Robert Kiyosaki là ai? Những câu nói hay của Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, một nhà đầu tư, doanh nhân và tác giả người Mỹ, nổi tiếng với cuốn sách “Rich Dad Poor Dad,” được xem là một trong những nguồn tài chính cá nhân hàng đầu mọi thời đại. Những tư tưởng đột phá và lời khuyên táo bạo của ông là nguồn cảm hứng không thể thiếu đối với những ai đang tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc sống. Hãy cùng khám phá những trích dẫn xuất sắc này để hiểu rõ hơn về cuộc hành trình đầy thách thức và tầm quan trọng của ông trong lĩnh vực tài chính cá nhân.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Robert Kiyosaki là ai?

Robert Toru Kiyosaki, một con người với sự nghiệp ấn tượng và tầm ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, đã sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 1947 tại Hilo, Hawaii, Mỹ. Ông là một doanh nhân, nhà đầu tư, tác giả và diễn giả nổi tiếng với hàng loạt công trình về tài chính cá nhân và đầu tư. Cuốn sách tiêu biểu của ông, “Cha Giàu, Cha Nghèo” (Rich Dad Poor Dad), đã trở thành một hiện tượng văn hóa và là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 26 triệu bản in trên khắp thế giới.

Robert Kiyosaki không chỉ là một tác giả xuất sắc mà còn là một doanh nhân thành công với sự sáng tạo và tư duy đột phá. Cuộc hành trình của ông từ một người trẻ tuổi đầy hoài bão tới một triệu phú doanh nhân đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp hành tinh. Ông đã chia sẻ tri thức và kinh nghiệm của mình thông qua hàng tá cuốn sách, bài diễn thuyết và khóa học đào tạo, giúp người khác hiểu rõ hơn về cách quản lý tài chính cá nhân và đầu tư thông minh.

Robert Kiyosaki là ai?
Robert Kiyosaki là ai?

Không chỉ có sự thành công trong lĩnh vực tài chính, Robert Kiyosaki còn nổi tiếng với việc tạo ra trò chơi “Cashflow,” một công cụ giáo dục tài chính thú vị giúp người chơi hiểu rõ hơn về quản lý tiền bạc và đầu tư. Ô

ng cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện và là một người ủng hộ mạnh mẽ của giáo dục tài chính.

Trong cuộc sống cá nhân, Robert Kiyosaki sống với tinh thần học hỏi và không ngừng phát triển. Ông đã học từ “Người Cha Giàu,” người không chỉ truyền đạt tri thức về tài chính mà còn giúp ông nhận thức được sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Tinh thần và tri thức của ông đã tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ trong thế giới tài chính và đầu tư, và ông tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những người tìm kiếm sự thay đổi và đổi mới trong cuộc sống của họ.

Những câu nói hay của Robert Kiyosaki

“The most important thing is to find a way to have money work for you, and not spend your life working for money.” (“Quan trọng nhất là tìm cách để tiền làm việc cho bạn, và không dành cả cuộc đời làm việc vì tiền.”)

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.” (“Đừng để sợ mất lớn hơn niềm phấn khích của việc thắng lớn.”)

“The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth.” (“Tài sản mạnh mẽ nhất mà chúng ta đều có là tâm trí. Nếu được đào tạo tốt, nó có thể tạo ra tài sản khổng lồ.”)

“In the real world, the smartest people are people who make mistakes and learn. In school, the smartest people don’t make mistakes.” (“Trong thế giới thực, những người thông minh là những người mắc sai lầm và học hỏi. Trong trường học, những người thông minh không mắc sai lầm.”)

“It’s not what you say out of your mouth that determines your life, it’s what you whisper to yourself that has the most power.” (“Điều quyết định cuộc đời bạn không phải là những gì bạn nói bằng miệng, mà là những gì bạn thầm nói với chính mình có sức mạnh nhất.”)

“The more a person seeks security, the more that person gives up control over their life.” (“Càng nhiều người tìm kiếm sự an toàn, họ càng đánh đổi quyền kiểm soát cuộc đời mình.”)

“The rich focus on their asset columns while everyone else focuses on their income statements.” (“Người giàu tập trung vào cột tài sản của họ trong khi mọi người khác tập trung vào bảng thu nhập của họ.”)

“As I said, I wish I could say it was easy. It wasn’t, but it wasn’t hard either. But without a strong reason or purpose, anything in life is hard.” (“Như tôi đã nói, tôi ước gì tôi có thể nói nó dễ dàng. Không dễ dàng, nhưng cũng không khó khăn. Nhưng nếu thiếu một lý do mạnh mẽ hoặc mục đích, mọi thứ trong cuộc sống đều khó khăn.”)

