Steve Jobs là ai? Những câu nói hay của Steve Jobs

Steve Jobs, người sáng lập Apple, là biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo trong công nghiệp công nghệ. Sự tư duy tích cực của ông đã thúc đẩy việc tạo ra các sản phẩm như iPhone và iPad, thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Ông để lại một tầm nhìn quý báu về việc đặt niềm tin vào khả năng của bản thân và không ngừng nỗ lực để biến những ước mơ thành hiện thực. Mặc dù ông đã ra đi, di sản của Steve Jobs tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ sau.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!.

Steve Jobs là ai?

Steve Jobs, một biểu tượng trong ngành công nghiệp công nghệ, là một doanh nhân và nhà sáng chế vĩ đại. Ông đồng sáng lập và lãnh đạo của Apple, một công ty đã định hình một loạt sản phẩm đổi mới bao gồm Macintosh, iPhone và iPad. Jobs cũng đóng góp quan trọng cho ngành điện ảnh với sự thành công của Pixar.

Cuộc hành trình sự nghiệp của ông bắt đầu với việc thành lập Apple cùng với Steve Wozniak và Mike Markkula. Jobs luôn đón nhận những cơ hội mới và thấy tiềm năng của giao diện đồ họa người dùng, dẫn đến việc phát triển dòng sản phẩm Macintosh.

Steve Jobs là ai?
Steve Jobs là ai?

Tuy Jobs đã trải qua nhiều khó khăn và thất bại, ông không bao giờ từ bỏ và sáng lập công ty NeXT. Sau khi Apple mua lại NeXT, Jobs trở lại làm việc tại Apple và định hình lại tương lai của công ty. Ông đã không chỉ thay đổi ngành công nghiệp công nghệ, mà còn để lại một di sản vĩ đại về tư duy sáng tạo và khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Steve Jobs, mặc dù đã ra đi, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ sau này.

Những câu nói hay của Steve Jobs

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.” (“Bạn không thể nối những điểm nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể nối chúng nhìn về phía sau. Vì vậy, bạn phải tin rằng những điểm này sẽ nào đó kết nối trong tương lai của bạn.”)

“Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith.” (“Đôi khi cuộc sống đánh bạn vào đầu bằng một viên gạch. Đừng bao giờ mất lòng tin.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If you’re not passionate enough from the start, you’ll never stick it out.” (“Bạn phải đang cháy bốc với một ý tưởng, hoặc một vấn đề, hoặc một sai lầm mà bạn muốn sửa chữa. Nếu bạn không đủ đam mê từ đầu, bạn sẽ không bao giờ kiên nhẫn đến cuối cùng.”)

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (“Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm mất đi tiếng nói bên trong bạn.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” (“Thiết kế không chỉ là vẻ ngoại hình và cảm nhận. Thiết kế là cách nó hoạt động.”)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” (“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.”)

 Những câu nói hay của Steve Jobs
Những câu nói hay của Steve Jobs

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sự đổi mới là điểm phân biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“Details matter, it’s worth waiting to get it right.” (“Chi tiết quan trọng, đáng đợi để làm đúng.”)

“The people who think they are crazy enough to change the world are the ones who do.” (“Những người nghĩ họ đủ điên để thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life.” (“Chúng ta không có cơ hội làm nhiều việc đó, và mỗi việc nên thực sự xuất sắc. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta.”)

“You have to trust in something—your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.” (“Bạn phải tin vào một cái gì đó – trực giác, số phận, cuộc sống, duyên số, hoặc bất cứ điều gì. Phương pháp này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và nó đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của tôi.”)

“Don’t be trapped by dogma—which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (“Đừng bị mắc kẹt bởi tinh thần cố định – đó là sống với kết quả của suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm mất đi tiếng nói bên trong bạn.”)

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.” (“Nhớ rằng tôi sẽ chết sớm là công cụ quan trọng nhất mà tôi từng gặp để giúp tôi đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết mọi thứ – tất cả kỳ vọng từ bên ngoài, tự ái, sợ bị xấu hổ hoặc thất bại – những thứ này đều biến mất trước cái chết, chỉ còn lại những điều thực sự quan trọng.”)

Xem thêm:  Angela Merkel là ai? Những câu nói hay của Angela Merkel

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Details matter, it’s worth waiting to get it right.” (“Chi tiết quan trọng, đáng đợi để làm đúng.”)

“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.” (“Việc làm người giàu nhất trong nghĩa trang không quan trọng đối với tôi. Điều quan trọng đối với tôi là đi ngủ vào ban đêm với cảm giác rằng chúng ta đã làm một điều gì đó tuyệt vời… đó mới là điều quan trọng đối với tôi.”)

“The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sự đổi mới là điểm phân biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“Quality is more important than quantity. One home run is much better than two doubles.” (“Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một pha ghi bàn là tốt hơn rất nhiều so với hai pha đánh hai.”)

“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.” (“Tôi nghĩ nếu bạn làm một việc gì đó và nó khá tốt, thì bạn nên làm một việc khác tuyệt vời, đừng nắm bắt nó quá lâu. Chỉ cần tìm hiểu xem điều gì tiếp theo.”)

