Nelson mandela là ai? Những câu nói hay của Nelson mandela

Nelson mandela là ai? Những câu nói hay của Nelson mandela

Nelson Mandela, nhà lãnh đạo chống apartheid và tổng thống đầu tiên của Nam Phi độc lập từ 1994 đến 1999, là biểu tượng của sự hy sinh, đoàn kết và tình yêu. Ông đã lãnh đạo cuộc chiến đấu chống phân biệt đối xử chủng tộc và đưa ra tín hiệu mạnh mẽ về sự kết hợp và hòa giải. Cuộc sống và lý tưởng của ông đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau, khẳng định rằng niềm tin, lý tưởng và quyết tâm có thể biến những ước mơ thành hiện thực và định hình cuộc sống của rất nhiều người thành công.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Nelson mandela là ai?

Nelson Mandela, một tượng đài trong cuộc chiến chống apartheid ở Nam Phi và là tổng thống đầu tiên của Nam Phi độc lập từ năm 1994 đến năm 1999, đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử và tâm hồn của chúng ta. Với khao khát sâu sắc về tình yêu và sự công bằng, ông đã thúc đẩy cho một cuộc cách mạng dân tộc vĩ đại.

Mandela không chỉ là một nguyên thủ đen đầu tiên của Nam Phi, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh và kiên nhẫn. Sau 27 năm bị giam cầm, ông ra tù mà không mang theo lòng thù oán, mà thay vào đó, ông đặt niềm tin vào hòa giải và đoàn kết.

Nelson mandela là ai?
Nelson mandela là ai?

Chính phủ của ông tập trung vào việc loại bỏ chế độ apartheid thông qua những biện pháp thúc đẩy đoàn kết giữa các sắc tộc. Ông không chỉ là một người lãnh đạo chính trị, mà còn là một người đoàn kết và xây dựng cầu nối cho tất cả những người sống trong xứ sở Nam Phi đa dạng.

Mandela là một tượng đài sống về niềm tin, lý tưởng và lòng can đảm. Cuộc sống của ông chứng minh rằng, dù bất kỳ khó khăn nào, niềm tin và quyết tâm có thể biến những ước mơ của con người thành hiện thực và định hình cuộc sống của rất nhiều người thành công.

Những câu nói hay của Nelson mandela

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” (Để tự do không chỉ đơn giản là vứt bỏ xích mích của mình, mà còn là sống một cách tôn trọng và nâng cao sự tự do của người khác.)

“A good head and a good heart are always a formidable combination.” (Một tâm hồn lương thiện và trí tuệ sẽ luôn là một tổ hợp đáng gờm.)

“Lead from the back, and let others believe they are in front.” (Hãy lãnh đạo từ phía sau và để người khác tin rằng họ đang ở phía trước.)

“It is in your hands to make a difference.” (Khả năng thay đổi nằm trong tay bạn.)

“Difficulties break some men but make others.” (Khó khăn làm đổ vỡ một số người nhưng lại làm nên số phận của người khác.)

“Courageous peopl do not fear forgiving, for the sake of peace.” (Những người dũng cảm không sợ tha thứ, vì hòa bình.)

“I like friends who have independent minds because they tend to make you see problems from all angles.” (Tôi thích bạn bè có tư duy độc lập vì họ thường khiến bạn nhìn vào vấn đề từ nhiều góc độ.)

“We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.” (Chúng ta phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và luôn nhận ra rằng lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để làm điều đúng đắn.)

“I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward.” (Tôi căn bản là một người lạc quan. Điều đó có phải là do bản tính hay do môi trường nuôi dưỡng, tôi không thể nói. Một phần của việc lạc quan là luôn giữ đầu óc hướng về phía mặt trời, và bước chân tiến về phía trước.)

“There can be no greater gift than that of giving one’s time and energy to help others without expecting anything in return.” (Không có món quà nào lớn hơn việc dành thời gian và năng lượng của mình để giúp đỡ người khác mà không mong đợi bất cứ điều gì đổi lại.)

“It always seems impossible until it’s done.” (Mọi thứ luôn dường như không thể cho đến khi nó được thực hiện.)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải ở việc không bao giờ gục ngã, mà ở việc đứng lên mỗi khi chúng ta gục ngã.)

“A winner is a dreamer who never gives up.” (Người chiến thắng là một người mơ mộng không bao giờ từ bỏ.)

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it.” (Tôi đã học được rằng can đảm không phải là sự vắng mặt của sợ hãi, mà là sự chiến thắng trước nó.)

“To be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” (Để tự do không chỉ đơn giản là vứt bỏ xích mích của mình, mà còn là sống một cách tôn trọng và nâng cao sự tự do của người khác.)

“I dream of an Africa which is in peace with itself.” (Tôi mơ ước về một Châu Phi trong hoà bình với chính nó.)

“There is no passion to be found playing small – in settling for a life that is less than the one you are capable of living.” (Không có đam mê nào nếu bạn sống quá khiêm tốn – khi bạn chấp nhận một cuộc sống kém hơn cái bạn có khả năng sống.)

“Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people.” (Những người lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của dân họ.)