“The only difference between a rich person and a poor person is how they use their time.” (“Sự khác biệt duy nhất giữa người giàu và người nghèo là cách họ sử dụng thời gian của họ.”)

“In the world of money, business, and investing, the bold are often rewarded – especially when that boldness is combined with a commitment to intelligent risk-taking.” (“Trong thế giới tiền bạc, kinh doanh và đầu tư, những người táo bạo thường được đền đáp – đặc biệt khi sự táo bạo đó được kết hợp với cam kết đối với việc chấp nhận rủi ro thông minh.”)

“Your future is created by what you do today, not tomorrow.” (“Tương lai của bạn được tạo ra bởi những gì bạn làm hôm nay, không phải ngày mai.”)

“The most successful people in life are the ones who ask questions. They’re always learning. They’re always growing. They’re always pushing.” (“Những người thành công nhất trong cuộc sống là những người đặt câu hỏi. Họ luôn học hỏi. Họ luôn phát triển. Họ luôn đẩy mạnh.”)

“You must know the difference between an asset and a liability, and buy assets.” (“Bạn phải biết sự khác biệt giữa tài sản và nợ, và mua tài sản.”)

“The most important words a young person can ask and the most important words an old person can ask are ‘why’ and ‘what if.'” (“Những từ quan trọng nhất mà một người trẻ có thể hỏi và những từ quan trọng nhất mà một người già có thể hỏi là ‘tại sao’ và ‘nếu như’.”)

“The power of ‘can’t’: The word ‘can’t’ makes strong people weak, blinds people who can see, saddens happy people, turns brave people into cowards, robs a genius of their brilliance, causes rich people to think poorly, and limits the achievements of that great person living inside us all.” (“Sức mạnh của từ ‘không thể’: Từ ‘không thể’ làm cho những người mạnh trở nên yếu đuối, làm mù những người có thể thấy, làm buồn những người hạnh phúc, biến những người dũng cảm thành những kẻ hèn nhát, cướp đi sự lỗi lạc của một thiên tài, khiến người giàu suy nghĩ kém, và hạn chế những thành tựu của con người vĩ đại đang sống bên trong chúng ta.”)

Xem thêm:  Những Câu Nói Hay Của Khổng Tử Khiến Bạn Suy Ngẫm

“One of the great things about being willing to try new things and make mistakes is that making mistakes keeps you humble. People who are humble learn more than people who are arrogant.” (“Một trong những điều tuyệt vời khi sẵn sàng thử nghiệm và mắc sai lầm là sai lầm giữ cho bạn khiêm tốn. Những người khiêm tốn học hỏi nhiều hơn những người kiêu căng.”

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.” (“Đừng để sợ mất đi lớn hơn sự phấn khích của chiến thắng.”)

“Success is not about how much money you make; it’s about the difference you make in people’s lives.” (“Thành công không phải về số tiền bạn kiếm được; nó liên quan đến sự khác biệt bạn tạo ra trong cuộc sống của người khác.”)

“In today’s fast-changing world, it’s not so much what you know anymore that counts, because often what you know is old. It’s how fast you learn.” (“Trong thế giới biến đổi nhanh ngày nay, điều quan trọng không còn phải là bạn biết gì nữa, bởi vì thường thì những gì bạn biết đã cũ. Quan trọng là bạn học nhanh chóng như thế nào.”)

“The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth in what seems to be an instant.” (“Tài sản mạnh mẽ nhất mà chúng ta có là tâm hồn. Nếu nó được đào tạo tốt, nó có thể tạo ra tài sản khổng lồ trong những gì có vẻ như chỉ trong một khoảnh khắc.”)

“Money is just an idea.” (“Tiền chỉ là một ý tưởng.”)

“The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.” (“Sự thành công của bạn được đo bằng sức mạnh của khao khát; kích thước của ước mơ của bạn; và cách bạn xử lý sự thất vọng trên đường đi.”)

Những câu nói hay của Robert Kiyosaki
Những câu nói hay của Robert Kiyosaki

“Don’t work for money; make money work for you.” (“Đừng làm việc vì tiền; hãy làm cho tiền làm việc vì bạn.”)

“The more real you get, the more unreal the world gets.” (“Càng thật hơn bạn trở thành, thì thế giới càng trở nên không thật.”)

