T. Harv Eker là ai? Những câu nói hay của T. Harv Eker

T. Harv Eker là ai? Những câu nói hay của T. Harv Eker

T. Harv Eker không chỉ là một doanh nhân thành công mà còn là một người diễn giả tài năng, người đã chia sẻ những tri thức và quan điểm sâu sắc về sự giàu có và động lực. Cuốn sách của ông, “Bí Mật Tư Duy Triệu Phú,” đã trở thành một nguồn cảm hứng không thể thiếu cho những người đang tìm kiếm sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.Cùng Nhungcaunoihay tìm hiểu qua bài viết sau đây!

T. Harv Eker là ai?

T. Harv Eker, một doanh nhân và diễn giả tài năng, nổi tiếng với lý thuyết về sự giàu có và động lực. Ông là tác giả của cuốn sách “Bí Mật Tư Duy Triệu Phú,” một tác phẩm đã được tái bản nhiều lần tại Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở Toronto, gia đình của T. Harv Eker là người nhập cư châu Âu, đến Bắc Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai với ít hơn 30 đô la trong túi. Thời thơ ấu của ông đầy khó khăn, và ông phải làm đủ loại công việc để tự nuôi bản thân, bao gồm giao báo, bán kem, và tham gia các hội chợ. Ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã phải tự lo cho bản thân bằng cách bán kem chống nắng tại bãi biển.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thậm chí chỉ học đại học 1 năm rồi bỏ giữa chừng. Trong thời thanh niên, Eker sống ở nhiều thành phố khác nhau và thử nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau. Dù gặp nhiều thất bại ban đầu, nhưng với lòng kiên nhẫn và tham vọng, ông quyết tâm thành công và trở thành triệu phú.

T. Harv Eker là ai?
T. Harv Eker là ai?

Một điểm quyết định trong cuộc đời của ông đến khi một người bạn giàu có của cha mình tiết lộ những bí mật của người giàu cho ông. Điều này đã thay đổi hoàn toàn cách ông nhìn nhận về tiền bạc và thành công.

T. Harv Eker là một nguồn cảm hứng về việc thay đổi tư duy và xây dựng cuộc sống giàu có và thành công.

Những câu nói hay của T. Harv Eker

“The more excuses you make, the less you will make in your life.” (Càng nhiều lí do bạn đưa ra, bạn sẽ kiếm ít hơn trong cuộc đời của bạn.)

“Successful people believe that they create their lives. They have a ‘can do’ attitude and take action to make things happen.” (Những người thành công tin rằng họ tự tạo ra cuộc sống của họ. Họ có thái độ ‘có thể’ và thực hiện hành động để làm cho mọi thứ xảy ra.)

“You can choose to be rich or you can choose to be poor. It’s all in your head.” (Bạn có thể chọn trở nên giàu có hoặc bạn có thể chọn trở nên nghèo khổ. Tất cả nằm trong tâm trí của bạn.)

“If you’re not doing as well as you’d like, all that means is there’s something you don’t know.” (Nếu bạn không làm tốt như bạn muốn, điều đó chỉ có nghĩa là có điều gì đó bạn không biết.)

“Money is a result, wealth is a result, health is a result, illness is a result, your weight is a result. We live in a world of cause and effect.” (Tiền là kết quả, giàu có là kết quả, sức khỏe là kết quả, bệnh tật là kết quả, cân nặng của bạn là kết quả. Chúng ta sống trong một thế giới của nguyên nhân và kết quả.)

“You don’t need to get it right; you just need to get it going.” (Bạn không cần phải làm đúng từ đầu; bạn chỉ cần bắt đầu.)

“Complaining is a way of blaming others for our lack of results.” (Than phiền là cách đổ lỗi cho người khác về thiếu kết quả của chúng ta.)

“Your comfort zone is your danger zone.” (Vùng thoải mái của bạn là vùng nguy hiểm của bạn.)

“The secret to success is not to try to avoid or get rid of or shrink from your problems; the secret is to grow yourself so that you are bigger than any problem.” (Bí quyết của thành công không phải là cố gắng tránh xa hoặc loại bỏ hoặc thu nhỏ khỏi các vấn đề của bạn; bí quyết là phát triển bản thân để bạn lớn hơn bất kỳ vấn đề nào.)

“Your income can only grow to the extent that you do.” (Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên đúng mức bạn phát triển.)

“The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of life with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel.” (Thế giới đầy đủ sự phong phú và cơ hội, nhưng quá nhiều người đến nguồn sự sống với cái rổ thay vì bình chứa… cái thìa chứ không phải máy xúc.)