“The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” (Người dũng cảm không phải là người không bao giờ cảm thấy sợ hãi, mà là người chinh phục nỗi sợ hãi đó.)

“Money won’t create success, the freedom to make it will.” (Tiền bạc không tạo ra thành công, mà tự do để tạo nên nó mới là chìa khóa.)

“I detest racialism because I regard it as a barbaric thing, whether it comes from a black man or a white man.” (Tôi ghét chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vì tôi coi đó là điều dã man, cho dù nó đến từ một người đàn ông da đen hay da trắng.)

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” (Không ai được sinh ra hận một người khác vì màu da của anh ta, hoặc nguồn gốc của anh ta, hoặc tôn giáo của anh ta. Người ta phải học cách ghét, và nếu họ có thể học cách ghét, họ có thể được dạy cách yêu, vì tình yêu tự nhiên hơn đối lập của nó đối với trái tim con người.)

“There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.” (Không có cách nào thể hiện rõ hơn tâm hồn của một xã hội hơn cách nó đối xử với trẻ em.)

“Courageous people do not fear forgiving, for the sake of peace.” (Những người dũng cảm không sợ tha thứ, vì hòa bình.)

“Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.” (Sự oan trái giống như uống độc tố và rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù của bạn.)

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity.” (Từ chối quyền con người của mọi người là thách thức đến bản chất con người của họ.)

“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn’t leave my bitterness and hatred behind, I’d still be in prison.” (Khi tôi bước ra khỏi cửa hướng về cánh cổng dẫn tới tự do của mình, tôi biết nếu tôi không để lại sự đắng cay và sự căm hận, tôi sẽ vẫn còn trong tù.)

 Những câu nói hay của Nelson mandela
Những câu nói hay của Nelson mandela

“When people are determined they can overcome anything.” (Khi con người quyết tâm, họ có thể vượt qua bất cứ điều gì.)

“I am not a saint unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying.” (Tôi không phải là một thánh, trừ khi bạn nghĩ về một thánh như một kẻ có tội lỗi nhưng vẫn cố gắng.)

“I was made, by the law, a criminal, not because of what I had done, but because of what I stood for, because of what I thought, because of my conscience.” (Tôi bị xem như một tội phạm bởi luật pháp, không phải vì những gì tôi đã làm, mà vì những gì tôi đại diện, những gì tôi nghĩ, vì lương tâm của tôi.)

“Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people.” (Những người lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của nhân dân.)

“When a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace.” (Khi một người đã thực hiện những gì ông coi là trách nhiệm của mình đối với nhân dân và quốc gia, ông có thể an nghỉ trong hòa bình.)

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” (Sự tự do không chỉ đơn thuần là loại bỏ xích mích của mình, mà còn là cách sống tôn trọng và làm tăng sự tự do của người khác.)

“I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people.” (Tôi đứng đây trước mặt các bạn không phải là một nhà tiên tri, mà là một người hầu hạ khiêm tốn của các bạn, nhân dân.)

“We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference.” (Chúng ta có thể thay đổi thế giới và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Điều đó nằm trong tay bạn để tạo ra sự khác biệt.)

“A winner is a dreamer who never gives up.” (Người chiến thắng là một người mơ ước không bao giờ từ bỏ.)

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” (Hãy lãnh đạo từ phía sau – và để người khác tin rằng họ đứng phía trước.)

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” (Tôi học được rằng dũng cảm không phải là sự thiếu hụt của nỗi sợ, mà là sự chiến thắng trước nó. Người dũng cảm không phải là người không cảm thấy sợ, mà là người đánh bại nỗi sợ đó.)

“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.” (Sau khi leo qua một ngọn đồi lớn, người ta chỉ thấy rằng còn nhiều ngọn đồi khác để leo.)

“I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward.” (Tôi cơ bản là một người lạc quan. Điều đó có thể đến từ bản chất hay giáo dục, tôi không thể nói. Một phần của việc lạc quan là giữ đầu hướng về phía mặt trời, và bước chân tiến về phía trước.)

“The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” (Người dũng cảm không phải là người không cảm thấy sợ, mà là người đánh bại nỗi sợ đó.)

“It always seems impossible until it’s done.” (Mọi thứ luôn dường như không thể cho đến khi nó hoàn thành.)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

“A good head and a good heart are always a formidable combination.” (Một đầu óc tốt và một trái tim tốt luôn là một sự kết hợp đáng gờm.)

“Freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from all forms of oppression.” (Sự tự do không thể đạt được trừ khi phụ nữ đã được giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức.)

“No one is born hating another person because of the color of their skin, or their background, or their religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” (Không ai sinh ra đã ghét người khác vì màu da, nguồn gốc hoặc tôn giáo của họ. Con người phải học cách ghét, và nếu họ có thể học cách ghét, họ có thể được dạy để yêu, vì tình yêu tự nhiên hơn trong trái tim con người so với cái ngược lại.)

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là việc đứng lên mỗi khi chúng ta ngã xuống.)

“I dream of an Africa which is in peace with itself.” (Tôi mơ về một châu Phi mà trong đó có sự hòa bình với chính nó.)