“It’s not the smart who get ahead; it’s the bold.” (“Không phải những người thông minh mới tiến xa; mà là những người táo bạo.”)

“The moment you make passive income and portfolio income a part of your life, your life will change. Those words will become flesh.” (“Khi bạn biến thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục trở thành một phần của cuộc sống của bạn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Những từ ấy sẽ trở nên hữu hình.”)

“In the real world, the smartest people are people who make mistakes and learn. In school, the smartest people don’t make mistakes.” (“Trong thế giới thực tế, những người thông minh là những người mắc lỗi và học hỏi từ đó. Trong trường học, những người thông minh không mắc lỗi.”)

“If you think I’m the problem, then you have to change me. If you realize that you’re the problem, then you can change yourself, learn something, grow, and move forward. Most people want everyone else in the world to change themselves. Let me tell you, it’s easier to change yourself than everyone else.” (“Nếu bạn nghĩ rằng tôi là vấn đề, thì bạn phải thay đổi tôi. Nếu bạn nhận ra rằng bạn là vấn đề, thì bạn có thể tự thay đổi, học hỏi điều gì đó, phát triển và tiến lên. Hầu hết mọi người muốn mọi người khác trên thế giới thay đổi. Hãy để tôi nói cho bạn biết, việc thay đổi bản thân dễ hơn việc thay đổi mọi người khác.”)

“The more I risk being rejected, the better my chances are of being accepted.” (“Càng nhiều cơ hội bị từ chối tôi liều mạng, cơ hội của tôi được chấp nhận càng tốt.”)

“The problem with having a job is that it gets in the way of getting rich.” (“Vấn đề khi bạn có một công việc là nó cản trở bạn trở nên giàu có.”)

“I am concerned that too many people are focused too much on money and not on their greatest wealth, which is their education. If people are prepared to be flexible, keep an open mind and learn, they will grow richer and richer through the changes.” (“Tôi lo lắng rằng quá nhiều người tập trung quá nhiều vào tiền và không tập trung vào tài sản lớn nhất của họ, đó là sự giáo dục. Nếu mọi người sẵn sàng thay đổi, duyên dáng, mở tâm trí và học hỏi, họ sẽ trở nên giàu có hơn và hơn qua những thay đổi.”)

“I’d rather welcome change than cling to the past.” (“Tôi thà chào đón sự thay đổi hơn là bám vào quá khứ.”)

“Your future is created by what you do today, not tomorrow.” (“Tương lai của bạn được tạo ra bởi những gì bạn làm hôm nay, không phải ngày mai.”)

“The single most powerful asset we have is our mind. If trained well, it can create enormous wealth.” (“Tài sản mạnh mẽ nhất mà chúng ta có là tâm hồn. Nếu được đào tạo tốt, nó có thể tạo ra tài sản khổng lồ.”)

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.” (“Đừng để sợ mất mát lớn hơn niềm hứng thú của chiến thắng.”)

“The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream, and how you handle disappointment along the way.” (“Sự thành công của bạn được đo bằng sức mạnh của khao khát, kích thước của giấc mơ, và cách bạn xử lý thất vọng trên con đường.”)

“Winners are not afraid of losing. But losers are. Failure is part of the process of success. People who avoid failure also avoid success.” (“Người chiến thắng không sợ thất bại. Nhưng người thất bại lại sợ. Thất bại là một phần của quá trình thành công. Những người tránh tránh thất bại cũng tránh tránh thành công.”)

“If you’re not a risk taker, you should get the hell out of business.” (“Nếu bạn không phải là người mạo hiểm, bạn nên rời khỏi kinh doanh ngay lập tức.”)

“The philosophy of the rich and the poor is this: the rich invest their money and spend what’s left; the poor spend their money and invest what’s left.” (“Tư duy của người giàu và người nghèo là như sau: người giàu đầu tư tiền của họ và tiêu phần còn lại; người nghèo tiêu tiền của họ và đầu tư phần còn lại.”)

“In today’s fast-changing world, it’s not so much what you know anymore that counts, because often what you know is old. It’s how fast you learn.” (“Trong thế giới biến đổi nhanh chóng ngày nay, điều quan trọng không phải là bạn biết gì nữa, bởi vì thường những gì bạn biết là cũ. Quan trọng là bạn học nhanh chóng như thế nào.”)

Xem thêm:  Olafur Eliasson là ai? Những câu nói bất hủ của Olafur Eliasson.