“If you are willing to do only what’s easy, life will be hard. But if you are willing to do what’s hard, life will be easy.” (Nếu bạn chỉ sẵn lòng làm những điều dễ dàng, cuộc sống sẽ khó khăn. Nhưng nếu bạn sẵn lòng làm những điều khó khăn, cuộc sống sẽ dễ dàng.)

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.” (Người thành công làm những gì người thất bại không sẵn lòng làm. Đừng ước rằng nó dễ dàng hơn; hãy ước rằng bạn tốt hơn.)

Những câu nói hay của T. Harv Eker
Những câu nói hay của T. Harv Eker

“You can have reasons or results, but you can’t have both.” (Bạn có thể có lý do hoặc kết quả, nhưng bạn không thể có cả hai.)

“The more you learn, the more you earn.” (Càng nhiều bạn học, bạn kiếm được càng nhiều.)

“You don’t need to be rich to get started, but you need to get started to be rich.” (Bạn không cần giàu để bắt đầu, nhưng bạn cần bắt đầu để trở nên giàu.)

“Money will only make you more of what you already are.” (Tiền chỉ làm cho bạn trở nên nhiều hơn những gì bạn đã là.)

“If you’re not doing as well as you’d like, all that means is there’s something you don’t know.” (Nếu bạn không làm tốt như bạn muốn, điều đó chỉ có nghĩa là có điều gì đó bạn không biết.)

“Most people have a price; they have a price because of human emotions named fear and greed.” (Hầu hết mọi người có giá; họ có giá bởi những cảm xúc con người được gọi là sợ hãi và tham lam.)

“Money is a result, wealth is a result, health is a result, illness is a result, your weight is a result. We live in a world of cause and effect.” (Tiền là một kết quả, giàu có là một kết quả, sức khỏe là một kết quả, bệnh tật là một kết quả, cân nặng của bạn là một kết quả. Chúng ta sống trong một thế giới của nguyên nhân và kết quả.)

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.” (Người thành công làm những gì người thất bại không sẵn lòng làm. Đừng ước rằng nó dễ dàng hơn; hãy ước rằng bạn tốt hơn.)

“The law of income: You will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the marketplace.” (Luật thu nhập: Bạn sẽ được trả tiền tỉ lệ thuận với giá trị bạn cung cấp theo thị trường.)

“What you focus on expands.” (Những gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng.)

“You must find the place inside yourself where nothing is impossible.” (Bạn phải tìm ra nơi trong tâm hồn mình, nơi mà không có gì là không thể.)

“Your beliefs become your thoughts, your thoughts become your words, your words become your actions, your actions become your habits, your habits become your values, and your values become your destiny.” (Niềm tin của bạn trở thành suy nghĩ của bạn, suy nghĩ của bạn trở thành từ ngữ của bạn, từ ngữ của bạn trở thành hành động của bạn, hành động của bạn trở thành thói quen của bạn, thói quen của bạn trở thành giá trị của bạn, và giá trị của bạn trở thành số phận của bạn.)

“Rich people act in spite of fear. Poor people let fear stop them.” (Người giàu hành động bất chấp sợ hãi. Người nghèo để sợ hãi ngăn cản họ.)

“Success is doing what you love and being able to give it back to others.” (Thành công là làm những gì bạn yêu và có khả năng truyền đạt nó cho người khác.)

“Money is not the root of all evil; the lack of money is the root of all evil.” (Tiền không phải là nguồn gốc của tất cả tà ác; thiếu tiền là nguồn gốc của tất cả tà ác.)

“The most powerful affirmation in the world is, ‘I am responsible.'” (Khẳng định mạnh mẽ nhất trên thế giới là ‘Tôi chịu trách nhiệm.’)

“You will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the marketplace.” (Bạn sẽ được trả tiền tỉ lệ thuận với giá trị bạn cung cấp theo thị trường.)

“The more you work on yourself, the less you’ll have to work on your job.” (Càng nhiều bạn làm việc với bản thân, càng ít bạn phải làm việc với công việc của mình.)

“Your income is determined by how many people you serve and how well you serve them.” (Thu nhập của bạn được xác định bởi số người bạn phục vụ và cách bạn phục vụ họ.)

“The biggest obstacle to wealth is fear. People are afraid to think big, but if you think small, you’ll only achieve small things.” (Rào cản lớn nhất đối với sự giàu có là sự sợ hãi. Người ta sợ nghĩ lớn, nhưng nếu bạn nghĩ nhỏ, bạn chỉ đạt được những điều nhỏ bé.)

