Hay Của Joker – Triết Lí Của Kẻ Điên Được Yêu Thích Nhất

Richard Branson là ai? Những câu nói hay của Richard Branson

 

Đánh giá bài viết này

Bình luận