“You’re only poor if you give up. The most important thing is that you did something. Most people only talk and dream of getting rich. You’ve done something.” (“Bạn chỉ nghèo khi bạn từ bỏ. Điều quan trọng nhất là bạn đã làm điều gì đó. Hầu hết mọi người chỉ nói chuyện và mơ ước về việc giàu có. Bạn đã làm điều gì đó.”)

“I find so many people struggling, often working harder, simply because they cling to old ideas. They want things to be the way they were; they resist change.” (“Tôi thấy nhiều người đang đấu tranh, thường làm việc chăm chỉ hơn, đơn giản vì họ bám vào những ý tưởng cũ. Họ muốn mọi thứ giống như trước đây; họ chống lại sự thay đổi.”)

“An important distinction is that rich people buy luxuries last, while the poor and middle class tend to buy luxuries first.” (“Một phân biệt quan trọng là người giàu mua những thứ xa xỉ sau cùng, trong khi người nghèo và tầng lớp trung lưu thường mua những thứ xa xỉ trước.”)

“In the real world, the smartest people are people who make mistakes and learn. In school, the smartest people don’t make mistakes.” (“Trong thế giới thực, những người thông minh là những người mắc sai lầm và học hỏi. Trong trường học, những người thông minh không mắc sai lầm.”)

“Intelligence solves problems and produces money. Money without financial intelligence is money soon gone.” (“Trí tuệ giải quyết vấn đề và tạo ra tiền. Tiền bạc mà thiếu trí tuệ tài chính sẽ sớm mất đi.”)

“The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth in what seems to be an instant.” (“Tài sản mạnh mẽ nhất mà chúng ta tất cả đều có là tâm hồn. Nếu nó được đào tạo tốt, nó có thể tạo ra tài sản khổng lồ trong những gì dường như là một khoảnh khắc.”)

“Don’t work for money; make money work for you.” (“Đừng làm việc vì tiền; hãy làm cho tiền làm việc cho bạn.”)

“Savers are losers. Use debt and taxes to your advantage.” (“Người tiết kiệm là người thua cuộc. Sử dụng nợ và thuế một cách thông minh.”)

“If you think I’m the problem, then you have to change me. If you realize that you’re the problem, then you can change yourself, learn something and grow wiser. Most people want everyone else in the world to change themselves. Let me tell you, it’s easier to change yourself than everyone else.” (“Nếu bạn nghĩ tôi là vấn đề, thì bạn phải thay đổi tôi. Nếu bạn nhận ra rằng bạn là vấn đề, bạn có thể thay đổi chính mình, học hỏi điều gì đó và trưởng thành hơn. Hầu hết mọi người muốn tất cả mọi người khác trên thế giới thay đổi chính họ. Hãy để tôi nói cho bạn biết, việc thay đổi bản thân dễ hơn việc thay đổi tất cả mọi người khác.”)

“The fear of being different prevents most people from seeking new ways to solve their problems.” (“Sự sợ hãi trở nên khác biệt ngăn chặn hầu hết mọi người khỏi việc tìm cách mới để giải quyết vấn đề của họ.”)

“If you’re the kind of person who has no guts, you just give up every time life pushes you. If you’re that kind of person, you’ll live all your life playing it safe, doing the right things, saving yourself for something that never happens. Then, you die a boring old man.” (“Nếu bạn là loại người không mạnh dạn, bạn sẽ từ bỏ mỗi khi cuộc sống đẩy bạn. Nếu bạn là người như vậy, bạn sẽ sống cả đời mình luôn an toàn, làm những điều đúng đắn, dành mình cho một điều gì đó chẳng bao giờ xảy ra. Sau đó, bạn sẽ chết đi một cách nhàm chán.”)

“You’re only poor if you give up. The most important thing is that you did something. Most people only talk and dream of getting rich. You’ve done something.” (“Bạn chỉ nghèo nếu bạn từ bỏ. Quan trọng nhất là bạn đã làm điều gì đó. Hầu hết mọi người chỉ nói chuyện và mơ ước về việc trở nên giàu có. Bạn đã làm điều gì đó.”)

“It’s not what you say out of your mouth that determines your life, it’s what you whisper to yourself that has the most power!” (“Không phải những gì bạn nói bằng miệng làm xác định cuộc sống của bạn, mà là những điều bạn thì thầm với chính mình có sức mạnh lớn nhất!”)

“The most life-destroying word of all is the word tomorrow.” (“Từ phá hủy cuộc sống nhất trong tất cả là từ ‘ngày mai’.”)