“The only way to change your ‘financial thermostat’ is to get uncomfortable. The key is to change your comfort zone.” (Cách duy nhất để thay đổi ‘bộ điều chỉnh tài chính’ của bạn là phải cảm thấy không thoải mái. Chìa khóa là thay đổi vùng thoải mái của bạn.)

“Your inner world creates your outer world.” (Thế giới nội tâm của bạn tạo ra thế giới bên ngoài của bạn.)

“Every master was once a disaster, and every winner was once a beginner.” (Mọi chuyên gia trước đây đều từng là một thảm họa, và mọi người chiến thắng trước đây đều từng là một người mới bắt đầu.)

“You don’t need to be a genius to be rich; you just need to have the right information and take action on it.” (Bạn không cần phải là thiên tài để giàu; bạn chỉ cần có thông tin đúng và hành động dựa trên nó.)

“Success is a learnable skill.” (Thành công là một kỹ năng có thể học được.

“Your income can only grow to the extent that you do.” (Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên đúng mức bạn phát triển.)

“The true definition of wealth is having the freedom to do what you want, when you want, with whom you want, and as much as you want.” (Định nghĩa thực sự về giàu có là có sự tự do để làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn, với ai bạn muốn, và bao nhiêu lần bạn muốn.)

“The more you risk, the more you’ll learn. The more you learn, the more you’ll earn.” (Càng nhiều rủi ro bạn chấp nhận, càng nhiều bạn học được. Càng nhiều bạn học, càng nhiều bạn kiếm được.)

“Your income is determined by how many people you serve and how well you serve them.” (Thu nhập của bạn được xác định bởi số người bạn phục vụ và cách bạn phục vụ họ.)

“Your life is your message to the world. Make it inspiring.” (Cuộc đời của bạn là thông điệp của bạn đến thế giới. Hãy làm cho nó truyền cảm hứng.)

“The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, and to have it make some difference that you have lived and lived well.” (Mục đích của cuộc sống không phải là để hạnh phúc. Nó là để có ích, để trở nên danh dự, để thương xót, và để làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa và sống tốt.)

“The starting point of all achievement is desire.” (Điểm bắt đầu của mọi thành tựu là lòng khao khát.)

“The only way to earn more money is by providing more value to more people.” (Cách duy nhất để kiếm thêm tiền là cung cấp nhiều giá trị hơn cho nhiều người hơn.)

“When you are truly grateful for what you have, you will attract more things to be grateful for.” (Khi bạn thật sự biết ơn những gì bạn có, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều để biết ơn.)

“If you stay in your comfort zone, you will never find out what you are capable of.” (Nếu bạn ở trong vùng thoải mái của mình, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra bạn có khả năng gì.)

“Every thought you think is either helping you or hurting you. Choose wisely.” (Mọi suy nghĩ bạn nghĩ đều đang giúp bạn hoặc làm tổn thương bạn. Hãy chọn một cách khôn ngoan.)

“The purpose of life is not to get. The main aim in life should be to grow.” (Mục đích của cuộc sống không phải là nhận. Mục tiêu chính trong cuộc sống nên là phát triển.)

“To change your life, you need to change your priorities.” (Để thay đổi cuộc đời bạn, bạn cần thay đổi ưu tiên của mình.)

“Your income will grow when you grow.” (Thu nhập của bạn sẽ tăng khi bạn phát triển.)

“You are where you are because of who you were, but where you go depends entirely on who you choose to be.” (Bạn ở đâu là do bạn đã là ai, nhưng nơi bạn đi phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn chọn là ai.)

“Money is just one form of wealth; it’s not the only wealth you can have.” (Tiền chỉ là một hình thức của giàu có; nó không phải là duy nhất.)

“The biggest difference between rich people and poor people is how they use their time.” (Sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là cách họ sử dụng thời gian của họ.)

“Your thoughts lead to your feelings, your feelings lead to your actions, and your actions lead to your results.” (Suy nghĩ của bạn dẫn đến cảm xúc của bạn, cảm xúc dẫn đến hành động của bạn, và hành động dẫn đến kết quả của bạn.)

“Being broke is a temporary situation. Being poor is a state of mind.” (Sự nghèo khó là tình thế tạm thời. Sự nghèo nàn là tâm trạng tinh thần.)