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.” (“Nhớ rằng tôi sẽ chết sớm là công cụ quan trọng nhất mà tôi từng gặp để giúp tôi đưa ra những quyết định lớn trong cuộc sống. Bởi vì hầu hết mọi thứ – tất cả kỳ vọng từ bên ngoài, tự ái, sợ bị xấu hổ hoặc thất bại – những thứ này đều biến mất trước cái chết, chỉ còn lại những điều thực sự quan trọng.”)

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” (“Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận khuôn khổ hiện tại.”)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” (“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.”)

“The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Innovation is saying ‘no’ to a thousand things.” (“Sự đổi mới là việc từ chối một nghìn điều.”)

“Stay hungry, stay foolish.” (“Hãy luôn đói, hãy luôn ngốc nghếch.”

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời.”)

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (“Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm mất đi tiếng nói bên trong bạn.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người nghĩ rằng họ đủ điên để thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sự đổi mới là điểm phân biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.” (“Thực sự khó để thiết kế sản phẩm dựa trên các nhóm tập trung. Rất nhiều lúc, mọi người không biết họ muốn gì cho đến khi bạn cho họ thấy.”)

“The people who think they are crazy enough to change the world are the ones who do.” (“Những người nghĩ rằng họ đủ điên để thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sự đổi mới là điểm phân biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

Xem thêm:  Lê Nguyễn Bảo Ngọc là ai? Bị chỉ trích lấn nước "Hoa Hậu"

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.” (“Bạn không thể nối các dấu chấm khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể nối chúng khi nhìn về phía sau. Vì vậy, bạn phải tin rằng các dấu chấm sẽ nối với nhau trong tương lai của bạn.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận khuôn khổ hiện tại.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người nghĩ rằng họ đủ điên để thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” (“Hãy dũng cảm theo đuổi trái tim và trực giác của bạn. Chúng đã nắm bắt được điều bạn thực sự muốn trở thành. Mọi thứ khác là phụ thuộc.”)

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (“Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm mất đi tiếng nói bên trong bạn.”)

“Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.” (“Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào bẫy tưởng rằng bạn có điều gì đó để mất. Bạn đã trần truồng. Không có lý do gì để không theo đuổi trái tim bạn.”)

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” (“Thiết kế không chỉ là về ngoại hình và cảm giác. Thiết kế là về cách nó hoạt động.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận khuôn khổ hiện tại.”)

“The people who think they are crazy enough to change the world are the ones who do.” (“Những người nghĩ rằng họ đủ điên để thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” (“Hãy dũng cảm theo đuổi trái tim và trực giác của bạn. Chúng đã nắm bắt được điều bạn thực sự muốn trở thành. Mọi thứ khác là phụ thuộc.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (“Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm mất đi tiếng nói bên trong bạn.”)

“Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.” (“Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào bẫy tưởng rằng bạn có điều gì đó để mất. Bạn đã trần truồng. Không có lý do gì để không theo đuổi trái tim bạn.”)

“I think the things you regret most in life are the things you didn’t do.” (“Tôi nghĩ những điều bạn hối tiếc nhất trong cuộc đời là những điều bạn không làm.”)

“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (“Đừng để tiếng ồn của ý kiến người khác làm mất đi tiếng nói bên trong bạn.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Stay hungry, stay foolish.” (“Hãy luôn đói, hãy luôn ngốc nghếch.”)

“The journey is the reward.” (“Hành trình chính là phần thưởng.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Innovation is saying no to a thousand things.” (“Sáng tạo là từ chối một nghìn điều.”)

Xem thêm:  HieuThuHai là ai? Được gọi là "chồng quốc dân" vì có vẻ ngoài điển trai

“The people who think they are crazy enough to change the world are the ones who do.” (“Những người nghĩ rằng họ đủ điên để thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Stay hungry, stay foolish.” (“Hãy luôn đói, hãy luôn ngốc nghếch.”)

“The journey is the reward.” (“Hành trình chính là phần thưởng.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sáng tạo là điểm khác biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.” (“Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào bẫy tưởng rằng bạn có điều gì đó để mất. Bạn đã trần truồng. Không có lý do gì để không theo đuổi trái tim bạn.”)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” (“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” (“Thiết kế không chỉ là về ngoại hình và cảm giác. Thiết kế là về cách nó hoạt động.”)

“The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sáng tạo là điểm khác biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.” (“Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào bẫy tưởng rằng bạn có điều gì đó để mất. Bạn đã trần truồng. Không có lý do gì để không theo đuổi trái tim bạn.”)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” (“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” (“Thiết kế không chỉ là về ngoại hình và cảm giác. Thiết kế là về cách nó hoạt động.”)

“The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” (“Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.”)

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” (“Sáng tạo là điểm khác biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.”)

“Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.” (“Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào bẫy tưởng rằng bạn có điều gì đó để mất. Bạn đã trần truồng. Không có lý do gì để không theo đuổi trái tim bạn.”)

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” (“Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”)

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” (“Thiết kế không chỉ là về ngoại hình và cảm giác. Thiết kế là về cách nó hoạt động.”)

“The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” (“Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới là những người làm được.”)