“Your future is created by what you do today, not tomorrow.” (“Tương lai của bạn được tạo nên bởi những gì bạn làm hôm nay, không phải ngày mai.”)

“In today’s rapidly changing world, the people who are not taking risks are the risk-takers.” (“Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng ngày nay, những người không mạo hiểm chính là những người mạo hiểm.”)

“Successful people take big risks knowing that they might fall hard. But they might succeed more than they ever dreamed, too.” (“Những người thành công mạo hiểm lớn biết rằng họ có thể gặp thất bại nặng nề. Nhưng họ cũng có thể thành công hơn họ từng mơ ước.”)

“The most successful people in life are the ones who ask questions. They’re always learning. They’re always growing. They’re always pushing.” (“Những người thành công nhất trong cuộc sống là những người đặt câu hỏi. Họ luôn học hỏi. Họ luôn phát triển. Họ luôn đẩy mình.”)

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.” (“Đừng để sợ mất hơn sự hào hứng của chiến thắng.”)

“It’s not the smart who get ahead, but the bold.” (“Không phải người thông minh mới tiến xa, mà là người dũng cảm.”)

“Sight is what you see with your eyes, vision is what you see with your mind.” (“Tầm nhìn là những gì bạn thấy bằng tâm trí, không phải bằng mắt.”)

“The richest people in the world look for and build networks; everyone else looks for work.” (“Những người giàu nhất trên thế giới tìm kiếm và xây dựng mạng lưới; còn mọi người khác tìm kiếm công việc.”)

“An important distinction to remember is that wealth is measured in time, not dollars.” (“Một sự phân biệt quan trọng cần nhớ là sự giàu có được đo bằng thời gian, không phải là đô la.”)

“If you think I’m the expert, then you have to ask me the questions. If you think you’re the expert, you have to tell me the answers.” (“Nếu bạn nghĩ rằng tôi là chuyên gia, thì bạn phải hỏi tôi câu hỏi. Nếu bạn nghĩ rằng bạn là chuyên gia, bạn phải nói cho tôi câu trả lời.”)

“In today’s fast-changing world, it’s not so much what you know anymore that counts, because often what you know is old. It is how fast you learn.” (“Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, không phải là cái bạn biết là quan trọng nữa, vì thường những gì bạn biết là cũ. Quan trọng là bạn học nhanh như thế nào.”)

Xem thêm:  Sophia Loren là ai? Những câu nói hay của Sophia Loren

“Don’t be addicted to money. Work to learn. Don’t work for money. Work for knowledge.” (“Đừng nghiện tiền. Làm việc để học hỏi. Đừng làm việc vì tiền. Làm việc để biết thêm kiến thức.”)

“Winners are not afraid of losing. But losers are. Failure is part of the process of success. People who avoid failure also avoid success.” (“Người chiến thắng không sợ thất bại. Nhưng kẻ thất bại lại sợ. Thất bại là một phần của quá trình thành công. Người tránh tránh cũng tránh xa khỏi thành công.”)

“The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream, and how you handle disappointment along the way.” (“Sự thành công của bạn được đo bằng sự mạnh mẽ của khao khát, kích thước của giấc mơ và cách bạn đối phó với thất vọng trên con đường đi tới.”)

“It’s not what you say, out of your mouth that determines your life, it’s what you whisper to yourself that has the most power.” (“Không phải những gì bạn nói bằng miệng xác định cuộc sống của bạn, mà là những điều bạn thì thầm với chính mình có sức mạnh lớn nhất.”)

“The more I risk being rejected, the better my chances are of being accepted.” (“Càng nhiều cơ hội bị từ chối mà tôi dám thử, càng tốt cơ hội được chấp nhận của tôi.”)

“Sometimes you win, sometimes you learn.” (“Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn học.”)

“The most successful people in life are the ones who ask questions. They’re always learning. They’re always growing. They’re always pushing.” (“Những người thành công nhất trong cuộc sống là những người đặt câu hỏi. Họ luôn học hỏi. Họ luôn phát triển. Họ luôn đẩy mạnh bản thân.”)

“You’re only poor if you give up. The most important thing is that you did something. Most people only talk and dream of getting rich. You’ve done something.” (“Bạn chỉ nghèo khi bạn bỏ cuộc. Quan trọng nhất là bạn đã làm điều gì đó. Hầu hết mọi người chỉ nói và mơ ước về việc giàu có. Bạn đã làm điều gì đó.”)