“The more grateful you are, the more you will have to be grateful for.” (Càng biết ơn nhiều, bạn càng có nhiều lý do để biết ơn.)

“The single biggest difference between financial success and financial failure is how well you manage your money.” (Sự khác biệt lớn nhất giữa thành công tài chính và thất bại tài chính là cách bạn quản lý tiền của mình.)

“The only way to change your ‘financial thermostat’ is to get uncomfortable. The key is to change your comfort zone.” (Cách duy nhất để thay đổi ‘bộ điều chỉnh tài chính’ của bạn là phải cảm thấy không thoải mái. Chìa khóa là thay đổi vùng thoải mái của bạn.)

“The size of your success is determined by the size of your belief.” (Kích thước của sự thành công của bạn được xác định bởi kích thước niềm tin của bạn.)

“Your income can grow only to the extent that you do.” (Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên đúng mức bạn phát triển.)

“The biggest obstacle to wealth is fear. People are afraid to think big, but if you think small, you’ll only achieve small things.” (Rào cản lớn nhất đối với sự giàu có là sự sợ hãi. Người ta sợ nghĩ lớn, nhưng nếu bạn nghĩ nhỏ, bạn chỉ đạt được những điều nhỏ bé.)

“You don’t need to be smarter than the rest; you need to be more disciplined than the rest.” (Bạn không cần thông minh hơn người khác; bạn cần phải có kỷ luật hơn người khác.)

“It’s not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time.” (Chỉ đứng đúng nơi đúng lúc không đủ. Bạn phải là người đúng địa điểm, đúng lúc.)

“Money is a reflection of your internal world. If you want to change your external circumstances, you must first change your internal world.” (Tiền là sự phản ánh của thế giới nội tâm của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, bạn phải thay đổi thế giới nội tâm của bạn trước.)

“Most people have a price. And they have a price because of human emotions named fear and greed.” (Hầu hết mọi người đều có giá. Và họ có giá bởi vì những cảm xúc con người được gọi là sợ hãi và tham lam.)

“Every master was once a disaster.” (Mọi người thạo nghề đều từng là một thảm họa.)

“The number one reason most people don’t get what they want is that they don’t know what they want.” (Lý do hàng đầu mà hầu hết mọi người không đạt được điều họ muốn là họ không biết họ muốn gì.)

“The secret to success is not to try to avoid or get rid of or shrink from your problems; the secret is to grow yourself so that you are bigger than any problem.” (Bí quyết để thành công không phải là cố gắng tránh xa hoặc loại bỏ hoặc thu nhỏ trước những vấn đề của bạn; bí quyết là phát triển bản thân để bạn lớn hơn bất kỳ vấn đề nào.)

“If you want to move to a new level in your life, you must break through your comfort zone and practice doing things that are not comfortable.” (Nếu bạn muốn tiến đến một cấp độ mới trong cuộc đời, bạn phải vượt qua vùng thoải mái của mình và thực hành việc làm những điều không thoải mái.)

“The moment you make a new, congruent, and committed decision, the universe conspires to make it happen.” (Ngay lúc bạn đưa ra một quyết định mới, phù hợp và cam kết, vũ trụ sẽ hợp sức để làm cho nó xảy ra.)

“When you are in the ‘I am saving money’ vibration, you are not in the ‘I am making money’ vibration.” (Khi bạn ở trong tần số ‘Tôi đang tiết kiệm tiền’, bạn không ở trong tần số ‘Tôi đang kiếm tiền’.”)

“If you are not doing as well as you’d like, all that means is there’s something you don’t know.” (Nếu bạn không làm tốt như bạn muốn, điều đó chỉ có nghĩa là có điều gì đó bạn không biết.)

“The most powerful words in the universe are the words you say to yourself.” (Những từ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ là những từ bạn nói với chính mình.)

“If you are willing to do only what’s easy, life will be hard. But if you are willing to do what’s hard, life will be easy.” (Nếu bạn chỉ sẵn sàng làm những điều dễ dàng, cuộc sống sẽ khó khăn. Nhưng nếu bạn sẵn sàng làm những điều khó khăn, cuộc sống sẽ dễ dàng.)

“People don’t lack money; they lack the idea that can change their life and the opportunity to make that idea happen.” (Người ta không thiếu tiền; họ thiếu ý tưởng có thể thay đổi cuộc đời họ và cơ hội để biến ý tưởng đó thành hiện thực.)

“The more you do what you love, the more you’ll be able to love what you do.” (Càng làm điều bạn yêu thích, càng có khả năng yêu điều bạn đang làm.)