“There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.” (Không có điều gì có thể tiết lộ tận cùng tâm hồn của một xã hội hơn cách nó đối xử với trẻ em.)

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity.” (Từ chối quyền con người của người khác là thách thức đến bản chất con người của họ.)

“It is what we make out of what we have, not what we are given, that separates one person from another.” (Điều quyết định sự khác biệt giữa một người và người khác là những gì chúng ta tạo ra từ những gì chúng ta có, chứ không phải là những gì chúng ta được tặng.)

“I am not a saint, unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying.” (Tôi không phải là một thánh, trừ khi bạn nghĩ về một thánh như là một kẻ phạm tội luôn cố gắng.)

“I am not a saint unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying.” (Tôi không phải là một thánh, trừ khi bạn nghĩ về một thánh như là một kẻ phạm tội luôn cố gắng.)

“It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.” (Điều tốt hơn là lãnh đạo từ phía sau và đặt người khác lên phía trước, đặc biệt khi bạn kỷ niệm chiến thắng khi điều tốt lành xảy ra. Bạn đứng hàng đầu khi có nguy hiểm. Khi đó, người ta sẽ trân trọng lãnh đạo của bạn.)

“Courageous people do not fear forgiving, for the sake of peace.” (Người dũng cảm không sợ tha thứ, vì sự hòa bình.)

“Our human compassion binds us the one to the other—not in pity or patronizingly, but as human beings who have learnt how to turn our common suffering into hope for the future.” (Tình thương của chúng ta kết nối chúng ta với nhau—không phải trong sự thương hại hay sự khinh thường, mà là như những con người đã học cách biến cảnh khổ chung của chúng ta thành hy vọng cho tương lai.)

“Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people.” (Người lãnh đạo thực thụ phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của nhân dân họ.)

“I like friends who have independent minds because they tend to make you see problems from all angles.” (Tôi thích bạn bè có tư duy độc lập vì họ thường khiến bạn nhìn vào vấn đề từ nhiều góc độ.)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

“I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it.” (Tôi đã học được rằng dũng cảm không phải là sự thiếu hụt của sự sợ hãi, mà là sự chiến thắng trước nó.)

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ gục ngã, mà là việc đứng lên mỗi khi chúng ta ngã xuống.)

“It always seems impossible until it’s done.” (Mọi thứ luôn trở nên không thể cho đến khi nó được hoàn thành.)

“A good head and a good heart are always a formidable combination.” (Một đầu óc thông minh và một trái tim nhân hậu luôn là sự kết hợp đáng kể.)

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” (Để được tự do không chỉ là vứt bỏ xích mà chúng ta mang, mà còn là sống sao cho tôn trọng và tăng cường sự tự do của người khác.)

“I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward.” (Tôi về cơ bản là một người lạc quan. Điều đó có thể đến từ bản chất hay giáo dục, tôi không thể nói. Một phần của việc lạc quan là giữ đầu hướng về phía mặt trời và đi về phía trước.)

“I dream of an Africa which is in peace with itself.” (Tôi mơ về một châu Phi mà trong đó có sự hòa bình với chính nó.)

“Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.” (Sự oán trái giống như việc uống thuốc độc và rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù của bạn.)

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” (Không ai sinh ra đã ghét một người khác vì màu da của họ, hoặc nguồn gốc của họ, hoặc tôn giáo của họ. Người ta phải học cách ghét, và nếu họ có thể học cách ghét, họ có thể được dạy cách yêu, vì tình yêu tự nhiên hơn làm cho trái tim con người hơn là sự ngược đối.)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

“I dream of an Africa which is in peace with itself.” (Tôi mơ ước về một châu Phi đang sống trong hòa bình với chính nó.)

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” (Nếu bạn nói chuyện với một người bằng một ngôn ngữ mà anh ta hiểu, điều đó sẽ đến đầu anh ta. Nếu bạn nói chuyện với anh ta bằng ngôn ngữ của anh ta, điều đó đến trái tim anh ta.)

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ gục ngã, mà ở việc đứng dậy mỗi khi chúng ta gục ngã.)

“To be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.” (Để tự do không chỉ đơn giản là vứt bỏ xích mích của mình, mà còn là sống một cách tôn trọng và nâng cao sự tự do của người khác.)

“Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people.” (Những nhà lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của nhân dân họ.)

“We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.” (Chúng ta phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và luôn nhận ra rằng lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để làm điều đúng đắn.)

“A winner is a dreamer who never gives up.” (Người chiến thắng là người mơ ước không bao giờ từ bỏ.)

Những câu nói này thể hiện tri thức, lòng kiên nhẫn và lòng yêu thương của Nelson Mandela đối với con người và thế giới. Ông đã để lại một di sản vĩ đại về hy sinh và lòng dũng cảm, truyền cảm hứng cho thế hệ sau về tình yêu và hòa bình.

Xem thêm:

Donald Trump là ai? Những câu nói hay của Donald Trump

Joanne Rowling là ai? Những câu nói hay của Joanne Rowling

 

Đánh giá bài viết này

Bình luận