“The philosophy of the rich and the poor is this: the rich invest their money and spend what is left. The poor spend their money and invest what is left.” (“Triết lý của người giàu và người nghèo là như sau: người giàu đầu tư tiền và tiêu phần còn lại. Người nghèo tiêu tiền và đầu tư phần còn lại.”)

“Your future is created by what you do today, not tomorrow.” (“Tương lai của bạn được tạo ra bằng những gì bạn làm hôm nay, không phải vào ngày mai.”)

“Complaining about your current position in life is worthless. Have a spine and do something about it instead.” (“Khi than phiền về tình hình hiện tại của cuộc sống là vô ích. Hãy có lòng dũng cảm và hãy làm điều gì đó để thay đổi.”)

“The problem with having a job is that it gets in the way of getting rich.” (“Vấn đề khi có một công việc là nó làm trở ngại cho việc giàu có.”)

“Money is just an idea.” (“Tiền chỉ là một ý tưởng.”)

“People who are ready to learn are those who will be the most successful in life.” (“Những người sẵn sàng học hỏi là những người sẽ thành công nhất trong cuộc đời.”)

“The most important word in the world of money is cash flow.” (“Từ quan trọng nhất trong thế giới tiền bạc là dòng tiền.”)

“The biggest obstacle to wealth is fear. People are afraid to think big, but if you think small, you’ll only achieve small things.” (“Rào cản lớn nhất đối với sự giàu có là sợ hãi. Người ta sợ nghĩ lớn, nhưng nếu bạn nghĩ nhỏ, bạn chỉ đạt được những điều nhỏ bé.”)

“Money is not the goal; money has no value. The value comes from the dreams money helps achieve.” (“Tiền không phải là mục tiêu; tiền không có giá trị. Giá trị đến từ những giấc mơ mà tiền giúp thực hiện.”)

“If you work for money, you give the power to your employer. If money works for you, you keep the power and control it.” (“Nếu bạn làm việc vì tiền, bạn đang giao quyền lực cho người sếp của bạn. Nếu tiền làm việc cho bạn, bạn giữ quyền lực và kiểm soát nó.”)

“It’s not about how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.” (“Không phải về số tiền bạn kiếm được, mà là về số tiền bạn giữ được, nó làm việc chăm chỉ cho bạn đến đâu, và bạn giữ nó qua bao nhiêu thế hệ.”)

“The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth.” (“Tài sản mạnh mẽ nhất mà chúng ta đều sở hữu là tâm trí. Nếu được đào tạo tốt, nó có thể tạo ra tài sản vô cùng lớn.”)

“The more real you get, the more unreal the world gets. It’s about finding yourself and who you are.” (“Càng trở nên thật hơn, thế giới càng trở nên không thực. Đó là về việc tìm thấy chính mình và bản thân bạn là ai.”)

“In today’s fast-changing world, it’s not so much what you know anymore that counts, because often what you know is old. It’s how fast you learn.” (“Trong thế giới biến đổi nhanh chóng ngày nay, không phải là kiến thức bạn biết là quan trọng, bởi vì thường thì những gì bạn biết là cũ rồi. Quan trọng là bạn học nhanh như thế nào.”)

“An important distinction is the difference between an asset and a liability. You want to acquire assets that put money in your pocket, not liabilities that take money out of your pocket.” (“Một điểm quan trọng là sự khác biệt giữa tài sản và khoản nợ. Bạn muốn sở hữu tài sản đưa tiền vào túi bạn, chứ không phải khoản nợ lấy tiền ra khỏi túi bạn.”)

“If you think I’m the problem, then you have to change me. If you realize that you’re the problem, then you can change yourself, learn something, grow, and become valuable.” (“Nếu bạn nghĩ rằng tôi là vấn đề, thì bạn phải thay đổi tôi. Nếu bạn nhận ra rằng bạn là vấn đề, thì bạn có thể tự thay đổi, học hỏi điều gì đó, phát triển, và trở nên có giá trị.”)

“It’s not the smart who get ahead, but the bold.” (“Không phải là người thông minh mới tiến xa, mà là người táo bạo.”)

Các câu nói của Robert Kiyosaki thúc đẩy ý thức về tài chính, đầu tư thông minh, và khao khát thành công trong cuộc sống. Ông khuyến khích mọi người học cách sử dụng tiền để tạo ra thu nhập thụ động và định hình tương lai tài chính của họ.

Xem thêm:

Dan Kennedy là ai? Những câu nói hay của Dan Kennedy

Suze Orman là ai? Những câu nói hay của Suze Orman