“You can’t be a committed decision maker if you’re still trying to figure out if you should.” (Bạn không thể là người đưa ra quyết định cam kết nếu bạn vẫn còn đang cố gắng xem liệu bạn nên hay không.)

“Your money blueprint shapes your financial life. If you want to change your life, you must first change your blueprint.” (Bản thiết kế tiền của bạn định hình cuộc sống tài chính của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời, bạn phải thay đổi bản thiết kế của mình trước tiên.)

“Rich people believe ‘I create my life.’ Poor people believe ‘Life happens to me.'” (Người giàu tin rằng ‘Tôi tạo ra cuộc sống của mình.’ Người nghèo tin rằng ‘Cuộc sống xảy ra với tôi.’)

“Money is not the root of all evil. Lack of money is the root of all evil.” (Tiền không phải là nguyên nhân gốc rễ của tất cả tội ác. Thiếu tiền mới là nguyên nhân gốc rễ của tất cả tội ác.)

“The only time you are actually growing is when you’re uncomfortable.” (Thời điểm duy nhất bạn thực sự đang phát triển là khi bạn cảm thấy không thoải mái.)

“If you want to make a permanent change, stop focusing on the size of your problems and start focusing on the size of you!” (Nếu bạn muốn thực hiện một thay đổi vĩnh viễn, hãy ngừng tập trung vào kích thước của vấn đề của bạn và bắt đầu tập trung vào kích thước của bạn!)

“The moment you commit and quit holding back, all sorts of unforeseen incidents, meetings, and material assistance will rise up to help you. The simple act of commitment is a powerful magnet for help.” (Khi bạn cam kết và ngừng kiêng nhẫn, tất cả các sự cố, cuộc gặp gỡ, và sự hỗ trợ vật chất không lường trước sẽ xuất hiện để giúp bạn. Hành động cam kết đơn giản là một nam châm mạnh mẽ để thu được sự giúp đỡ.)

“You become financially free when your passive income exceeds your expenses.” (Bạn trở nên tự do tài chính khi thu nhập thụ động của bạn vượt qua chi phí của bạn.)

“Money is nothing more than a reflection of your creativity, your capacity to focus, and your ability to add value and receive back.” (Tiền không gì khác ngoài sự phản ánh của sự sáng tạo của bạn, khả năng tập trung của bạn và khả năng thêm giá trị và nhận lại.)

“The purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow.” (Mục đích của cuộc sống của chúng ta là thêm giá trị cho những người trong thế hệ này và những người sẽ đến sau.)

“You can be a victim or you can be rich, but you can’t be both.” (Bạn có thể là nạn nhân hoặc bạn có thể giàu, nhưng bạn không thể là cả hai.)

“You don’t need to be a millionaire to live like one.” (Bạn không cần phải là triệu phú để sống như một người triệu phú.)

“The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.” (Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của giấc mơ của bạn.)

“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.” (Những người thành công làm những gì những người không thành công không sẵn sàng làm. Đừng ước mọi thứ dễ dàng hơn; hãy ước bạn trở nên giỏi hơn.)

“The more you value your time, the more value it will bring.” (Càng đánh giá cao thời gian của bạn, càng nhiều giá trị nó mang lại.)

“If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible.” (Nếu bạn muốn thay đổi trái cây, bạn phải thay đổi rễ trước. Nếu bạn muốn thay đổi cái nhìn, bạn phải thay đổi điều không thể thấy.)

“Money is a result, wealth is a result, health is a result, illness is a result, your weight is a result. We live in a world of cause and effect.” (Tiền là một kết quả, giàu có là một kết quả, sức khỏe là một kết quả, bệnh tật là một kết quả, trọng lượng của bạn là một kết quả. Chúng ta sống trong một thế giới của nguyên nhân và kết quả.)

“When you are complaining, you become a living, breathing ‘crap magnet’.” (Khi bạn than phiền, bạn trở thành một loại “nam châm phát ra crap” sống động.)

“Every master was once a disaster.” (Mỗi người thạo nghề đều từng là một thảm họa.)

“Don’t blame, complain, or defend. Just fix it.” (Đừng đổ lỗi, than phiền, hoặc tự vệ. Hãy chỉnh sửa nó.)

“Thoughts lead to feelings. Feelings lead to actions. Actions lead to results.” (Tư duy dẫn đến cảm xúc. Cảm xúc dẫn đến hành động. Hành động dẫn đến kết quả.)

“The only time you are actually growing is when you’re uncomfortable.” (Thời điểm duy nhất bạn thực sự đang phát triển là khi bạn cảm thấy không thoải mái.)

“You can have all the knowledge and skills in the world, but if your ‘blueprint’ isn’t set for success, you’re financially doomed.” (Bạn có thể có tất cả kiến thức và kỹ năng trên thế giới, nhưng nếu “kế hoạch” của bạn không được thiết lập cho thành công, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ tài chính.)

“Rich people believe: ‘I create my life.’ Poor people believe: ‘Life happens to me.'” (Người giàu tin rằng: ‘Tôi tạo ra cuộc sống của mình.’ Người nghèo tin rằng: ‘Cuộc sống xảy ra với tôi.’)

“Your income can grow only to the extent that you do.” (Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên trong tình thế bạn tự mình phát triển.)

“Complaining is the absolute worst possible thing you could do for your health or your wealth.” (Than phiền là điều tồi tệ nhất có thể bạn làm cho sức khỏe hoặc tài chính của mình.)

“The more you learn, the more you earn.” (Bạn học càng nhiều, bạn kiếm được càng nhiều.)

“Successful people have libraries. The rest have big screen TVs.” (Người thành công có thư viện. Những người còn lại có màn hình TV lớn.)

“Money is a reflection of who you are, not who you want to become.” (Tiền là sự phản ánh của bạn, không phải của người bạn muốn trở thành.)

“The lack of money is the root of all evil.” (Sự thiếu tiền là nguyên nhân gốc rễ của tất cả tội ác.)

“The first element of change is awareness. You can’t change something unless you know it exists.” (Yếu tố đầu tiên của sự thay đổi là nhận thức. Bạn không thể thay đổi điều gì đó trừ khi bạn biết nó tồn tại.)

“The biggest obstacle to wealth is fear. People are afraid to think big, but if you think small, you’ll only achieve small things.” (Rào cản lớn nhất đối với sự giàu có là sự sợ hãi. Người ta sợ nghĩ lớn, nhưng nếu bạn nghĩ nhỏ, bạn chỉ đạt được những điều nhỏ bé.)

“The number one reason most people don’t get what they want is that they don’t know what they want.” (Lý do số một mà hầu hết mọi người không đạt được điều họ muốn là họ không biết họ muốn gì.)

“Money is a result, wealth is a result, health is a result, illness is a result, your weight is a result. We live in a world of cause and effect.” (Tiền là một kết quả, giàu có là một kết quả, sức khỏe là một kết quả, bệnh tật là một kết quả, trọng lượng của bạn là một kết quả. Chúng ta sống trong một thế giới của nguyên nhân và kết quả.)

“The single biggest difference between financial success and financial failure is how well you manage your money. It’s simple: to master money, you must manage money.” (Sự khác biệt lớn nhất giữa thành công tài chính và thất bại tài chính là cách bạn quản lý tiền của mình. Điều đơn giản: để thành thạo về tiền, bạn phải quản lý tiền.)

“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.” (Nếu bạn không sẵn sàng đối mặt với nguy cơ thông thường, bạn sẽ phải chấp nhận điều bình thường.)

“Thoughts lead to feelings. Feelings lead to actions. Actions lead to results.” (Tư duy dẫn đến cảm xúc. Cảm xúc dẫn đến hành động. Hành động dẫn đến kết quả.)

“The purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow.” (Mục đích của cuộc sống của chúng ta là thêm giá trị cho những người trong thế hệ này và những người sẽ đến sau.)

“Money will only make you more of what you already are.” (Tiền chỉ làm cho bạn trở nên nhiều hơn những gì bạn đã là.)

“How you do anything is how you do everything.” (Cách bạn làm bất cứ điều gì chính là cách bạn làm mọi thứ.)

“The biggest secret to success is not just hard work, but smart work.” (Bí mật lớn nhất để thành công không chỉ là làm việc chăm chỉ, mà còn là làm việc thông minh.)

Những lời khuyên này từ T. Harv Eker là hướng dẫn mạnh mẽ về cách tạo ra cuộc sống thịnh vượng và thành công. Hãy sử dụng chúng để định hình tương lai của bạn theo cách tích cực và đáng ngưỡng mộ.

Xem thêm;

Will Rogers là ai? Những câu nói hay của Will Rogers

Robert Kiyosaki là ai? Những câu nói hay của Robert Kiyosaki

Đánh giá bài viết này

Bình luận